Posledn� update:
7.11.2004, 11:30

EMUX
  Novinky

  Arcade emul�tory

  Dom�c� po��ta�e

  Konzole

  Handheldy

  Ostatn�

  Kontakt
   
   
  Vyhled�v�n�

   

   

Nic v menu nevid�te?  
Klikn�te SEM!Prolog
Hardware

    Ne ka�d� zn� emul�tory, mo�n� ani nev� k �emu jsou dobr�, ale snad ka�d� zn� maringotky pln� automat� s hrama. Byly v�ude. Na pout�ch, oslav�ch, v�ro��ch ... za obcho��kem nebo dokonce v modern�j�� form� z�bavn�ch heren (Spieltek a spol.) v ka�d�m v�t��m m�st�. Byly to chr�my pat��c� zasv�cen�m, kte�� podlehli kouzlu sv�ta arcade her. Mnoz� ka�d� den po �kole - a nejen tehdy - po��tali pen�zky, odevzd�vali pr�zdn� l�hve s jedin�m c�lem. Z�skat kredit! Kredit mnohem cenn�j�� ne� jak�koliv banka m��e nab�dnout - kredit, kter� slou�il jako vstupenka do sv�ta "arcade", do neuv��iteln� z�bavn�ch, chytlav�ch a dokonal�ch her. Prost� z�vislost. Siln� a nekone�n� ...

    V pr�b�hu let se mnoh� zm�nilo. Provozovatel� ub�valo, star� hry mizely, z�st�valy jen vzpom�nky a mo�n� se�itek s pe�liv� zaznamenan�mi n�zvy her a nejlep��ch osobn�ch rekord�. Kolik z n�s si povzdechlo, �e si tyto b�je�n� hry u� z�ejm� nikdy nezahraje. Sm��eni s touto realitou se arcade-hr��i roztrousili do v�ech kout� na�� vlasti ... Byli n�kdo - byli elita - byli nejlep��. Jejich um�n� v�ak nem�lo b�t a nebude zapomenuto...

    Na m�sto nudn�ch, masov�ch a vlastn� ani ne z�bavn�ch her se toti� vr�tila legenda. ARCADE hry ! P��mo na PC !! Sp�sa v�ech zatoulan�ch pa�ansk�ch srdc� - zrodila se toti� MAME !!! Op�t se za�alo hr�t, a to �pln� v nov� dimenzi. Vedle pam�tn�k� si tyto hry snadno z�skaly i dal�� p��znivce z mlad��ch generac�. Dostaly je svou kr�sou, dokonalost� a hratelnost�. Nyn� se u� nemus� vracet pr�zn� l�hve, aby bylo na kredit - dokonce se ani nemus� vhazovat dvojk�ble do disketov� mechaniky. Arcade hry �ij� na PC - naplno a ... zadarmo. Packman, Bomber Man, Green Beret, Elevator Action, Mr.Do, Phoenix, Centipede, Galaxian, ... p�e�ily svou vlastn� dobu a vrac� se k hr���m, snad je�t� kouzeln�j�� ne� kdy p�ed t�m. V��te nebo ne, jsou zp�t. MAME ud�l� z va�eho po��ta�e automat s nep�ebern�m mno�stv�m prav�ch a nefal�ovan�ch arcade her a z va�eho pokoj�ku soukromou maringotku :-)

    Lid� jsou hrav� a sout�iv�, r�di se p�edh�n�j� �i chlub�. Stejn� tak i hr��i t�chto nesmrteln�ch her. Kdo nahraje nejv�c v bomb�kovi? Vy? Kdepak - j� ! :-) Chcete si to rozdat? V�n�?  Neboj�te se vstoupit do sv�ta, kter� d�v� skv�l�m arcade hr�m novou dimenzi? Do sv�ta, kde m��ete porovnat sv� um�n� s ostatn�mi, dob�e si pokecat a z�skat dal�� zku�enosti ? Pak tedy vstupte do sv�ta EMUXu !

EMUX
Hardware

    Na internetov� adrese http://emux.esero.net se sdru�uje nejv�t�� �esk� a slovensk� komunita arcade hr���. Po��tky sahaj� a� n�kam za rok 1999, kdy se z p��telsk�ho hecov�n� "kdo, �e je to vlastn� nejlep��" zrodila my�lenka webu, kter� bude uchov�vat v�echny nahran� rekordy. V�voj byl dlouh�, pln� zvrat�, dohad� i sebezap�en�. Projekt v�ak p�e�il a �sp�n� se rozv�j�. Z EMUXu se stala o�za v�ech pa�an�, v s�le jakou jen m�lokdo dok�e odhadnout.

    Vlastn� port MAME, nazvan� EMUXMAME, byla vyvinuta za jedin�m ��elem - zabezpe�it v�rnost a d�v�ryhodnost nahran�ch rekord�. D�ky n� je mo�n� rekordy archivovat, vkl�dat do datab�ze a n�sledn� pak porovn�vat.

    Kdo �e je tedy ten nejlep��? Nejlep�� nen� jen jeden, nejlep�� jsme v�ichni. Jsme komunita zasv�cen�ch. Jsme to MY - jsme EMUX !   

    P�id�te se k n�m?

 

 

| JMV |


Nahoru
© Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - © Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000