Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
25.3.2001, 21:30

P��stupy
od 25.3.2001:

Um�me to s... IRC
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!
Co vlastn� je IRC? IRC je zkratka pro Internet Relay Chat. IRC je multiu�ivatelsk� chatovac� syst�m, kde si libovoln� po�et u�ivatel� pov�d� v libovoln�m po�tu tzv. kan�l�. Ka�d� IRC s� (existuje jich n�kolik des�tek, v�ce o volb� s�t� v kapitole S�t�, servery, kan�ly...) se skl�d� z v�t��ho �i men��ho mno�stv� nez�visl�ch server�, kter� spolu vz�jemn� komunikuj�. P�ipojen� k s�ti pak p�edstavuje �kon, kdy se p�ipoj�te k libovoln�mu serveru s�t�. D�ky vz�jemn�mu spojen� server� se m��ete ��astnit diskuse se v�emi u�ivateli s�t�, nez�visle na tom, ke kter�mu serveru jsou pr�v� p�ipojen� oni.


Pro� IRC?
Hardware

Pro� vlastn� IRC pou��vat? V sou�asnosti je to d�le�it� zdroj informac� i soubor� pro ka�d�ho fanou�ka emul�tor�. P�edev��m pokud sh�n�te n�jak� v�t�� (co do d�lky) romset, jeho nalezen� na webu v�m zabere ur�it� daleko v�ce �asu i n�mahy. IRC je:

  • aktu�ln� - na v�t��ch kan�lech je b�n� v libovoln�m �ase n�kolik des�tek lid�. Ka�d� novinka se rychle projev� zm�nou topicu, i zm�nou obsahu poskytovan�ho fileboty.
  • spolehliv� - pokud n�kter� ze server� va�� obl�ben� irc s�t� neb��, prost� pou�ijete jin�. Jeliko� tot� pravd�podobn� ud�laj� i ostatn�, ani v�t�� v�padek n�kolika server� neohroz� chod zaj�mav�ho kan�lu...
  • �sporn� - objem p�en�en�ch dat je oproti webu naprosto minimalistick�.
  • bezpe�n� - o bezpe�nosti je�t� viz n�e. Oproti ob�asn�m f�m�m, kter� ���� nejen u n�s pis�lci do r�zn�ch �asopis� a webzin�, v�m na IRC hroz� mnohem m�n� �klad�, ne� t�ebas p�i brouzd�n� s defaultn� nakonfigurovan�m Internet Explorerem.

S�t�, servery, kan�ly...
Hardware

Z mno�stv� existuj�c�ch IRC s�t� jsou pro fandu emul�tor� �i retrogamingu zaj�mav� jen dv� - Efnet a NewNet. Je�t� tak p�ed p�l rokem bych napsal jen Efnet. Vzhledem k jeho synchroniza�n�m probl�m�m, ve kter�ch se zm�tala tato s� b�hem n�kolika t�dn� lo�sk�ho podzimu, p�e�la v�t�ina provozovatel� filebot� na zbrusu novou s� NewNet. Sou�asn� situace je tedy - na Efnet pro kvalitn� pokec, na NewNet pro soubory.

Mo�n� se pt�te, kde sebrat adresu n�jak�ho IRC na zvolen� s�ti. V podstat� m�te dv� hlavn� cesty:
* MIRC rozhodn�, a ostatn� IRC klienty pravd�podobn�, maj� v sob� u� od v�robce vlo�en dosti rozs�hl� seznam aktu�ln�ch server�. Tak�e sta�� n�jak� vybrat a p�ipojit se. S t�m mohou b�t jist� probl�my, ale k t�m se dostaneme o kousek d�l u popisu pr�ce.

* Druhou mo�nost� je nav�t�vit domovsk� server s�t� (viz Odkazy na konci tohoto textu) a na n�m si naj�t n�jak� server. Nap�. j� pou��v�m pro s� Newnet server irc.oasis-net.net, zd� se b�t stabiln� (evilmind - j� pro zm�nu irc.eskimo.com).

Kan�ly. Na Efnetu je nutno obzvl�t� doporu�it kan�l #retrogamers. P�vodn� slezina lid� kolem retrogames.com, ale postupem �asu se zde vytvo�ila docela zaj�mav� st�l� skupina znal�ch lid�. Mohou v�m poradit s nejr�zn�j��mi probl�my konkr�tn�ch emul�tor�, m��ete s nimi pokecat o star�ch po��ta��ch, nebo se zeptat jak se jmenuje ta hra, kterou sice dok�ete dob�e popsat, ale marn� vzpom�n�te na jej� n�zev... V�t�ina dal��ch velk�ch emul�torov�ch web� m� tak� vlastn� IRC kan�l, ale #retrogamers jsou opravdu m�stem, kam byste pro pomoc m�li zav�tat nejd��ve. Obecn� rada na z�v�r - pokud budete otravovat s trivialitami, prozrazuj�c�mi, �e jste dokumentaci k programu nevid�li ani zd�lky, nikdo v�m neporad�, a vyslou��te si maxim�ln� posm�ch.

Zaj�mav� kan�ly na NewNetu:
#rareroms. Kan�l prim�rn� ur�en� pro distribuci GoodUtils. Kdykoliv si zde m��ete ov��it posledn� verze t�chto u�ite�n�ch program�, a samoz�ejm� si je st�hnout p��mo z Coweringova filebota.
#roms4free, #r0mz2k. Dva nejlep�� kan�ly obsahuj�c� fileboty. Jejich pr�nik je zna�n�, d�vod, pro� existuj� dva kan�ly se skoro stejn�m obsahem je sp�e, ehm, politick�... V obou kan�lech m��ete pou��t trigger !list pro vyps�n� v�ech pr�v� p��tomn�ch filebot�.

MIRC, nejlep�� IRC klient
Hardware

K p�ipojen� k n�kter�mu z IRC server� budete pot�ebovat klientsk� software. Z pom�rn� slu�n� nab�dky software pro Windows vynik� jasn� jeden, v�eobecn� uzn�van� za nejlep�� a nejpou��van�j�� - mIRC. Ve�ker� n�sleduj�c� text bude p�edpokl�dat, �e jste si z www.mirc.com st�hli posledn� verzi klienta, a m�te ji ji� nainstalovanou. Po instalaci je t�eba vykonat n�kolik z�kladn�ch nastaven�...

Pus�me se tedy do toho. Spus�te MIRC. Prvn� v�c, kterou mus�me ud�lat, je z�kladn� nastaven�. K tomu slou�� ikonka Options. Otev�e se seznam v�eho, co m��ete v MIRCu nastavit, vybran� bude str�nka "Connect". V n� se odehraje ve�ker� n�sledn� nastavov�n�.

Nap�ed si vyberte server. Pro s� EFnet doporu�uji zvolit "Random EU EFnet server", proto�e mnoho server� celkem n�hodn� povoluje nebo nepovoluje p�ipojen�. Pokud jde o s� Newnet, mo�n� ji budete muset zadat ru�n�. Klikn�te na tla��tko Add, a vypl�te n�zev serveru (text, pod jak�m se bude objevovat v seznamu) a jeho adresu, kterou jste zjistili z newnet.net, a klikn�te na Add. Server bude p�id�n do seznamu (mimochodem, nen� �patn� n�pad ze seznamu vymazat v�echny servery, kter� nebudete pot�ebovat, a nechat si tam jen od ka�d� s�t� jednu polo�ku "Random XX YYnet server", aby se v n�m l�pe orientovalo).

Dal��, co mus�te vyplnit, je jm�no (Full name - m��e b�t libovoln�, stejn� to nejde zkontrolovat), mailovou adresu (rad�i pou��v�m platnou, ale takovou, kterou pou��v�m pro ve�ker� spam :-)) a dv� r�zn� verze p�ezd�vky. Pod touto p�ezd�vkou v�s uvid� ostatn� u�ivatel� IRC, tak�e nen� na �kodu vybrat si takovou, pod jakou jste zn�mi nap�. na Cyberspace (nebo naopak �pln� n�hodnou, pokud se chyst�te do kan�lu, kde nechcete, aby v�s lidi poznali :-)). Dv� verze jsou nutn� pro p��pad, �e by jedna u� byla obsazena jin�m u�ivatelem. Je�t� jedno upozorn�n� - n�kter� kan�ly automaticky zakazuj� vstup u�ivatel�m s ur�it�mi typy p�edzd�vek, siln� omezovan� jsou nap�. p�edzd�vky typu AAAAAA. Na n�kter�ch s�t�ch (t�eba Newnet) si m��ete svou p�ezd�vku i zaregistrovat, tak�e se v�m nestane, �e se za v�s bude n�kdo vyd�vat v dob�, kdy nejste pr�v� online.

Pokud chcete na IRC jen diskutovat, bylo tohle v�echno, co mus�te nastavit. Pokud ale chcete i stahovat soubory, je vhodn� pono�it se do nastaven� hloub�ji (ostatn� kompletn� mo�nosti nastaven� byste si m�li p�e��st tak jako tak). Na str�nce Connection->Options je vhodn� nastavit automatick� znovup�ihl�en� v p��pad�, �e v�s server vyhod�.

Pokud jste p�ipojeni p�es proxy server, bude v�s asi zaj�mat sekce Connection->Firewall, kterou mus�te nastavit dle konfigurace va�� s�t�. mIRC celkem bez probl�m� komunikuje p�es libovolnou socks proxy, ov�em samotn� stahov�n� soubor� (p�i kter�m se uskute��uje p��m� spojen� mezi dv�ma ��astn�ky) si vy��d� pravd�podobn� n�jak� zm�ny v nastaven� va�� proxy/firewallu. Kontaktujete spr�vce sv� s�t�... :-))) (citace #1 rady z windoze).

Dal�� d�le�it� volby jsou v sekci DCC. Standardn� je nastavena na maximalizaci bezpe��, co� ale p�i stahov�n� romek sou�asn� znamen� maximalizac� nepohodl�.

Osobn� doporu�uji nastavit volby tak, jak je uvedeno na obr�zku, v sekci DCC->Folders zaka�te volby "ignore all files except" a "turn ignore back on" (jinak str�v�te p��jemn� chvilky kouk�n�m, pro� v�m nejde p�ijmout soubory, kter� v�m n�kdo jin� pos�l�) a nakonec si tla��tkem Edit nastavte, kam se maj� ukl�dat sta�en� soubory (je velmi vhodn� vybrat jin� adres�� ne� ten, ve kter�m je ulo�en MIRC.exe).

T�m m�te za sebou ve�ker� z�kladn� nastaven�. Nechte zapsat zm�ny a klikn�te na ikonku Connect Connect. Prob�hne pom�rn� rozs�hl� akce, na jej�m� konci by se v�m m�lo otev��t okno se seznamem p�ednastaven�ch kan�l� (p��pad, �e k tomu nedojde, budeme �e�it o kus d�l). Tento seznam doporu�uji okam�it� vymazat a nahradit vlastn�m, kter� bude reflektovat va�e z�jmy. Pot� dvojklikn�te na kan�l #roms4free (nebo napi�te do ok�nka #roms4free a klikn�te na tla��tko Join) a jste v nejlep��m romkov�m kan�lu na IRC!
Evilmindovo doporu�en� - celou tuhle par�du s "Folders on connect" si vypnout. Nev�hoda t�to funkce je toti� v tom, �e pokud jste z irc server odpojeni, a m�te zapnut reconnect, popup okno spolehliv� zabr�n� ve�ker�m n�sledn�m script�m v �innosti...


V�imn�te si n�kolika z�kladn�ch skute�nost�. Nejv�t�� okno zobrazuje, co p�� ostatn� u�ivatel� IRC, a tak� zpr�vy, kter� v�m pos�l� samotn� server �i boti. Men�� okno vpravo zobrazuje seznam u�ivatel�, rozd�len� do t�� skupin. Jm�na za��naj�c� zavin��em pat�� privilegovan�m u�ivatel�m, kte�� mohou v�echno - nap��klad zak�zat v�m p��stup do kan�lu. Tak�e je vhodn� vyvarovat se v�eho, co by je mohlo na�tvat. U�ivatel� za��naj�c� plusem jsou tzv. "voiced". To jsou norm�ln� o n�co m�n� priviligovan� u�ivatel�, kte�� sice nemohou nic, ale pokud je kan�l +m (moderovan�), tak narozd�l od t�ch nevoiced mohou mluvit. V emul�torov�ch kan�lech se +v obvykle pou��v� k ozna�en� filebot�. A nakonec jsou norm�ln� u�ivatel�, kter�ch b�v� drtiv� v�t�ina. �pln� dole je ok�nko na vkl�d�n� va�ich zpr�v. D�le�it� je uv�domit si, �e rozepsan� zpr�va z�st�v� na va�em po��ta�i, dokud ji nepotvrd�te kl�vesou Enter.

V okn� se zpr�vami budete m�t hned naho�e n�kolik ��dk� psan�ch zelen�m p�smem. Bude to uv�t�n� do kan�lu, a jeho t�ma (topic) - to jsou obvykle nejnov�j�� ud�losti, o kter� byste se mohli zaj�mat. N�sleduje hn�d� psan� zpr�va od u�ivatele ChanServ - hlavn�ho spr�vce kan�lu. Tu si rozhodn� p�e�t�te, proto�e v�m d�v� d�le�it� rady. Objevit se m��e i cokoliv dal��ho, co si n�kter� z u�ivatel� nastav� jako tzv. onjoin akci. Na n�mi popisovan�ch kan�lech jsou ale onjoiny zak�z�ny, tak�e m��ete h��n�ka neprodlen� pr�sknout n�kter�mu z op�... :-)

Prvn� rada, kterou jste pr�v� dostali je, �e m�te napsat !rules. Pokud jste tu poprv�, je dobr� n�pad opravdu to napsat do vstupn�ho ok�nka a odeslat. Chv�li se nebude d�t nic, pak se otev�e nov� ok�nko se seznamem pravidel, kter� mus�te v dan�m kan�lu dodr�ovat.

Pokud je dodr�ovat nebudete, pravd�podobn� v�s n�kdo d��ve �i pozd�ji z kan�lu vyhod� a u� nepust� zp�tky. Nejd�le�it�j�� jsou pravidla 4 (z�kaz odes�l�n� mnoha zpr�v najednou nebo rychle po sob�, z�kaz �ebr�n�, z�kaz reklamy, z�kaz spamu) a 8 (z�kaz ptan� se po velk�ch souborech se v�emi romkami) - jejich poru�en� je automaticky (ani do toho ��dn� �lov�k nem��e zas�hnout, i kdyby byl oper�tor kan�lu!) trest�no vyhozen�m. A� si to v�echno p�e�tete a zapamatujete, zav�ete toto ok�nko - u� ho nebudete pot�ebovat.

Druhou radu zat�m vynech�me, proto�e d�le�it�j�� je rada posledn�. M�te napsat !help. Kdy� to ud�l�te, bude v�m posl�n textov� soubor !help.txt (pokud jste nastavili IRC podle m�ho n�vodu, automaticky se st�hne a ulo�� do zvolen�ho adres��e). V tomto souboru najdete d�le�it� informace do za��tku, tak�e je dobr� si je p�e��st.

Te� u� se ur�it� t��te, �e si budete pov�dat s dal��mi u�ivateli (nebo snad sly��m "j� chci hry! j� chci hry!"?). To za��d�te velmi jednodu�e, sta�� napsat zpr�vu, odeslat ji a sledovat, jestli na ni t�eba n�kdo neodpov� a nechce si d�le pokecat. Diskutovat pak m��ete bu� p��mo v kan�lu, nebo soukrom� v okn� - sta�� dvojkliknout na jm�no u�ivatele v seznamu p��tomn�ch a otev�e se v�m priv�tn� okno, kter� vid�te jen vy a ten, s k�m mluv�te. Pokud v�m nikdo neodpov�, je docela vhodn� opakovat se a� po p�r des�tk�ch minut - neodpov�d�l proto, �e odpov�d�t nechce nebo nev�, a nikoliv proto, �e v�s nesly��...

No dobr�, u� se dost�v�m k t�m romk�m. V�echny soubory jsou ulo�eny na tzv. filebotech. Co to slovo znamen�? Jde o slo�eninu dvou v�raz�: file je soubor, bot je zkratka z robot. Jde tedy o automatick� n�stroj pro pos�l�n� soubor�. A jak na n�? Drtiv� v�t�ina bot� se vyvol�v� tzv. triggerem - slovem, kter� ho aktivuje, a bot u� pak za��d� v�e ostatn�. Kde vz�t trigger? Dva u� zn�te - !rules i !help jsou triggery se speci�ln� funkc�. Podobn� existuj� i dal��. Jeden z nejd�le�it�j��ch je trigger !list, kter� do hlavn�ho okna vyp�e seznam v�ech dostupn�ch server� se stru�nou charakteristikou jejich obsahu, rychlosti a seznamu trigger�. Vyzkou�ejte si to.

�ekn�me, �e v�s sv�m obsahem zaujal server u�ivatele FRN_SERVE (co� se v�m ani nediv�m, proto�e to je asi nejlep�� bot s automatov�mi hrami) a chcete se na n�j pod�vat. Trigger ur��te snadno. B�v� hned na za��tku, �asto je uveden slovem trigger, b�v� podtr�en, a v 99% p��pad� za��n� vyk�i�n�kem. Te� u� by m�lo b�t snadn� identifikovat, �e triggerem tohoto serveru je slovo !roms (Je�t� pozn�mku: N�kter� servery nab�zej� trigger� v�c. V�echny vedou na stejn� server, ale v�t�inou do r�zn�ch adres��� s r�zn�m obsahem, kter� se d� odvodit podle jm�na triggeru). Napi�te do hlavn�ho okna !roms, ode�lete, a za chv�li se v�m otev�e okno pro komunikaci s u�ivatelem FRN_SERVE (ov�em nem� smysl b�t zdvo�il� a zdravit nebo se pt�t po zdrav�, toto okno ovl�d� robot a �lov�k v�t�inou jeho obsah v�bec nekontroluje).

V�t�ina bot� na v�s vyhod� n�jakou uv�tac� obrazovku, a pak v�s vyhod� do n��eho vzd�len� podobn�ho p��kazov� ��dce DOSu. M��ete ps�t speci�ln� p��kazy, a bot na n� bude reagovat. Prvn�, co byste m�li ud�lat, je p��kaz help, kter� vyp�e seznam povolen�ch p��kaz�.

Prvn�, co pou�ijete, je p��kaz dir. Ten vyp�e obsah aktu�ln�ho adres��e.

V�imn�te si, �e soubory a adres��e jsou odli�eny JEN t�m, �e u soubor� je uvedena jejich d�lka (podle velikosti p�smen se nem��ete orientovat, ta m��e b�t libovoln�). Proto�e n�kter� adres��e obsahuj� tis�ce soubor�, mohl by jeden dir zabrat dost �asu. Proto je mo�n� p��kaz doplnit o parametry, kter� umo�n� vypsat jen ��st soubor�. Pou��v� se hv�zdi�kov� konvence zn�m� z DOSu. Pokud ji nezn�te, sta�� v�m v�d�t, �e dir abc*.* vyp�e v�echny soubory, kter� za��naj� na abc. Mimochodem, p�i p��chodu do nezn�m�ho adres��e je vhodn� pou��t dir a*.*, ne rovnou dir. Pokud se v�m uk�e jen jeden, dva, nebo dokonce ��dn� soubor, m��ete bezpe�n� pou��t pln� dir. Jeliko� fileboty jsou provozov�ny na nejr�zn�j��ch programech, ob�as se bohu�el stane, �e naraz�te na n�jak�, co hv�zdi�kovou konvenci neovl�d�. Ne� na dialupu tahat dir adres��e s 5000 soubory, je n�kdy lep�� DCC okno zav��t, a p�ipojit se na filebota znovu.

Proto�e v hlavn�m adres��i nejsou ��dn� zaj�mav� soubory, budete se asi cht�t p�esunout jinam. MAME zn� slibn�. Jak se tam dostat? K tomu slou�� p��kaz CD. Syntaxe je CD jm�noadres��e. pro p�echod do adres��e MAME tedy pou�ijete CD MAME (mohl bych v�s ostatn� upozornit, �e nez�lez� na velikosti p�smen, klidn� m��ete napsat cD MaMe, jestli v�s to bav�). Pokud se chcete vr�tit, pou�ijete CD a jako adres�� dv� te�ky (v tomto p��pad� lze vynechat mezeru a ps�t CD..). Zku�en� u�ivatel� mohou b�t p�ekvapeni, �e lze p�ech�zet jen o jednu �rove� hluboko, ��dn� CD MAME\NEOGEO v�m nepom��e.

Kone�n� jsme tedy v adres��i s romkami. Mohou nastat dv� z�kladn� situace. Chcete stahovat a v�te co (proto�e jste inteligentn� nap�ed pou�ili program typu MameMerge nebo GoodN64 a zjistili si, kter� hry v�m chyb�). Nebo chcete stahovat a nev�te co - v tom p��pad� je lep�� odej�t z IRC a nap�ed se rozmyslet. �ekn�me, �e u� v�te, co chcete stahovat - budeme p�edpokl�dat, �e jde o hru King of Fighters 94. Z MAME si zjist�te, �e King of Fighters 94 pou��v� romku s n�zvem KOF94. Proto�e v�echno b�v� (ne v�dy!) komprimov�no do form�tu ZIP, bude cel� n�zev KOF94.ZIP. M��ete se je�t� p�esv�d�it (p��kazem DIR KOF*.*), �e tento soubor existuje, a pak ho st�hnete p��kazem GET KOF94.ZIP.

Mohou nastat v z�sad� �ty�i situace:
* Soubor neexistuje (resp. nebyl nalezen) - pak o tom dostanete zpr�vu. Je b�n�, �e je�t� hodinu a� dv� po vyd�n� nov� verze emul�toru nejsou na filebotech v�echny romky, prim�t dr�� GoodGen, pro n�j� nen� v�echno k dispozici snad nikdy. Mus�te zkusit jin� filebot nebo se vr�tit pozd�ji.

* Soubor existuje a filebot v�m ho pos�l� - objev� se nov� ok�nko informuj�c� o stavu p�enosu. O tom se je�t� zm�n�me.

* Soubor existuje a filebot ho za�adil do fronty. Tuto vlastnost jist� p�i �ast�m u��v�n� ocen�te.

Ur�it� m�te negativn� zku�enosti s p�et�en�mi servery, ze kter�ch se prost� ned� stahovat. Fileboty toto �e�� t�m, �e povol� stahov�n� jen n�kolika u�ivatel�m najednou (obvykle t�em). Jist�, tohle zn�me i z FTP. Fileboti v�s ale m�sto toho za�ad� do fronty, tak�e se nemus�te o nic starat. A� se uvoln� linka, bot v�m po�le to, co jste si vybrali. T�mto zp�sobem m��ete za�adit ke stahov�n� hned n�kolik soubor� (maximum je obvykle p�t). Jedin�m probl�mem je, �e pokud budete vy nebo filebot odpojeni od IRC serveru, nebo opust�te kan�l, va�e fronta se sma�e a v�echny b��c� p�enosy zastav�.
* Soubor existuje, ale jsou u� pln� fronty - v tom p��pad� je nejlep�� porozhl�dnout se po jin�m filebotovi. J� osobn� jsem se s takto p�et�en�m botem v emul�torov�ch kan�lech je�t� nesetkal.

�ekn�me, �e jste se do�kali okam�iku, kdy se soubor za�ne stahovat. V downloadovac�m okn� vid�te dobu p�enosu, rychlost (informace pro lidi na pomal� lince: n�kte�� botov� vy�aduj� n�jakou minim�ln� rychlost, jinak p�eru�� stahov�n�; s t�m se ale v emul�torov�ch kan�lech setk�te jen z��dka), velikost p�enesen�ch dat atd.

Kdy� se p�enese cel� soubor, titulek p�enosov�ho okna ze�edne a vy jste tak informov�n� o �sp�chu (p��padn� se okno samo zav�e, pokud si to tak v nastaven� mircu ur��te). P�enosov� okno ale m��e ze�ednout i tehdy, kdy� se download ukon�� z n�jak�ch nep��jemn�ch d�vod� (nap�. v�m kr�tkodob� vypadne spojen�). Nemus�te se b�t, MIRC m� v�bornou podporu navazov�n� spadl�ho spojen�. Sta�� zaj�t na filebota a po��dat o soubor znovu, download bude pokra�ovat z m�sta, kam jste dosp�li p�edt�m. Je�t� drobnost: MIRC v n�zvech stahovan�ch soubor� nahrazuje mezery podtr��tkem. Po��tejte s t�m, pokud spr�vn� n�zev pro emul�tor m� obsahovat mezeru - budete muset p�ejmenov�vat.

Jestli se chyst�te za��t sb�rat n�jakou v�t�� kolekci (MAME, SNES, NES nebo TOSEC), asi se d�s�te, �e budete muset tis�ckr�t napsat GET SOUBOR.ZIP. Neuklidn�m v�s - mus�te. Jednodu��� zp�sob neexistuje - resp. existuje, ale nen� a� tak jednoduchy. M�m (Pepak) rozpracovan� skript, kter� bude um�t automaticky st�hnout v�echno, dokonce u� do jist� m�ry funguje (tj. m�te informaci: takov� skript JE mo�n� napsat). Nen� ale hotov�, a v�t�ina majitel� filebot� by masivn�m a masov�m stahov�n�m asi nebyla nad�ena, tak�e je ot�zka, jestli ho v�bec budu moci vypustit.

T�m jsme se nen�siln� dostali k netiket� - co byste rad�ji nem�li d�lat. Rozhodn� se nedoporu�uje sed�t na filebotu bez toho, �e byste n�co smyslupln�ho d�lali; a a� v�s ani nenapadne pou��t automaticky odes�lan� zpr�vy (s pomoc� �asova�e). ��k� se tomu antiidle, m� to napadlo a m�l jsem obrovsk� �t�st�, �e jsem nebyl z kan�lu permamentn� vylou�en. Kdy� ukon��te pr�ci s botem, je slu�n� ��ci to serveru p��kazem EXIT, nebo alespo� zav��t p��slu�n� okno. Nikdy nikdy nikdy nepos�lejte do kan�lu v�t�� texty (v�ce ne� asi 5 ��dk� najednou), server v�s jinak automaticky vykopne, opakovan� proh�esek dokonce zablokuje p��stup. Je tak� dobr� nemluvit, pokud nem�te co podn�tn�ho a pozitivn�ho ��ct.

�e��me probl�my...
Odkazy

Nejv�t�� probl�my jsou obvykle se samotn�m p�ipojen�m. Jde v z�sad� o dv� skupiny pot��:
1) Mnoho server� n�hodn� (nebo podle algoritm�, kter� jsem nedok�zal odhalit) povoluje nebo nepovoluje p��stup. �asto dostanete hl�ku, �e v�s prost� nevezme a konec. V tom p��pad� se ned� nic d�lat a zkou�et jin� server (nap��klad j� se nedostanu ani na jeden EFnetov� server v �R nebo Evrop�, v�dy se mus�m p�ipojovat do USA) (evilmind - j� pou��v�m irc.homelien.no, p��padn� irc.gigabell.com).

2) N�kter� s�t� (nap�. Newnet) z bezpe�nostn�ch d�vod� blokuj� p��stup nezabezpe�en�m po��ta��m. Prakticky to znamen�, �e jen s �ist�mi Windows se nep�ipoj�te, pot�ebujete n�jak� slu�n� firewall. M��ete zkusit nap�. ZoneAlarm, kter� je zdarma, a na nastaven� "High security" t�mto po�adavk�m vyhovuje. Vysok� zabezpe�en� zase m��e (a nemus�) interferovat se stahov�n�m soubor�, prost� v�m nejde nic poslat. Obej�t se to d� snadno - vysok� zabezpe�en� je pot�eba pouze p�i p�ihla�ov�n� se k serveru, pak ho m��ete sn�it. Hodn� server� ale neprov�d� podobn� akce v�bec, nebo se omez� na uji�t�n�, �e neprovozujete socks proxy otev�enou sv�tu, �e v�m na klientu b�� spr�vn� odpov�daj�c� identd (pokud neposta�� ten, zabudovan� v mIRCu, co� ob�as neposta��, tak zkuste t�eba commandlajnov� Turtle Identd (250 kB)) apod.

M��e se st�t, �e naraz�te na dal�� probl�my. Ob�as dokonce nemus� b�t chyba na va�� stran�, i filebot m��e b�t lehce pomaten�. Nen� nic jednodu���ho, ne� se n�koho zeptat - p��mo na IRC se �asto vyskytuje u�ivatel Evilmind, ob�as Pepak, odpov�di se tak� do�k�te na serveru Cyberspace v auditoriu Emul�tory nebo mailem od jednoho z autor� tohoto textu (posledn� mo�nost). Na s�ti NewNet tak� existuje permanentn� kan�l #emucz, kter� sice zat�m v�t�inou zeje pr�zdnotou, ale t�eba se to te�, kdy� p�ibude tolik u�ivatel� iRC :-), trochu zm�n�...

Bezpe�nost
Odkazy

Navzdory n�kter�m pov�r�m je IRC vcelku bezpe�n� z�le�itost, zejm�na kdy� ho srovn�me s klasick�m browsovanim po webu. Ani s defaultnim nastaven�m v�s (s nejv�t�� pravd�podobnost�) nikdo nehackne, a pokud zabezpe�en� lehce vylep��te podle na�ich rad, nem�te se �eho b�t.

Prvn� bezpe�nostn� slabina sou�asn�ch po��ta�� (tj. OS Windows) je odstran�na po�adavkem Newnetu a dal��ch s�t� po zablokov�n� SOCKS proxy ve va�em po��ta�i, tj. de facto pou�it�m firewallu. T�m jsou automaticky odfiltrov�ny standardn� �toky (jako jsou pokusy o probour�n� relativn� chatrn�ho zabezpe�en� va�ich disku p�ed �to�n�ky zvenku).

Zb�vaj� dv� hlavn� "slabiny" (v uvozkovk�ch proto, �e za norm�ln�ch okolnost� v�s nemus� nijak tr�pit; ale �pln� je pominout by asi nebylo zcela v po��dku):
1) Ka�d� u�ivatel IRC m��e zjistit z�kladni �daje o va�em po��ta�i. Krom� t�ch, co sami dobrovoln� vys�l�te do �teru (nick, e-mail apod.) je to hlavn� iP adresa po��ta�e. Teoreticky je mo�n� ji pou��t k pokus�m o pr�nik, ale vzhledem k tomu, �e IP adresa je t�m nejz�kladn�j��m na internetu a nedostanete se bez n� ani k jedn� slu�b�, p�edstavuje jen minim�ln� dodate�n� riziko. I to lze je�t� sn�it pou��v�n�m tzv. bouncer�, ov�em to u� bychom se dostali pon�kud mimo vyty�en� t�ma.

2) Pokud "vhodn�" nastav�te parametry pro p�enos souboru, m��e v�m n�jak� parodie na hackera poslat program nebo INI soubor, kter� p�ep�e p�vodn� MIRC nebo jeho nastaven� a umo�n� vlastn� akce. Ov�em asi je v�m jasn�, �e nastavit automatick� stahov�n� do adres��e se spustiteln�mi soubory m��e jen blbec a ten bude tak po z�sluze potrest�n. Jednozna�n� doporu�uju zapnout automatick� stahov�n�, ale soubory pos�lat do �pln� jin�ho adres��e, pokud mo�no na jin�m logick�m disku. Spustiteln� soubory v libovoln�m form�tu, kter� pak v tomto adres��i najdete, bez milosti a hlavn� bez zkou�en� vyma�te.

3) Spousta hlup��k� se tak� pokou�� naj�t je�t� v�t��ho hlup�ka, a tak ka�d�ho nov� p��choz�ho scanuje na p��tomnost r�zn�ch zn�m�ch exploit�, trojsk�ch kon� apod. Pokud pou��v�te n�jak� osobn� firewall, jak jsme doporu�ili v �vodu textu, podobn� "�toky" uvid�te, a je dobr� n�pad naj�t si p��slu�n�ho u�ivatele, a pr�sknout ho n�kter�mu z op�.

Slovn��ek n�kter�ch pou�it�ch pojm�
Odkazy

Na z�klad� zku�enost� s ohlasy na p�edchoz� d�l seri�lu "Um�me to s...." jsem tentokr�t protla�il do textu n�sleduj�c� slovn��ek. Pokud nech�pete n�jak� dal�� pojmy, sta�� se zeptat a p��slu�n� term�n bude dodate�n� p�id�n - p�izn�m �e t�ko odhadnu, co je zjevn� �i se d� odvodit z kontextu, a co by nakonec i p�es snahu autor� mohlo z�stat nepochopeno...

bot - zkratka slova robot. Automatick� IRC script, kter� m��e vykon�vat v podstat� cokoliv. Na mnoha IRC s�t�ch jsou boti zak�z�ni, proto�e mohou b�t vyu�iti k r�zn�m nep�kn�m kejkl�m (flood, klonov�n�). Pro na�e ��ely posta�� v�d�t, �e filebot je p��telsk� odr�da bota, kter� je na v�t�in� server� Efnetu i Newnetu povolena, a slou�� pouze k poskytov�n� soubor� ostatn�m...
dcc - zkratka pro Direct Client to Client. Umo�n� v�m nav�zat komunikaci p��mo s jin�m u�ivatelem, bez pr�chodu irc serverem, za ��elem bezpe�n�ho nezalagovan�ho chatu, nebo pos�l�n� soubor�.
kickban - prost�edek proti otravn�m u�ivatel�m. U�ivatel, vlastn�c� pr�vo oper�tora kan�lu (+o), m��e nastaven�m banu zabr�nit v p��stupu na kan�l v�em u�ivatel�m, jejich� adresa vyhovuje zadan� masce.
lag - �asov� prodleva p�i komunikaci. Lagovat m��e u�ivatel, nebo i cel� server. V extr�mn�ch p��padech m��e zalagovan� u�ivatel reagovat na diskusi i s n�kolikaminutov�m spo�d�n�m. Pokud v�s lag postihne, zkuste zm�nit server.
split, netsplit - jak je uvedeno v��e v �vodu, ircnet je s� navz�jem komunikuj�c�ch server�. Ob�as se stane, �e n�kter� server ztrat� spojen� s ostatn�mi - dostane se do splitu. Jeho u�ivatel� v t� chv�li ztrat� mo�nost komunikovat s lidmi, p�ipojen�mi k jin�m server�m. Netsplit se projev� na kan�le t�m, �e ho najednou opust� v�t�� mno�stv� lid�. Nen� t�eba panika�it, je to situace zcela b�n�, a v�t�inou je spojen� znovunav�z�no b�hem n�kolika minut. Pokud ne, v�dycky m��ete zm�nit server...
topic - nadpis kan�lu, zdroj aktu�ln�ch informac� �i vtipnost�. Vypisuje se do komunika�n�ho okna p�i vstupu na kan�l, a je tak� sou��st� n�zvu okna. M�nit ho m��e jen opnut� u�ivatel.
trigger - aktiva�n� povel pro spu�t�n� dcc s filebotem. Nej�ast�ji je to prost� slovo, napsan� na kan�l, a za��naj�c� vyk�i�n�kem, na kter� filebot reaguje (!gimmeN64, !roms). M��e j�t i o msg nebo ctcp p��kaz.

That's all folks
Odkazy

Nu - a to je v�e, p��tel�. Douf�me, �e tento text i naprost�mu laikovi (on JE ur�en pro naprost� laiky, tak se snad nikde neuraz�, �e mu znovu ��k�me v�ci, kter� t�eba u� zn�) nyn� dovol� bez probl�m� se dostat k romset�m, kter� je v dne�n� dob� tak t�k� naj�t na webu. A� si ho p�e�tete (jste na konci textu, tak�e jste to snad u� ud�lali), m�li byste se �asem ur�it� za��st i do manu�lu IRC, a sezn�mit se s n�kter�mi z�kladn�mi p��kazy, nebo� ne ke v�emu se d� proklikat p�es u�ivatelsk� interface MIRCu.

Odkazy
Odkazy
mIRC - nejlep�� IRC klient pro windoze
mirc.cz - zde si m��ete st�hnout �eskou verzi mIRCu
irc.diary.cz, co� je tak�ka p�esn� p�eklad serveru newircusers.com.
Newnet - domovsk� str�nka s�t� Newnet
Efnet - domovsk� str�nka s�t� Efnet

| Pepak & Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000