Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
4.11.2000, 21:30

P��stupy
od 5.11.2000:

Um�me to s... GBX
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Pokud jste si koupili Gameboye s n�jakou hrou, jist� v�s nebudu muset dlouho p�esv�d�ovat, �e i ta sebelep�� hra d��ve �i pozd�ji omrz�. Koupit si novou� nen� probl�m - i u n�s je ji� v obchodech docela slu�n� nab�dka, v�t�inou ��taj�c� alespo� n�kolik des�tek p�ev�n� nov�ch her. Bohu�el ceny her pro GB jsou p�ibli�n� stejn�, jako her pro PC, co� je asi pro mnoh� majitele GB zpo��tku dosti p�ekvapiv� zji�t�n�. Nav�c kvalita her je velmi, opravdu velmi kol�sav�, informac� je m�lo, a kdy� si �lov�k po druh� �i pot�et� koup� za v�ce ne� tis�c korun hru, kter� se uk�e b�t naprosto hrozn�, hroz� vzteklej��m povah�m �e k�ehk� GB rozm�znou o nejbli��� ze�...

Vyzkou�et si hru p�edt�m, ne� si ji koup�m, je v obchodech prakticky nemo�n�, v zahrani�n� celkem b�n� stojany v t�to chv�li (z��� 2000) ��dn� prodejna afaik nem�. Ur�it�m �e�en�m jsou emul�tory, ale krom toho �e n�kter� hry v nich nefunguj� p��li� dob�e, se n�kdy jen t�ko pozn� jak bude hra z�bavn� v re�lu na LCD.

A tak nejlep��m �e�en�m jsou takzvan� backup units (d�le jen BU). Takov� za��zen� v�m umo�n� pou��t v Gameboyi p�episovatelnou cartridge. A k t� m�m pochopiteln� speci�ln� hardware, j�m� na n� mohu zapsat cokoliv. Hardware p�ipojiteln� k PC paraleln�m kabelem, nebo krmen� z disket, �i dokonce pouze kop�ruj�c� jednu cartridge na druhou. O r�zn�ch druz�ch BU si m��ete p�e��st v�ce n�e v kapitole Hardware.

O co pou�it�m BU p�ijdete. P�edev��m o zvl�tn� efekty u her, kter� se prod�vaj� s n�jak�m hardwarem nav�c. Nap��klad rumble pack u n�kter�ch her (i kdy� BU od CCL ho dok�e simulovat), finger pad u Dance Dance Revolution, "nakl�n�dlo" u Kirbyho apod. Potom o p�kn� barevn� uniformn� krabi�ky, v nich nem�n� barevn� reklamn� let��ky, a obcas p�kn� manu�ly. Po��d ale plat�, �e to v�echno m��ete m�t tak�. Pokud se v�m hra opravdu l�b�, a nen� to ��dn� jednor�zov� z�le�itost co dohrajete z p�l dne a u� ji nikdy nespust�te, kupte si ji. Ned�l�m si srandu. Ne� si s n� blokovat p�episovatelnou cartridge, vyplat� se koupit origin�l, a pomalu si tak budovat sb�rku jen t�ch opravdu dobr�ch a z�bavn�ch her.

��m� se dost�v�me pomalu k ot�zce leg�lnosti existence BU. Nintendo tvrd�, �e jde o neleg�ln� za��zen� slou��c� pouze k pir�t�n� jejich softwaru. To je le�. Nintendo tvrd�, �e nem�te pr�vo si ud�lat z�lo�n� kopie origin�ln�ch cartridg�, proto�e jsou "vysoce kvalitn� a nezni�iteln�". To je jen dal�� le�, a nav�c snaha postavit se nad z�kon, kter� v�m toto pr�vo (nejen u n�s) zaru�uje. A dle na�ich z�kon�:
* samotn� vlastnictv� BU je naprosto v po��dku
* vytvo�en� z�lo�n� kopie origin�ln� kartridge je zcela jist� tak� v po��dku, v�etn� jej�ho pou�it� v emul�toru
* napln�n� p�episovateln� kartridge hrou, kterou nevlastn�te, u� je poru�en�m autorsk�ho z�kona
Ka�d� si mus� s�m srovnat v hlav�, jak� vztah k BU zaujme, jak� je jeho �cta k platn�m z�kon�m, v porovn�n� s chut� na Pok�mony (skoro) zadarmo na druh� misce vah... Vymyslet si n�jakou omluvu, kterou uchl�chol�te sv� sv�dom�, ostatn� nen� v�bec t�k� - pro inspiraci sta�� nalistovat o p�r pagedown� d�le k anket� mezi u�ivateli GBX.

P�esto by ale bylo pokrytectv� si zast�rat, �e tak asi 99% majitel� GBX ho m� prost� jen proto, aby mohlo hr�t pir�tsk� hry. Ostatn� j� tak�. Mo�n� kdysi d�vno, ty prvn� BU, ty vznikaly opravdu pro developery, jako v�vojov� n�stroj. I dnes jsou tak s�riov� vyr�b�n� BU prezentov�ny - samoz�ejm�, nikdo nebude vyk�ikovat �e d�l� n�co pro pir�ty. Na druh� stran� ale d�ky BU opravdu vzniklo relativn� mnoho free program� pro GB, a v�robci BU, �asto po��daj�c� program�torsk� sout�e, na tom maj� nemalou z�sluhu. Program�to�i, u�astn�c� se takov�chto akc�, pak nez��dka kon�� v t�mech profesion�ln�ch v�voj���...

Hardware
Hardware

V�robc� BU pro GB existuje cel� �ada. N�kter� z nich z�eteln� maj� slou�it p�edev��m pir�t�m, jin� jsou opravdu vhodn� sp� pro developery. Mezi nejzn�m�j�� pat��:

GB-Xchanger (Bung Enterprises Limited)
gbxc_icon.jpg (5492 bytes)V�bec prvn� seriov� vyr�b�n� BU, zn�m� tak� pod n�zvem DoctorGB. Jasn� nejroz���en�j�� BU sou�asnosti. Netrouf�m si ��ci pro� tomu tak je - nen� nijak zvl�t� levn�j��, ob�as m� probl�my s kompatibilitou (kter� ale s jistotou re�� cracky), a jeho karty nemaj� ��dnou mo�nost vyu�it� rumble. Jde ale o v�robek kvalitn� a spolehliv�, kter� j� s�m vlastn�m a jsem s n�m stoprocentn� spokojen.
Stejn� jako v�t�ina ostatn�ch BU, GBX se prod�v� bez nap�jec�ho zdroje, ov�em jde o zcela obvykl� typ kter� snadno koup�te. Stejn� tak si budete muset dokoupit pot�ebn� paraleln� kabel - op�t bezprobl�mov� korunov� z�le�itost. A i dal�� vlastnost je spole�n� i ostatn�m p��stroj�m, kter� popisuji n�e - teoreticky se bez zdroje nap�jen� obejdou, a mohou vyu��t bu� bateri� vlastn�ch nebo t�ch z GB. V praxi jsem ale nikdy nezkusil jak dlouho by GBX vydr�el, pova�uju to za zbyte�n� pl�tv�n� pen�zi.
gbxc16m.jpg (7114 bytes)Pro GBX se vyr�b�ly karty ve velikostech 4, 16 a 64MBit. Pozor na star�� verzi 16MB, ozna�ovanou tak� jako V1 - n�kter� hry s n� mohou m�t probl�my, a je t�eba je p�ed pou�it�m softwarov� upravit. V dne�n� dob� u� ale v podstat� nic jin�ho ne� 64MB nese�ete. Karty umo��uj� vyp�len� v�ce her na jednu cartridge, jedin� omezen� je d�no kapacitou pam�ti vyhra�en� pro SRAM - hry nesm�j� dohromady zabrat v�ce ne� 1MB SRAM. 64MB cartridge ja tak� mo�n� pou��t v n�kter�ch konkuren�n�ch BU, viz tabulka n�e.

GB Transferer (E.M.S. Industrial LTD)
Origin�ln� karty se vyr�b�j� ve dvou velikostech - 16 a 32MB. Je mo�n� vyu��t multimenu, ale nelze vyu��vat SRAM pro v�ce her ne� jednu - po spu�t�n� dal�� hry se SRAM p�ep�e. S nejv�t�� pravd�podobnost� se GBT u� nevyr�b�, a na str�nce v�robce u� o n�m dokonce nen� ani slovo... I p�esto je to z�ejm� druh� nejroz���en�j�� BU hned po GBX, tak�e se s n� teoreticky m��ete setkat.

gbt-ems.jpg (22117 bytes) gbt-ems16m.jpg (15978 bytes) gbt-ems32m.jpg (6427 bytes)


GB Game Jack
(UFO)
Krom klasick�ho paraleln�ho p�ipojen� k PC lze tak� kartridge kop�rovat p��mo. P��m� p�enos se ovl�d� nastavov�n�m ��len�ch kombinac� na �ty�ech LEDk�ch (n�co jako je obvykl� na jehli�kov�ch tisk�rn�ch). Sou��st� distribuce je CD se softwarem, v�vojov�mi n�stroji a n�kolika free hrami.
Koupit se daj� 4, 16 a 64MB karty, v�hodou je ale tak� naprosto bezprobl�mov� funk�nosti i se v�emi Bung v�robky, a to bez nutnosti pou��t jin� software. Tot� plat� i obr�cen�. Karty maji programovatelny 1MB bios, kter� se na GBX pochopiteln� ignoruje. Switchem na boku karty se ur�uje, zda-li se bios bude pou��vat. Sou��st� dod�vky jsou dva biosy pro pou�it� s GB �i GBC, kde si lze p�i startu nastavit t�eba jaka paleta se pou�ije pro obarven� star�ch mono her, jestli se p�i jejich b�hu pou�ije dvojn�sobn� rychlost CPU z GBC apod.

gamejack.jpg (16295 bytes) gamejack_rumble_ram2.jpg (5593 bytes) gamejack_ufo_ram1.jpg (5430 bytes)


GB Smart Drive
(CCL Video Games)
gbsmartdrive.jpg (13315 bytes)Zcela samostatn� BU, kter� nepot�ebuje p�ipojen� k PC. Vstupem je toti� standardn� 3.5' disketov� jednotka. To samoz�ejm� je z�rove� v�hoda i nev�hoda, p�i �ast�m pou��v�n� ale sp� nev�hoda. Nov�j�� verze proto maj� i mo�nost propojen� s PC paraleln�m kabelem, kupodivu konektorem um�st�n�m na kartridgi. Prod�vaj� se karty 8 a 16MB, kter� nelze pou��t pro ��dnou jinou BU, a stejn� tak syst�m odm�t� karty z jin�ch syst�m�. Na karty nelze nahr�t v�ce her najednou. Ob� velikosti karet podporuj� i rumble, ale pokud ho vyu��v�te tak nelze ukl�dat pozice do SRAM. Nav�c rumble nem� vlastn� baterie. P�ibalen� software umo��uje samostatnou manipulaci se SRAM. Vzhledem k tomu, �e 16MB hra m� 2 megabajty, a na disketu se nevejde, je t�eba pro jej� flashnut� speci�ln� utilitou hru rozd�lit na dva kusy a nahr�t na dv� diskety. Opruz.

GB Back-Up Station (Genius)
gb-back-up-station.jpg (12886 bytes)Nepot�ebujete ani PC, ani kabel, ani disketovou jednotku, dokonce ani ��dn� software... Celou akci ovl�d�te p��mo z obrazovky GB, a kop�rovat m��ete pouze pokud u� m�te jinou kartu (origin�ln�, ale pravd�podobn� i flash z jin�ch BU) s hrou. Kartridge je nepou�iteln� jinde a m� kapacitu jen 16MB. Zato m� ale rumble. Zaj�mav� je, �e cel� za��zen� (v�etn� rumble) nem� vlastn� nap�jen� a vyu��v� baterie gb. Nem� naprosto ��dn� v�stup, tak�e dumpnutou hru z n�j ven prost� nedostanete. Kartridge zvl�dne maxim�ln� �ty�i hry, ka�d� s mo�nost� samostatn� SRAM. A tohle v�echno odsouv� tenhle kus do role zaj�mav� hra�ky pro sb�ratele, zhola nepou�iteln� v praxi.

e-merger (Netmars)
gameboy e-merger pro3.gif (15684 bytes)Nejnov�j�� v�robek z tohoto seznamu. A je vid�t, �e za t�ch jeden�ct let co se vyr�b� GB, a jen o p�r let m�n� i BU pro n�j, u� nov� firma dob�e v� co u�ivatel� cht�j� a pot�ebuj�. P�ipojen� paraleln�m kabelem a rovn� dva sloty umo��uj�c� p��mo kop�rovat kartridge jsou u� samoz�ejmost�. Ovl�d�n� p�i kop�rov�n� prob�h� p��mo na p��stroji na LCD displayi. Zaj�mav� je samotn� kartridge Prod�v� se 16, 32 a 64MB e-card, d� se koupit i dra��� rumble verze. Karty u� obsahuj� intern� bootmenu (2M flash), tak�e nen� nutn� zab�rat s n�m m�sto v pam�ti. Na 64MB kartu se tak na jako jedinou co je mi zn�mo opravdu vejdou dv� 32MB hry. Pro SRAM je vyhra�eno dal��ch extern�ch 1MB. Nav�c je na kart� chip s RTC, kter� n�kter� hry vyu��vaj� (Pokemon Gold/Silver). Dod�van� software je pouze pro windows, ale m� r�zn� velmi zaj�mav� mo�nosti, jako t�eba p��mou editaci pam�ti na kart�, v�po�et CRC, z�lohov�n� z obou GB slot�. Naopak nelze manipulovat se SRAM (co� ale bude z�ejm� probl�m software), a tak� program �patn� detekuje GBC only hry, a je nutn� po dumpnut� zm�nit typ n�jak�m header editorem.
gameboy e-card pro1.gif (11570 bytes)Pozor na homepage v�robce, je pln� ��len�ho flashe, ale ten kytarov� doprovod co potom hraje je docel fajn... ;-) Je zde tak� zaj�mav� informace o mo�nosti roz���it 64MB kartu a� na 128MB, bohu�el nic bli���ho zat�m zn�mo nen�. Jeliko� maxim�ln� velikost origin�ln� GBC cartridge je 32MB, je velikost pir�tsk� jen ot�zkou finan�n� - kolik pam�ti se tam v�robci poda�� nacpat aby jim byli lidi je�t� ochotn� platit. J� u� m�m 16 a 64MB, a v�m �e mi to sta��, tak�e bych si 128MB ur�it� nekoupil. Nem�t ale nic - pro� ne? Pokud by tedy se snad n�kdy naplnila chmurn� vize o nedostupnosti v�robk� Bungu, bude z�ejm� pr�v� e-merger jeho nejlep��m n�stupcem.

Touch Boy (Touchboy)
gbtouchboy.jpg (14493 bytes)Stejn� jako v p�edchoz�m p��pad� ve�ker� ovl�d�n� p�enosu na 32MB karty, nepou�iteln� v jin�ch syst�mech, prob�h� z obrazovky GB, a je mo�n� pouze zkop�rovat hru. Karta m� rumble nap�jen� z vlastn�ch bateri�. Je to docela zaj�mav� volba jako druh� BU pokud u� m�te GBX - na ten si smahnete cokoliv budete chtit, a pokud to m� m�t rumble, p�ehod�te TouchBoyem na jeho cartridge. IMHO to ale nestoj� za to.

Krom v��e uveden�ho se m��ete setkat i s dal��mi za��zen�mi. P�edev��m existuje ofici�ln� (p�kn� drah�) v�vojov� kit od Nintenda, jeho� b�l� nebo sv�tle modr� kartridge pozn�te bezpe�n� podle dipswitch�, kter�mi se nastavuje velikost dostupn� pam�ti. Nejdou pou��t do ��dn� komer�n� prod�van� BU. No a pak tu je nep�ebern� �ada podom�cku vytvo�en�ch BU (vesm�s vznikl�ch p�edt�m ne� za�ali asij�t� pir�ti chrlit sv� seriov� vyr�ben� v�robky), a kartridg� vytvo�en�ch v�t�inou z vhodn�ch origin�ln�ch her. J� neum�m ani p�ip�jet dr�t, ale v�m �e jsou lid� kte�� jsou na tom o dost l�pe, a z podrobn�ch n�vod� jsou opravdu schopni si vyrobit vlastn� pou�iteln� hardware.

Jakou BU si tedy vybrat? Nejv�hodn�j�� kombinac� je ur�it� GBX od Bungu a 64MB karta. V bundle se prod�vaj� za cca 110 americk�ch dolar�, samostatn� stoj� karta 85 dolar� a GBX dal��ch 25. GBX je zdaleka nejroz���en�j�� syst�m, tak�e pro n�j bez probl�m� se�enete software, radu od jin�ch majitel� �i n�hradu za porouchan� kus. V n�sleduj�c� tabulce je p�ehled, kter� z karet nejv�t��ch v�robc� BU lze pou��t do konkuren�n�ch p��stroj� - jak vid�te, 64MB od Bungu je opravdu dobr� koup�, proto�e ji m��ete pou��t kdekoliv.

Bung 4MB Bung 16MB Bung 64MB EMS 16MB EMS 32MB UFO 4MB UFO 16MB UFO 64MB
GB Xchanger ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE
GB Transferer NE NE ANO ANO ANO NE NE NE
GB Game Jack ANO ANO ANO NE NE ANO ANO ANO

Pozor, to �e je v tabulce ANO je�t� neznamen�, �e si kartu jin�ho v�robce prost� budete ve sv� BU pou��vat jen tak - ve v�t�in� kombinac� budete muset pou��t jin� software. ��m� se plynule a ladn� dost�v�m k dal�� kapitole...

Software
Emul�tory

Pokud jste si koupili BU, dostali jste ur�it� kompletn� balen� - tedy v�etn� programu, kter� umo��uje BU ovl�dat. Mo�nosti takov�ho programu jsou ov�em t�m�� v�dy uboh� ve srovn�n� s t�m, co se d� st�hnout zdarma na internetu. Mezi hlavn� pozn�vac� znaky dobr�ho programu pat�� krom dostate�n� rychl�ho a bezprobl�mov�ho z�pisu (co� t�eba nespl�uje DOSov� utilita dod�van� sv�ho �asu s GBX) tak� r�zn� nadstandardn� funkce - pr�ce se SRAM, aplikace IPS patch�, snadn� tvorba multimenu, mo�nost obousm�rn�ho p�enosu.

Ve�ker� d�le zm�n�n� software je ur�en pouze pro pr�ci s GBX od Bungu. Je to proto, �e s programy pro jin� BU nem�m ��dn� praktick� zku�enosti, a tak by asi nebylo moc fair je tu popisovat. Pokud jste n�jakou n�hodou majitelem noGBX BU, najdete nejnov�j�� software pro sv� za��zen� docela ur�it� na jednom z link�, kter� jsou uvedeny a� �pln� dole na t�to str�nce.

GBX Tool
posledn� verze: 1.8 (79 kB) z 24.3.2001
Homepage
V�eobecn� nejobl�ben�j�� program. Je malinkat�, ale p�esto m� naprosto v�echno co si jen m��ete p�i pr�ci s GBX p��t. Mezi jeho vlastnosti pat��:

  • Visual SRAM Manager - umo�n� v�m snadno i na cartridg�ch s v�cero hrami vyu��vaj�c�mi SRAM prov�d�t z�lohu �i obnovu. Funguje i na origin�ln�ch hr�ch, ov�em tam samoz�ejm� lze prov�st jen z�lohu.
  • Lze snadno vytv��et kompilace pro multimenu, vstupem mohou b�t i zazipovan� soubory, v kter�koliv chv�li vid�m kolik voln�ho m�sta mi je�t� na kart� zb�v�.
  • S�m spolehliv� pozn� typ a velikost va�� p�episovateln� karty a� do velikosti 64MB.
  • Um� aplikovat standardn� IPS patche.

GBC-X-Tool
posledn� verze: 1.10 (378 kB) z 19.4.2000
Konkurence GBXTool od HS, jedn� z nejstar��ch konzole group. V podstat� funk�n� se GBXTool vyrovn�, a dokonce ho i p�ekon�. Autodetekuje si port i pou�itou kartu, s�m aplikuje IPS patche, stripuje romsety, samoz�ejmost� je tvorba multimenu, podpora zazipovan�ch romek. Nav�c p��mo z n�j lze spou�t�t emul�tory, obsahuje tak� mo�nost vytvo�it si datab�zi her v�etn� screenshotu. BTW zaj�mav� je, �e se SRAM na kart� pracuje tenhle program podle jednotliv�ch bank, a nikoliv nutn� jen najednou s celou ��st� kterou zabere jedna hra. I kdy� ono to v praxi k ni�emu nen�... :-)

DGBMax
posledn� verze: 1.6 (465 kB) z 6.1.2001
Posledn� ze zapisovac�ch programu pro windoze, o kter�ch se m� smysl zm�nit. Um� v�e co GBXTool. Bohu�el m� jednu docela z�va�nou vadu - pon�kud ni��� stabilitu programu, ob�as se dostane do nedefinovan�ho stavu a zatuhne. P�esto se vyplat� ho m�t na disku minim�ln� kv�li flashov�n� star�ch mono her. Program toti� obsahuje velkou datab�zi her se seznamem vhodn�ch barevn�ch palet, a pokud identifikuje �e flashujete hru z jeho datab�ze, s�m paletu dle toho uprav�. Kdo n�kdy zkusil vytvo�it multimenu z n�kolika star��ch her, ur�it� ch�pe pro� je tento program u�ite�n� - s defaultn�m multimenu si toti� paletu p�i bootu jinak nem��ete zvolit, a hra se pak ob�as ned� v�bec hr�t...

GTool
posledn� verze: 1.1 (64 kB) z 20.1.2000
Z�ejm� nejlep�� ovl�dac� program pro GBX pokud m�te jen �ist� DOS. Um� multimenu, stripov�n� romset�, krom GBX podporuje i EMS. Nav�c podporuje i N64, SNES a Genesis backup units.

Doctor Card 64M Fix
posledn� verze: 1.0b (8 kB) z 28.8.2000
Fix na chybu, kter� se ob�as objevuje p�i pokusu o z�pis na 64MB kartu: write_eeprom error!. Osobn� jsem ho ov�em nikdy nepou�il, sta�ilo mi prost� v�ckr�t zkusit z�pis.

Bung 16MB V1 fix
posledn� verze: 1.0 (42 kB) z 16.6.1999
Univerz�ln� fix pro starou verzi 16MB Bung karet.

GBPack Menu Color Hack
posledn� verze: 1.3 (17 kB) z 16.10.1999
Hack posledn� verze standardn�ho multimenu. Umo�n� si po volb� hry je�t� zvolit barevnou paletu u mono her. Lze pou��t t�eba v GBXTool, nebo v jin�m programu kter� podporuje u�ivatelsk� multimenu.

LameIPS
posledn� verze: 1.0 (14 kB) z 15.7.1999
IPS je standardn� zp�sob distribuce patch� u� po mnoho let. Pokud jste �etli popisy program� v��e, tak v�te �e pro pou�it� patche sta�� t�eba GBX Tool. No, a LameIPS vam takovy patch pom��e vytvo�it.

FindSpace
posledn� verze: 1.1 (13 kB) z 14.11.1999
Utilita pro hled�n� nevyu�it�ho m�sta v Gameboy romk�ch. To je pak mo�n� vyu��t pro ulo�en� vlastn�ch trainer� �i hack�, a pokud je na konci tak i romku stripnout.

Leet Stripping Tool
posledn� verze: 1.2 (61 kB) z 27.2.2000
Stripovac� utilita, co� nen� zase a� tak zaj�mav� funkce, proto�e odstra�ovat nevyu�it� m�sto um�j� v�echny GBX utility. Nicn�m� tenhle program um� nav�c patchnout do hry Game Genie kod, co� se n�kdy m��e hodit...

Kde koupit?
Hry

Pokud m�te mezin�rodn� platebn� kartu, nebo alespo� bankovn� ��et, nebudete m�t se sehn�n�m BU probl�my. Pokud ani jedno nem�te, nastal �as zamyslet se nad sv�m dosavadn�m �ivotem... ;-)
Je t�eba si uv�domit, �e se v�m v ��dn�m p��pad� nepoda�� koupit BU v ��dn�m "kamenn�m" obchod�, pokud tedy kv�li koupi nepl�nujete v�let do Asie. Mus�te proto vyu��t slu�eb n�kter�ho online obchod�. Ne� �lov�k prvn� ode�le pen�ze v podstat� bez z�ruky, m� o n� trochu strach - ostatn� m�dia, z�ejm� podporovan� �esk�mi bankami s jejich uboh�m technick�ch z�zem�m, n�s informuj� o stra�n� nebezpe�nosti online placen� neust�le. Skute�nost nen� ov�em zdaleka tak dramatick�. S�m nakupuju na inetu �asto jak platebn� kartou, tak bankovn�mi p�evody, a nikdy jsem probl�m nem�l. Sta�i si vyb�rat seriozn� obchody. Jak na to?

  • Dejte p�ednost obchodu, se kter�m u� n�kdo m� pozitivn� zku�enost. To, �e n�kde najdete o p�t procent ni��� cenu, nen� rozhodn� d�vod poslat sv� pen�ze na cestu do nezn�ma.
  • Dobr� obchod vyu��v� pri platb� kartou slu�eb n�jak�ho "clearingov�ho centra". Vy jim po�lete pen�ze, oni daj� na v�dom� obchodu �e jste solventn�, obchod obratem odes�l� zbo�� na va�i adresu, a centrum pen�ze obchodu. Poslat pen�ze p��mo na ��et obchodu rovn� se sponzorsk� dar, kter� si ale neode�tete z dan�.
  • Ve chv�li, kdy zad�v�te informace o sv� kart�, mus� b�t v� browser v re�imu kryptovan� komunikace (u IE signalizov�no z�mkem na doln� li�t�). Pokud nen�, jd�te jinam.
  • Pokud takto n�kde plat�te poprv�, zkuste nejprve po�tvat sv�j internetov� vyhledava� na vyhled�n� p��padn�ch negativn�ch zku�enost� s firmou v r�zn�ch diskus�ch. Pokud firma nen� seriozn�, je dost nepravd�podobn� �e byste nalet�li jako prvn�.
Jedin� obchod, kter� doporu�uji j�, je LikSang. U� jsem u nich n�kolikr�t s �sp�chem nakoupil, a stejn� tak i lid� kter�m jsem je doporu�il d��ve. Jejich ceny nejsou nijak p�emr�t�n�, a i za nejlacinej�� leteck� po�tovn� v�t�inou z�silka doraz� do t�dne a� na v� st�l.
Pokud ve chv�li, kdy tento text �tete, LikSang u� neexistuje, nebo ho z n�jak�ho d�vodu pou��t nechcete, najdete snadno jinou n�hradu pomoc� vyhledava��. Z mnoha online obchod�, kter� v�m po vyhled�n� vysko��, ale nezapome�te nejprve vyfiltrovat ty "m�n� seriozn�" aplikac� pravidel uveden�ch v��e.

Budoucnost
Odkazy

P��t� rok v b�eznu se za�ne v Japonsku prod�vat GBA. Vzhledem ke sl�ben� zp�tn� kompatibilit� se p�irozen� nab�z� zaj�mav� ot�zka - budou p�episovateln� kartridge fungovat i v GBA? M�j osobn� tip je, �e v laborato��ch Nintenda byly vynalo�eny nemal� prost�edky na to, aby odpov�� byla ne. N�kter� dne�n� hry dok�� detekovat �e nejsou spu�t�ny z origin�lu (t�eba podle neexistence v��e zm�n�n�ho time-chipu). Jeliko� do jejich k�du lze ale p�ed flashnut�m libovoln� zasahovat, nen� jim to nic platn�. P��tomnost takov� kontroly p��mo v syst�mu GBA by ale ��dn�m trivi�ln�m (tj. softwarov�m) �e�en�m obej�t ne�la. A proto nezbude ne� �ekat, a� se chytr� technick� mozky dostanou k GBA hardwaru (dokonce se tak mo�n� u� stalo), a vyvinou pro n�s novou generaci BU. Kdybych byl pesimista, �ekl bych - do roka a do dne?

Anketa
Galerie
Kdy� jsem za�al ps�t tenhle �l�nek, napadlo mne �e vlastn� zn�m u� docela dost lid� s GBX. A tak jsem se jich zeptal, pro� si ho vlastn� koupili. V�m pro� ho m�m j�, ale mo�n� pohnutky ostatn�ch jsou �pln� jin�? V�em jsem tedy polo�il n�kolik stejn�ch ot�zek:
1. Pro� sis koupil GBX, jak dlouho ho u� m� a kde jsi se o jeho existenci dozv�d�l?
2. Mysl� �e jeho u��v�n�m p�sob� n�komu �kodu, a pokud ano komu?
3. Kolik m� origin�ln�ch her pro GB?
Na d�lce odpov�di nez�le��, p�ipi� pros�m i jak�m nickem/jm�nem/anonymous m� b�t odpov�d podeps�na.Diky.

No a tohle jsou odpov�di kter� jsem z�skal:
1. Abych mohl "pir�tit" a hr�t v�echno co je. M�m ho u� p�es rok a dozv�d�l jsem se o n�m kdesi na webu.
2. Samoz�ejm� - v�robc�m her, vydavatel�m, Nintendu a �esk�mu distributorovi.
3. Cca tucet, z toho dv� pir�tsk� kompilace :-). Ze zbytku je ov�em jen jedna pro GBC a koupen� kdy� u� jsem m�l GBX (Tetris DX).
bez podpisu

1.Koupil jsem si ho asi pred rokem a pul, pochopitelne proto, abych mohl hrat na GBC vice her za mene penez. :) Dozvedel jsem se o nem na strance jednoho z emulatoru GB a prislo mi to jako dobry duvod k tomu, abych si koupil GBC a zacal ho s sebou nosit.
2. Urcite ne. Dokonce naopak. Kdyby GBX neexistoval, nikdy bych si nekoupil GBC. Takhle jsem si ho koupil. Plus originalni link kabel plus vazne uvazuji o koupi originalniho Pokemona, abych ho mohl propojit s Pokemon Stadium na N64 (ktery pochopitelne spolupracuje pouze s originalnimi cartridgemi). Mimochodem, cesky distributor Nintenda ocekava, ze se na jeden prodany GB proda jedna originalni hra...
3. Nez jsem si koupil GBC, mel jsem normalniho GB a na nej asi 10 originalnich her, relativne starych, protoze jsem delsi dobu nevidel zadnou hru, ktera by mi stala za ty penize. Nejsem totiz do hrani zadny maniak, temer zadnou hru nedohraju svedomite do konce a pouzivam GBC jen obcas pri cestovani/v cekarnach, napr. misto nejake primitivni LCD hry...
Motha Fucka

1. M�m ho p�es rok a info jsem na�el na n�jak�m americk�m webu kdy� jsem hledal, jak by se dalo podobn� za��zen� ud�lat doma na kolen�. Za ty prachy jsem si ho ale rad�i koupil.
2. Koupil jsem si nejd��v GBX a pak teprve GBC. Tak�e naopak d�v�m vyd�lat distributor�m, proto�e i kdy� hry si nekupuju, jinak mus�m m�t ka�dou blbost co se pro GBC objev�. Bez GBX bych si GBC nikdy nekoupil, to radsi Tetris od Vietnamcu.
3. M�m dv� hry. P�i�em� jednu jsem si koupil i kdy� u� jsem GBX m�l, proto�e se mi prost� l�b� (TetrisDX).

thorau

1. Protoze nevydelavam tolik penez, abych si mohl dovolit platit za original hry. Koupit si jednu novinku za dva mesice mi pripada jaksi malo. Na GBX a prislusenstvi padla moje dovolena.Jak ho mam dlouho ti neodpovim, jelikoz ho jdu teprve zaplatit. A dozvedel jsem se o nem na tvych strankach a na auditu na mageu Emulatory atd...
2. Urcite timto budu zpusobovat skodu firmam co vyrabi hry.Budu se opakovat kdyz napisu ze kdyby nove hry stali tak 200-500 tak bych si je kupoval uz pro pocit ze mam original.
3. Original hry mam ctyri na GB koupene v bazaru. A vlastnim GBC asi tyden.
Stoupa88

1. gbx sem koupil protoze jsem student a zkratka si nemuzu dovolit kupovat jednu hru za 1600,- abych zjistil, ze to je neskutecna blbost. tim ze to sou datovy cartridge sou sami proti sobe, uzivatel musi platit hardware i software, coz ho pochopitelne zatezuje. gbx (64mb) mam par mesicu a sem s nim maximalne spokojenej. dozvedel sem se o nem na irc - od tebe, ty trumpeto :)
2. to je odveky problem warezu, zdali zpusobuju skodu tim, ze mam neco, co bych si stejnak nekoupil. nicmene jako pokrocily hrac a obcasny recenzent si myslim, ze pokud bych mel zpusobovat nejakou skodu, tak na druhou stranu ji kompenzuju tim, ze kdyz je hra dobra, doporucim ji ostatnim a alespon nekdo si ji koupi - takze vlastne delam dobry skutek - mam prehled o hrach a tim padem o nich poskytuju objektivni informace :)
3. zadnou... gbc jsem koupil v bazaru bez krabice a manualu, takze ani bundlovanou hru k tomu nemam. mozna, kdyby vysla nejaka kvalitni vec s rumble nebo podobnym specialnim hardwarem, koupil bych to, ale myslim si ze by mne v tom zabranila cena
ACEgraphx

1. Protoze jsem mel GBC a nechtel jsem si kupovat ty priserne drahy hry. Importy nejak moc nehraly roli. Prece jenom hrat nejaky japonsky emulatory krecku, ci co jsem to minulem omylem spustil... ;) Mam ho cca 3 mesice. Dozvedel jsem se o nej z tvyho webu (potesilo? :-)
2. Existuje nekolik moznych ucelu:
1) Spousteni free her a software - legalni, nikomu neskodim
2) Vyvoj vlastniho softu - v podstate totez, co v predchozim pripade (zatim nic nevyvijim, ale napad uz bych mel).
3) 'Testovani' komercnich games. Stahnu, vyzkousim na real hardware, popr. smazu. Je nelegalni, ale nikomu to IMHO neskodi. Teoreticky by se dalo rict, ze to skodi 'nechopnejm podvodnikum', ktery vydaji debilitu a diky existenci GBX a dumpu se jim nepodari uzivatele napalit.
4) Zalohovani savu, many-in-one cartridge. Pokud dane hry mas, da se to podle meho nazoru hodnotit jako zalohovani a tudiz je to legalni, nikomu tim neskodis.
5) Hrani komercnich games. Nelegalni, skodi hernimu prumyslu. Argumentace, ze je to drahy a stejne by sis to nekoupil je nekorektni. V posledni dobe zacinam uvazovat, ze pod dojmem hrani nekterych her si snad i nejaky dalsi koupim. Nevim, jak kdo, ale ja mam 'takovy pekny pocit mazleni se s originalem' :-))))))
3. Zatim dve, koupeno v bundlu s GBC. (Z druhy ruky).
anonymous

1. GBX jsem so koupil, pacto jsem vasnivy paran odchovany maringotkama a proste cele PC sebou tahat furt nemuzu a jaksi muj prijem nedosahuje takove castky abych si mohl koupit vsechny hry original. Proste jakmile jsem se v auditoriu na MAGEU dozvedel, ze existuje tahle zazracna krabicka, proste jsem ji musel mit. Ted to bude neco kolem pul roku a musim ric - bez nej bych svyho GBC nikda tak moc nepouzival.
2. Jeho uzivanim pusobim tak skodu svejm ocim %-) Byste se divili, jak dokaze ocka promasirovat takova 2 hodinova jizda s Moon Patrol :)) Ne, ted vazne ... muj prijem korunek proste nedovoluje, abych si mohl koupit vsech 15 her, ktery mam v ty magicky karticce ted naladovany. A kdyz se to tak veme, spousta veci je jen "remake" neceho, co uz davno vydelalo NINTENDU moc moc moc penizku. Prece jen, za "jednodisketovky" chtit az 1500 je zlodejina !
3. Original hry mam na GBC mam 2 ... v jedne karte (MoonPatrol + Spy Hunter) ... s tim jsem si GBC kupoval, pacto Moon Patrol muzu mastit stale %-)
MasterII

1.a - Proc jsem si GBX koupil.
Neocekavane jsem pres leto pracoval malinko vic, nez jsem puvodne zamyslel, takze jsem si jako nahradu koupil neco pro radost - GBX+GBC. Koupe samotneho GBC nema podle me smysl, protoze zase tolik jsem nepracoval :-)
1.b - Jak dlouho ho mam.
Asi dva mesice, mozna ani ne..
1.c - Kde jsem se o nem dozvedel.
To vis, ze jo, ja to sem napisu a ty pak zpychnes :-))
2. Pusobim nekomu skodu ?
Pusobim.. Svym ocim, protoze osvetleni v metru je dost spatny. Firmam, co produkujou jeden shit za druhym urcite ne, spis naopak - nerad bych nahodou nekomu vrazil penize za pekny hnus co se tvari jako dobra hra a oni pak za moje $ vyprodukovali deset dalsich... Nintendu taky moc ne, staci, ze jsem si od nich koupil GBC a periferie. Hry od nich tedy beru jako "zakaznickou podporu". Ostatnim vyrobcum her trochu ano, ale urcite nemaj takovy ztraty jako vyrobci her na PC - precejen, GBX neni tak rozsirena jako palicka a "medium" do GBX nestoji dvacku... Momentalne me to mrzi u System3 za jejich skvely Internacional Karate :-)
3. Kolik mam originalnich her.
Vazne na to musim odpovidat, nebo je to jasny ?
Mage

Odkazy
Odkazy
Subport - nejlep�� scene sajta, mnoho informac� v tomto textu poch�z� pr�v� odsud, najdete tam nejnov�j�� verze utilit pro v�echny BU
Lik-Sang - m�j osv�d�en� hongkongsk� online obchod, rychl� a spolehliv�, bohu�el v t�to chv�li (duben 2001) u� GBX nemaj�...
Lan-Kwei - op�t ji� vyzkou�en� online shop, skv�le z�soben�, a by� objedn�vku je t�eba vy��dit v�cem�n� ru�n�, z�silka p�ich�z� spolehliv� a rychle
Madeira Games - dal�� inet shop prod�vaj�c� GBX, ov�em za libry a draho
Game Enhancer - dtto
Planetstores GB - dtto

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000