Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
25.12.2000, 11:00

P��stupy
od 23.10.2000:

Sinclair ZX Spectrum
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


zx48.gif (24011 bytes)

Emul�tory
Emul�tory

Spectrum je jedn�m z m�la stroj�, kde je opravdu hodn� t�k� ozna�it n�kter� emul�tor jako nejlep��. Skoro ka�d� z t�ch cca dvaceti nejroz���en�j��ch funguje dob�e, p�edev��m d�ky tomu, �e Z80 i dal�� hardware Spectra je dob�e zdokumentov�n. S n�sleduj�c�m hodnocen�m n�kolika vybran�ch program�, kter� pova�uji za ty lep��, tak n�kdo nemus� souhlasit...

X128
posledn� verze: 0.94 (338 kB - Adlib version included) z 2.9.2002
Homepage
podporovan� form�ty: DSK FDI IMG MDR MGT SNA SLT TAP TRD TZX VOC Z80
emulovan� modely: 48k, 128k, +2, +2A, +3, Scorpion 128, Pentagon 256
emulovan� hardware: Multiface 128, DISCiPLE/+D, Betadisk, Kempston Mouse
X128 jsem mnoho let pova�oval za jasn� nejlep�� emul�tor. Dnes u� o tom nejsem p�esv�d�el tak sk�lopevn�, ale mysl�m �e jeden prim�t X128 z�stal - nejlep�� emul�tor pro pomal� stroje. P�i�em� slovem pomal� se v tomto p��pad� m�n� v�echny 486ky, a tak� nejslab�� pentia. Rychlost b�hu emulace toti� i na takov�mto hardware je re�ln� - co� se bohu�el o v�t�in� nov�ch superdokonal�ch windoze emul�tor� ��ct ned�.
Ke spu�t�n� programu budete pot�ebovat n�jak� systemov� romky (205 kB) a tak� DOS4GW extender (150 kB).

RealSpectrum
posledn� verze: BETA Release 13 (670 kB) z 10.9.2002
Beta 13 pro i686, Beta 13 pro AMD
Homepage
podporovan� form�ty: CSW DSK IMG MDR MGT SCL SNA TAP TRD TZX WAV Z80
emulovan� modely: 16k, 48k, 128k, +2, +2A, +3, Scorpion 128, Pentagon 256, Didaktik
emulovan� hardware: Multiface 128, I+III, DISCiPLE/+D, Betadisk, Kempston Mouse, ZX Interface 1, MB-02+, RS232
Mnoz� pr�v� tenhle program pokl�daj� za nejlep�� emul�tor Spectra. P�izn�m to hned - j� jejich nad�en� nesd�l�m. Auto�i si zakl�daj� p�edev��m na t�m�� dokonal� p�esnosti emulace, v�etn� bezchybn�ho zvuku a multicolor efekt�. Mno. Je pravda, �e multicolor vypad� p�kn�. O dokonalosti emulace AY u� by bylo mo�n� pochybovat - s defaultn� konfigurac� hudba v�ude, kde se z�rove� d�je n�co na obrazovce, neuv��iteln� tragicky zrychluje a zpomaluje. A to pros�m na PIII/600MHz. Rychlosti opravdu hodn� pom��e vypnut� parametru contended memory v INI, le� potom zase p�estane fungovat ten "b�je�n�" multicolor.
Ka�dop�dn� RealSpectrum za vyzkou�en� ur�it� stoj�, u� kv�li tomu �e jeho v�voj zdaleka neskon�il, a u� te� m� mno�stv� zajimav�ch vlastnost�, kter� jinde nenajdete - viz. n�e.
Zaj�mav� vlastnosti: ukl�d�n� hudby do AZX/YM/WAV, p�esn� multicolor, scanlines, surround sound, flashload/fastload pro TZX, emulace Sinclair Network pres TCP/IP, AY music player, demomode, podpora skute�n�ho magnetofonu, ukl�d�n� AVI z pr�b�hu hry, podpora her zabalen�ch v ARJ/ZIP/RAR/ACE.
Program vy�aduje CWSDPMI (14 kB) pro spou�t�n� v DOSu, a tak� kopie v�ech syst�mov�ch rom (184 kB).

ZX32
posledn� verze: 2.00.04.04 (261 kB) z 4.4.2000
jde pouze o patch, tak�e pot�ebujete je�t� posledn� verzi 1.03a (483 kB). Homepage
podporovan� form�ty: CPD DSK SNA TAP TZX Z80 ZXS zipped
emulovan� modely: 48k, 128k, +2, +2A, +3, Pentagon 128
emulovan� hardware: nic
V celku tuctov� program, jeho� hlavn� v�znam bych shrnul do jedin�ho slova - spolehlivost. Pokud chcete v��moc� native W9x program, je to slu�n� volba bez nutnosti se n�jak omezit. Prim�rn� je emul�tor i dle autorov�ch slov ur�en lidem, kte�� skute�n� Spectrum nikdy nevid�li, a v�e co cht�j� je vyzkou�et si emulaci na dostate�n� kvalitn� �rovni bez toho, aby p�edt�m museli ��st tunu manu�l� a hodinu nastavovat konfiguraci.

Spec256
posledn� verze: 1.17b (106 kB) z 12.9.2000
Homepage
Jedin�m d�vodem, pro� zde zmi�uji tento relativn� nezn�m� emul�tor, je jedna jeho speci�ln� vlastnost. Emulace ZX Spectra v 256 barv�ch. Pt�te se jak je to mo�n�? Skr�v� se za t�m mnoho mraven�� pr�ce - ka�dou jednotlivou hru je t�eba rozpitvat, naj�t kde je ulo�ena definice ve�ker� grafiky, a nahradit ji grafikou novou, modern�j��, barevn�j��, a p�edev��m jinak na ZX absolutn� nezobrazitelnou verz�. To je tak� d�vodem, �e p�ed�lan�ch her zat�m mnoho nen�. Doufal jsem, �e po zve�ejn�n� definice grafick�ho form�tu programu po��tkem tohoto roku se objev� remak� v�ce, ale bohu�el naopak - od t� doby nebyla jedin� p�ed�l�vka. A tak nezb�v� ne� vz�t zavd�k t�m, co u� k dispozici je.
Emul�tor samotn� je jinak celkem slab� - podporuje jen 48k, zvuky p�es speaker, a p�itom na P200 neb�� nijak ohromuj�c� rychlost�. Pro cokoliv jin�ho ne� hry v 256 barv�ch je tedy nepou�iteln�.
Z celkem 12 zat�m podporovan�ch her jsem vybral uk�zky ze �ty� - n�e v�dy vlevo origin�l, vpravo vylep�en� verze.

abusimbelbefore.jpg (26076 bytes) abusimbelafter.jpg (26335 bytes)
Abu Simbel

jetpacbefore.jpg (14651 bytes) jetpacafter.jpg (21374 bytes)
Jet Pack

knightlorebefore.jpg (12671 bytes) knightloreafter.jpg (9937 bytes)
Knight Lore

underwurldebefore.jpg (11990 bytes) underwurldeafter.jpg (8842 bytes)
Underwurlde

Download 256 color verz� her:
Abu Simbel (85 kB)
Army Moves 1 (63 kB)
Army Moves 2 (75 kB)
Cybernoid (76 kB)
Game Over 1 (68 kB)
Game Over 2 (68 kB)
Jet Pack (50 kB)
Knight Lore (81 kB)
Phantis (75 kB)
Sabrewulf (123 kB)
Solomon's Key (51 kB)
Underwurlde (104 kB)

Odkazy
Odkazy
World of Spectrum - nejv�t�� sinclairistick� sajta, v�ce ne� 8000 her na ftp, spousta utilit, dem, obr�zk�, n�vod�, map... Skoro cokoliv, co si dok�ete p�edstavit, se tu d� naj�t.
Sinclair Clones - str�nka v�novan� nes�etn�m klon�m ZX Spectrum a ZX 80/81
Russian ZX - na tomto webu najdete v�e, co i v sou�asnosti vznik� na ob�� rusk� st�le �iv� sc�n�. Nov� hry, dema, emul�tory... Pozor, str�nka je v azbuce.
ZX Spectrum WebRing - WebRing se stovkami hor��ch i lep��ch web� v�novan�ch ZX
ZX Spectrum FAQ

�esk� str�nky:
SnapSearch - nejlep�� vyhled�vac� engine pro ZX hry na netu
ZX Spectrum Forever - v�born� str�nka se v��m, co budete pot�ebovat k emulaci ZX na PC... pokud u� jste to nena�li zde :-)
128 Musem - archiv her a dem pro ZX 128k
ZX Spectrum Czech - str�nka archivuj�c� mnoho �esk�ch her (textovek)

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000