Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
6.4.1998, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Commodore VIC20
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


"Computers for the masses, not for the classes". Voln� p�elo�eno n�co jako "Po��ta�e pro masy, ne jen pro prach��e". T�mto heslem se za�ala firma Commodore za��tkem 80 let ��dit. Legend�rn� Jack Tramiel, nap�l genius, autor tohoto v�roku, za�al brzy se sv�m teamem pracovat ...

Commodore VIC20 - legenda sama V roce 1980 na Computer Electronics Show firma Commodore p�edstavila sv�j prvn� v�sledek a uk�zali, �e to s t�m heslem mysl� v�n�. Nejd��ve tento po��ta� nem�l ani n�zev a ��kalo se mu jen MicroPET. Je�t� se provedlo n�kolik men��ch zm�n, vymyslel se n�zev VIC20 a za��tkem 1981 u� byl k m�n� v obchodech. A za�al se prod�vat "obrovsk�m" zp�sobem, v nejlep��ch �asech se prodalo 9000 kousk� denn�(!). Commodore VIC20 byl prvn�m barevn�m po��ta�em, kter� rozbil bari�ru $300 dolar�. VIC20 uk�zal mili�n�m lid� tajemstv� osobn�ch dom�c�ch po��ta��. Byl to opravdu po��ta� pro v�echny a ne jen pro prach��e. Commodore VIC20 je legend�rn�m po��ta�em, kter� zm�nil v�eobecn� pohled na dom�c� osobn� po��ta�e a nastartoval s�rii �sp�n�ch Commodore po��ta��.

Jack Tramiel - tak to je on
Jack Tramiel

Samoz�ejm�, nyn�, v dob� gigabajtov�ch syst�mu, skoro u� 1GHz procesor�, se n�m zdaj� technick� parametry VIC20 jako komick�, ale o to tu v�bec nejde. Jde o to, �e do roku 1984, kdy v zim� Jack Tramiel odch�z� z firmy Commodore (Commodore PLUS4 byl posledn�m syst�mem na kter�m je�t� pracoval) se po sv�te pou��valo p�es 4 mili�n� v�ech po��ta�� Commodore. Jack Tramiel to dok�zal.


Pro� pr�v� n�zev VIC20 ? Kolem n�zvu je mnoho z�had. Je n�kolik verz�, pro� se VIC20 jmenuje jak se jmenuje. Jeden pramen uv�d�, �e n�zev je odvozen od velikosti obrazovky VIC20, kter� m�la 22 sloupc�, dal�� pramen uv�d�, �e to bylo z d�vodu, �e ROM pam�t m�la 20 KB. Dal�� pramen, a to m� osobn� se zd� asi nejlep��, ��k�, �e to je podle toho, �e slovo "20 - Twenty" zn� jako "Friendly" ;-) Jack Tramiel a jeho team to sami v�d� nejl�p pro� zrovna n�zev VIC20.

Hardware
Hardware

Commodore VIC20

Pam� RAM

5KB

Pam� ROM

20KB

CPU

MOS 6502B

Frekvence CPU

cca 1 MHz

Grafick� chip

VIC I (6560)

Grafika

184 x 176

Barvy

16 barev

Zvukov� chip

?

Zvuk

4 hlasy, 3 t�nov� + 1 ruchov�

Basic

v2.0, 3,5KB free

Kl�vesnice

Norm�ln�


D�le m�l VIC20: 1 x IEC (serial), 1 x Userport, 1 x Modulport, 1 x Audio/Video, 1 x HF (Antena), 1 x Cassette, 1 x Joystick

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galeriee

Bongo Skramble

Emul�tory
Emul�tory

PCVIC 1.14
posledn� verze: 1.14 (47 kB) z 20.4.1997
Homepage
Program vy�aduje kopie syst�mov�ch rom (16 kB).

V20
posledn� verze: 1.30 (175 kB) z 15.12.1997
Homepage

Odkazy
Odkazy
Commodore VIC20 Homepage - v�echno na co pomysl�te, emul�tory, historie, software a dal��.
The CBM VIC-20 Tribute Page - technick� parametry, historie, linky.
Boris's VIC20 Homepage - emul�tor PCVIC, historie, programov�n� her a dal��.
V20 emulator - dal�� emul�tor V20
Pfau Zeh - Commodore VIC-20 emulator - emul�tor VIC20 s podivn�m jm�nem Pfau Zeh
ftp.funet.fi archiv - bohat� archiv her, program�, dem a dal��ch.

(C) 1998 , V�echna pr�va vyhrazena, Update 3

Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000