Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
5.2.2001, 18:30

P��stupy
od 26.2.1999:

Download
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�


Prohledej WWW
prohledej emulators.cz

Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Na t�to str�nce naleznete ke sta�en� pouze univerz�ln� utility, kter� se hod� v�t�in� u�ivatel� emul�tor�. Konkr�tn� emul�tory jednotliv�ch stroj� mus�te hledat na jejich str�nk�ch.

Download
Hardware
Memory Extendery (jsou vy�adov�ny mnoh�mi DOS emul�tory)
DOS4GW Extender | DOS32 Extender | PMODEW Extender | CWSDPMI r5


MFC42 - posledn� verze �asto pot�ebn�ch dll: mfc42.dll, msvcrt.dll, msvcirt.dll

Scitech Display Doctor 6.52 - hod� se pokud nem�te zcela VESA kompatibiln� kartu

AxHell's Coin-Op Database 0.21
AxHell's The Emus Database 1.3

HTTP ZIP Downloader 1.2 - v�born� utilita umo��uj�c� si st�hnout jen n�kter� soubory z velk� zipu, vystaven�ho na webu. Vhodn� pro pr�ci s mame.dk.

Pokud m�te k PC p�ipojen n�jak� lep�� gamepad (p��padn� n�jak� origin�ln� gamepad z konzole), pot�ebujete driver podporuj�c� v�ce tla��tek. Kupodivu ob�as i s�m v�robce p�id� k PC gamepadu driver pro 4 tla��tka, p�esto�e jich m� gamepad v�c, co� byl t�eba p��pad m�ho QuickShotu. N�sleduj�c� drivery jsou univers�ln�, a funguj� s ��mkoliv:
Win9x 6 buttons Joystick Driver
Win9x 8 buttons Joystick Driver

Covery pro CD s romsety (autor Mageshodan):


GameBoy (730 kB), Raine p�edn� (780 kB) i zadn� (890 kB)


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000