Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
4.11.2000, 10:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Amstrad CPC
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Osmibitov� po��ta�e �ady CPC, vyr�b�n� od roku 1984 britskou firmou Amstrad, se do�kaly ve sv� dob� pom�rn� zna�n� obliby. Amstrad, do t� doby p�edev��m v�robce lacin�ch hi-fi v�� a TV, v��il �e nalezl novou oblast trhu - dom�c� po��ta� dod�van� v�hradn� s monitorem. A�koliv cena byla d�ky tomu pochopiteln� vy���, strategie p�i prodeji pou��vala argument� typu "M��ete se d�vat na Dallas i kdy� Va�e d�t� pr�v� hraje hry..." - a CPC se prosadilo. T�m�� v�hradn� ov�em pouze v Evrop�, p�edev��m v Anglii a Francii, prod�valy se dokonce i v na�em Tuzexu. Ve v�t�in� zem� se li�il obchodn� n�zev po��ta�e (nap�. v n�mecky mluv�c�ch zem�ch to byl pouze Schneider), ale ��seln� ozna�en� jednotliv�ch model� z�st�valo shodn�. BTW - CPC je zkratka pro Colour Personal Computer.
Z�klad softwarov�ho vybaven� (m�m pochopiteln� na mysli hry) tvo�ily konverze ze Sinclairu a C64, ale CPC se zmohlo i na vlastn� programy - p�edev��m s�rie her s hlavnim hrdinou Rolandem, ��nrov� zhruba odpov�daj�c� Jet Set Willy, se AFAIK nikde jinde nevyskytuje.

CPC464, obrazek z archivu ArrrghCPC464
prod�vat se za�al v polovin� roku 1984, m�l 32kb ROM, 64kb RAM, zabudovan� kazetov� magnetofon. V ROMce byl vlastn� opera�n� syst�m od Amstradu, a zaj�mav� inplementace BASICu - Locomotive v1.0, ��taj�c� cca 170 p��kaz�. Nepostradateln�m dopln�kem byla extern� t��palcov� diskov� mechanika, prod�van� samostatn�. K n� se dod�val i CP/M 2.2, v t� dob� velmi roz���en�. Bohu�el nestandardn� velikost disket p�sobila u�ivatel�m mnoho probl�m� - disky byly oproti b�n�m 5.25` a 3.5 ` relativn� drah�, a p�enos CP/M aplikac� na n� byl pon�kud probl�m.

CPC664, obrazek z archivu ArrrghCPC664
na trh uveden t�m�� p�esn� rok po prvn�m modelu - v polovin� roku 1985. Nam�sto kazetov�ho magnetofonu ji� byla intern� zabudov�na diskov� mechanika, op�t t��palcov�. P�ibylo 16kb ROM (ov�em v�hradn� pro pot�eby diskov� mechaniky), Locomotive BASIC pov��il na verzi 1.1. Jak vidno, v celku nic zaj�mav�ho. Byl ostatn� nahrazen CPC6128 po pouh�ch n�kolika m�s�c�ch prodeje.

CPC6128, obrazek z archivu ArrrghCPC6128
uveden na konci roku 1985, nahradil oba p�edchoz� modely, kter� se p�estaly vyr�b�t. V podstat� �lo o CPC664 se 128kb RAM. Na disket�ch se dod�val i s novou verz� CP/M 3.0, co� umo�nilo program�m vyu��t cel�ch 128kb RAM - vzhledem ke swapov�n� RAM bank a nepodpo�e v BASICu to bylo jinak mo�n� pouze se speci�ln�m softwarem dod�van�m Amstradem.

CPC464+, CPC6128+
tot� jako nonplus modely, nav�c cartridge umo��uj�c� hr�t hry z GX4000. Nen� emulov�no ��dn�m z existuj�c�ch emul�tor�.

GX4000
hern� konzole Amstradu, zalo�en� na CPC hardwaru. Nikdy nedos�hla p��li�n� obliby, existovaly pouze asi dv� des�tky her. P�itom n�kter� vylep�en� nebyla tak marn�: paleta 4096 barev, hardware scrolling, 128kb carts. Nen� emulov�n ��dn�m z existuj�c�ch emul�tor�.

NC100, NC150, NC200
AKA Amstrad Notepad. Zaj�mav� pokus o elektronick� z�pisn�k na CPC hardwaru, A4 placat� krabi�ka s LCD displayem a PCMCIA pam�ovou kartou, vybaven plnou klavesnic�, s�riov�m i paraleln�m portem. Nadstandardn� slu�by pro textov� editor poskytuje BBC BASIC v ROM, existuje i funk�n� CP/M. NC200 m� zabudovanou 3.5 disk mechaniku. V�echny modely se p�estaly prod�vat v roce 1996.
Nen� emulov�n ��dn�m z existuj�c�ch emul�tor� (taky pro�...).

Nutno se pochvaln� zm�nit o firm�ch Amstrad a Locomotive, kter� POVOLUJ� ���en� origin�ln�ho obsahu ROM (Amstrad DOS a Locomotive BASIC) spolu s emul�tory, proto jsou tyto obsa�eny ve v�t�in� distribu�n�ch bal�k� s emul�tory. V p�semn� form� je toto prohl�en� mo�no nal�zt v archivech comp.sys.amstrad.8bit. Stejnou vst��cnost je mo�n� zaznamenat i u n�kter�ch hern�ch firem, tak�e jako freeware si lze nyn� st�hnout mj. v�echny hry od Vortexu (Tornado Low Level, Android One, Cyclone, Revolution, Deflektor, H.A.T.E., Highway Encounter, Alien Highway), Design Design (Tank Busters, Dark Star, Forbidden Planet), Loriciel (Sapiens), Jona Ritmana (Batman, Head over Heels, Matchday 1/2) a n�kter�ch dal��ch.
Mo�n� i proto AmstradCPC pat�� k nejd�le emulovan�m stroj�m - zcela funk�n� emulace byla k dispozici ji� v roce 1989, dnes existuje cca 20 pou�iteln�ch program� pro nejr�zn�j�� platformy. V�echny emuluj� modely 464/664/6128.

Hardware
Hardware
Procesor: Zilog Z80A, 4MHz
Video Chip: Motorola CRTC 6845, zobrazuj�c� v 640x200 (2 barvy), 320x200 (4 barvy) nebo 160x200 (16 barev). Barvy vybran� z 27 barevn� palety. Krom t�chto t�� ofici�ln�ch rozli�en� v�t�ina program� vyu��v� pln� mo�nost� CRTC chipu, umo��uj�c�ho vyu��t celou paletu v rozli�en� a� 768x280.
Sound Chip: AY-3-8912
Monitor: v�echny modely byly voliteln� dod�v�ny bu� s barevn�m monitorem CMT644, nebo �ernob�l�m GT65 (p�esn�ji �e�eno zelen�m). Zaj�mav� bylo, �e samotn� po��ta� byl nap�jen z monitoru (5V), co� br�nilo u�ivatel�m v koupi jin�ch monitor�. Modely se zabudovanou disketovou mechanikou v�ak stejn� vy�adovaly je�t� dal�� 12V zdroj.
Joystick: pouze jeden port, Amstrad dod�val speci�ln� pr�choz� joystick pro p�ipojen� dal��ho...
Printer Port: Centronics 7bit, op�t snaha donutit u�ivatele pou��vat tisk�rny od Amstradu, v�t�ina ostatn�ch po��ta�� t� doby pou��vala 8bit Centronics.
Extern� HW: jak je u osmibit� obvykl�, p�ipojit se d� v podstat� cokoliv neb lidsk� vynal�zavost nezn� hranic. B�n� se i dnes daj� koupit MFM/IDE disky, RAM/ROM karty, s�ov� karty...

Emul�tory
Emul�tory

no$cpc
posledn� DOS verze: 1.8 (156 kB) z 4.11.2000
posledn� W9x verze: 1.8 (171 kB) z 4.11.2000
Homepage
Ur�ite nejrychlej��, napsan� kompletn� v ASM, a pravd�podobn� moment�ln� i nejlep�� emul�tor. Narozd�l od jin�ch emul�tor� t�ho� autora je tento freeware, nikoliv shareware.

CPCEMU
posledn� verze: 1.2 (348 kB) z 3.9.1994
Homepage

CPE
posledn� verze: 5.2 (224 kB) z 28.4.1997
Homepage

CaPriCe
posledn� verze: 2.00b2 (400 kB) z 24.6.2000
Homepage

Odkazy
Odkazy
NVG - nejv�t�� archiv emul�tor�, her, a ve�ker�ho materi�l� o CPC
www.lysator.liu.se/tolkien-games/amstrad.html - pro p��znivce klasick�ch textovek na motivy J.R.R.Tolkiena
http://andercheran.aiind.upv.es/~sergio/cpc - velk� POKE database pro CPC

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000