Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Atari 8bit
(400/800, 800XL a 130XE)
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Atari 5200 logo

Emul�tory
Emul�tory

Atari 800 Emulator
posledn� verze DOS: 1.3.0 (251 kB) z 11.2.2003
Homepage
posledn� verze Win32: 3.1 (488 kB) z 16.11.2002
Homepage

Z�ejm� nejlep�� Atari 8bit emul�tor. Podporuje Atari 800, 800XL, 130XE, konzoli 5200. Krom standardn�ch cartridg� se�ere i OSS Super Cartridge. Rychlost op�t v�born� na slab�ch penti�ch, emulace zvuku atd.
Programy vy�aduj� p��slu�n� bios (sou��st� bal�ku jsou soubory pro v�echny osmibitov� Atari stroje). Je t�eba je spr�vn� vlo�it do atari800.cfg, ne pouze nahrat do aktu�ln�ho adres��e.

Rainbow 95
posledn� verze: 1.36 (257 kB) z 20.2.1997
Homepage

Tento emul�tor, podporuj�c� krom A5200 tak� Atari 400/800, 800XL a 130XE, je bohu�el crippleware. Plnou verzi m��ete z�skat za 33 dolar�, a teprve potom budete moci zapnout zvuk, zv�t�it obrazovku, pou��t v�ce pam�ti p�i emulaci 800XL a 130XE , ukl�dat vytvo�en� disk image a spoustu dal��ch mo�nost�. �koda, �e se Rainbow nestal free alespo� nyn�, p�esto�e se na n�m zjevn� u� v�bec nepracuje... :-(
Program vy�aduje Direct X a bios roms (sou��st� bal�ku jsou soubory pro v�echny osmibitov� Atari stroje).

Odkazy
Odkazy

Atari Gaming Headquarters - nejlep�� zdroj informac� na inetu, novinky, screenshoty, review her i hardware...
Holmes Atari 800 Games

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000