Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
11.4.1999, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Sharp X68000
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Byl vyr�b�n spole�nost� Sharp (jak u� ostatn� chyt�ej�� �ten��i pochopili z titulku). Za�al se prod�vat v roce 1986 v Japonsku, a AFAIK se nikdy za jeho hranice neroz���il. Ve sv� dob� p�edstavoval konkurenci p�edev��m pro Amigu 500 a Atari ST. Detailn� informace o X68000 se z�sk�vaj� pom�rn� t�ko, neb v�t�ina dostupn�ch materi�l� je bohu�el v japon�tin�...

Syst�m se vyr�b�l asi dva roky, prodalo se ho okolo 120000 kus� a po dvou letech byla jeho v�roba zcela zastavena.

Pro X68000 vzniklo pom�rn� velk� mno�stv� softwaru, a to nejenom her (gcc, n�kolik verz� Unixu, spousta grafick�ch program�). Ale ty jsou samoz�ejm� nejzaj�mav�j�� - obzvl�tn� pozornost si zaslou�� konverze klasick�ch ark�d, kter� jsou dota�eny t�m�� k dokonalosti: Salamander, Parodius, Final Fight, Super Ghost'n Goblins... Co� je ostatn� i d�vod toho, �e o syst�m je pom�rn� zan�n� z�jem mezi retrogamery a v internetov�ch bazarech se jeho cena st�le dr�� na slu�n� �rovni...

Hardware
Hardware
Vlastn� opera�n� syst�m Human OS napsan� na zak�zku firmou Hudson.

CPU: MC68000 na 10MHz
RAM: 1-2MB RAM, roz�i�iteln� na max 12MB
Video: 512k VRAM + 32k sprite VRAM, grafick� m�dy 768x512, 512x512, 256x256, paleta 64k barev
Sound: Yamaha FM sound chip
p�tipalcov� floppy mechanika
SASI nebo SCSI HDD

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
GalerieDarius, R-Type, X Type

Emul�tory
Emul�tory

EX68
posledn� verze: 2.14 (519 kB) z 18.9.2000
Homepage
Dlouho dobu jedin� existuj�c� emul�tor... Vzhledem k nep��tomnosti konkurence je ov�em kvalita p�ekvapiv� dobr�. Emul�tor b�� svi�n� v podstat� na �emkoliv, na �em m� smysl provozovat windoze95, tj. od P166 v��e. Zvuk je kvalitn� (FM i MIDI). Nev�hodou je p�edev��m b�h v okn� s nemo�nost� fullscreenu - co� mi osobn� velmi vad�, a v neposledn� �ad� kompletn� japonsk� prost�ed� emul�toru. Pravideln� sice vych�z� english patch, nicm�n� ten sp�e zajist� bezprobl�mov� b�h v nejaponsk�ch windows, ne� pln� p�eklad v�ech voleb. Tak� ve�ker� dokumentace je p�ilo�ena pouze v origin�le.
Program vy�aduje bal�k syst�mov�ch romek - tento (490 kB). Krom toho si m��ete sehnat r�zn� verze Human OS, patch na 12MB RAM, naform�tovat virtu�ln� disk apod - ale pokud si chcete pouze zahr�t p�r her, nic z toho pot�ebovat nebudete.

Win68k
posledn� verze: 0.51 (140 kB) z 13.11.2000
Homepage

Odkazy
Odkazy
Japanese Computer Centrum
some games - FTP s hrami, p�i tro�e hled�n� se d� v .jp dom�n� naj�t spousta obdobn�ch zdroj�
Kan�l #x68000 na Efnetu je tak� hodnotn�m, a p�edev��m velmi aktu�ln�m zdrojem informac�.

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000