Poslední update:
7.11.2004, 11:30

EMUX
  Novinky

  Arcade emulátory

  Domácí poèítaèe

  Konzole

  Handheldy

  Ostatní

  Kontakt
    ICQ #2562871
   
  Vyhledávání

Nic v menu nevidíte?  
Kliknìte SEM!Prolog
Hardware

    Ne každý zná emulátory, možná ani neví k èemu jsou dobré, ale snad každý zná maringotky plné automatù s hrama. Byly všude. Na poutích, oslavách, výroèích ... za obchoïákem nebo dokonce v modernìjší formì zábavných heren (Spieltek a spol.) v každém vìtším mìstì. Byly to chrámy patøící zasvìceným, kteøí podlehli kouzlu svìta arcade her. Mnozí každý den po škole - a nejen tehdy - poèítali penízky, odevzdávali prázdné láhve s jediným cílem. Získat kredit! Kredit mnohem cennìjší než jakákoliv banka mùže nabídnout - kredit, který sloužil jako vstupenka do svìta "arcade", do neuvìøitelnì zábavných, chytlavých a dokonalých her. Prostì závislost. Silná a nekoneèná ...

    V prùbìhu let se mnohé zmìnilo. Provozovatelù ubývalo, staré hry mizely, zùstávaly jen vzpomínky a možná sešitek s peèlivì zaznamenanými názvy her a nejlepších osobních rekordù. Kolik z nás si povzdechlo, že si tyto bájeèné hry už zøejmì nikdy nezahraje. Smíøeni s touto realitou se arcade-hráèi roztrousili do všech koutù naší vlasti ... Byli nìkdo - byli elita - byli nejlepší. Jejich umìní však nemìlo být a nebude zapomenuto...

    Na místo nudných, masových a vlastnì ani ne zábavných her se totiž vrátila legenda. ARCADE hry ! Pøímo na PC !! Spása všech zatoulaných paøanských srdcí - zrodila se totiž MAME !!! Opìt se zaèalo hrát, a to úplnì v nové dimenzi. Vedle pamìtníkù si tyto hry snadno získaly i další pøíznivce z mladších generací. Dostaly je svou krásou, dokonalostí a hratelností. Nyní se už nemusí vracet prázné láhve, aby bylo na kredit - dokonce se ani nemusí vhazovat dvojkáble do disketové mechaniky. Arcade hry žijí na PC - naplno a ... zadarmo. Packman, Bomber Man, Green Beret, Elevator Action, Mr.Do, Phoenix, Centipede, Galaxian, ... pøežily svou vlastní dobu a vrací se k hráèùm, snad ještì kouzelnìjší než kdy pøed tím. Vìøte nebo ne, jsou zpìt. MAME udìlá z vašeho poèítaèe automat s nepøeberným množstvím pravých a nefalšovaných arcade her a z vašeho pokojíku soukromou maringotku :-)

    Lidé jsou hraví a soutìživí, rádi se pøedhánìjí èi chlubí. Stejnì tak i hráèi tìchto nesmrtelných her. Kdo nahraje nejvíc v bombíkovi? Vy? Kdepak - já ! :-) Chcete si to rozdat? Vážnì?  Nebojíte se vstoupit do svìta, který dává skvìlým arcade hrám novou dimenzi? Do svìta, kde mùžete porovnat své umìní s ostatními, dobøe si pokecat a získat další zkušenosti ? Pak tedy vstupte do svìta EMUXu !

EMUX
Hardware

    Na internetové adrese http://emux.esero.net se sdružuje nejvìtší èeská a slovenská komunita arcade hráèù. Poèátky sahají až nìkam za rok 1999, kdy se z pøátelského hecování "kdo, že je to vlastnì nejlepší" zrodila myšlenka webu, který bude uchovávat všechny nahrané rekordy. Vývoj byl dlouhý, plný zvratù, dohadù i sebezapøení. Projekt však pøežil a úspìšnì se rozvíjí. Z EMUXu se stala oáza všech paøanù, v síle jakou jen málokdo dokáže odhadnout.

    Vlastní port MAME, nazvaný EMUXMAME, byla vyvinuta za jediným úèelem - zabezpeèit vìrnost a dùvìryhodnost nahraných rekordù. Díky ní je možné rekordy archivovat, vkládat do databáze a následnì pak porovnávat.

    Kdo že je tedy ten nejlepší? Nejlepší není jen jeden, nejlepší jsme všichni. Jsme komunita zasvìcených. Jsme to MY - jsme EMUX !   

    Pøidáte se k nám?

 

 

| JMV |


Nahoru
© Emulators CZ - založeno v øíjnu 1997. Grafický design - © Petrex Webdesign
Tyto stránky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000