Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
26.4.1998, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Sinclair ZX80 / ZX81
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


p�edch�dci legend�rn�ho Speccyho, prvn� po��ta�e dostupn� �irok� ve�ejnosti. Spole�nost Cliva Sinclaira - Sinclair Research - vyvinula v roce 1979 vlastn� procesor Z80, a ji� o rok pozd�ji nab�dla dom�c� po��ta� za cenu, kter� mohli ostatn� v�robci konkurovat pouze drastick�m sn�en�m sv�ch zisk�. Po��ta�e se stali dostupn�mi �irok� ve�ejnosti...
Grafika bylo, co si budeme namlouvat, mizern� (to se ostatn� d� ��ct o v�em, co kdy od Sinclair� vylezlo) - ale p�esto vzniklo pom�rn� velk� mno�stv� zaj�mav�ch her - 3D Monster Maze, Chess, pak jsem je�t� hr�val takovou bojovku proti pavoukovi, ale zapomn�l jsem u� n�zev... ;-(
ZX81 b�v� u n�s ob�as vid�t po bazarech, ale m��ete si koupit i �pln� nov� tady (30$).

V�echno, co m� �sp�ch, se okam�it� n�kdo pokus� napodobit. A ZX80/81 nebylo v�jimkou:
Micro Ace - stejn� hw parametry jako ZX80, s nejv�t�� pravd�podobnost� pir�tsk� klon prod�van� v USA
Timex TS1000 - americk� verze ZX80, 2k RAM a TV v�stup upraven� pro americk� normy. Spole�nost Timex uzav�ela se Sinclair Research dohodu o licencovan�m prodeji jej�ch po��ta��. Zkratka TS proto znamen� Timex/Sinclair. 100%n� kompatibiln�.
CZ1000 - argentinsk� klon TS1000, to CZ v n�zvu nem� nic spole�n�ho s �eskem, ale ukr�v� typicky argentinsk� n�zev firmy CZERWENY Electronica ;-)
Microdigital TK82, TK83 - pro zm�nu brazilsk� klon TS1000. V Braz�lii se v�bec klonovalo �pln� v�echno, na irc jsem z jednoho brazilce vym�mil (j� l�mav� angli�tina, on l�mav� angli�tina), �e to m� souvislost s jak�msi jejich podivn�m z�konem, omezuj�c�m export, tak�e si museli v�echno vyr�b�t sami.
Timex TS1500 - 16k RAM, odoln�j�� kl�vesnice,100%n� kompatibiln�.
CZ1500 - argentinci ho hbit� ob�lehli...
Microdigital TK85 - a ani brazilci nez�stali pozadu :-), provedli ale p�ece jen p�r vylep�en� - 10k ROM, 16k RAM, na kaze��k se krom 300 baud� u� d� nahr�vat i 4200, joystick port, case p�ipom�n� ZX Spectrum.
POWER 3000, LAMBDA, PC8300 - t�i n�zvy pro stejn� v�robek, 8k ROM, 2k RAM, kl�vesnice roz���en� o druh� Shift a Reset, v�stup i na monitor, zvuk, dokonce se prod�val roz�i�uj�c� port pro podporu barev...

Hardware
Hardware
Oba modely si byly velmi podobn�, v n�sleduj�c� srovn�vac� tabulce je prvn� sloupec ZX80, druh� ZX81.
Hardware:
- CPU Z80, 8bit, 3.25MHz
- ROM 4kB
- RAM 1kB
- bez zvuku
- �ernob�l� lowres grafika 24x32 ve znakov�m a 44x64 v grafick�m re�imu
- zabudovan� BASIC

Prod�val se od roku 1980 za cenu pod 100 liber - prvn� osobn� po��ta�, kter� tuto hranici poko�il. Prodalo se ho v�ce ne� 50000 kus�.

Hardware:
- CPU Z80, 8bit, 3,25MHz
- ROM 8kB
- RAM 1kB, plus adapt�r s dal��mi 16kB (neofici�ln� se �dajn� prod�val i 3rd party adapt�r 64k)
- bez zvuku
- �ernob�l� lowres grafika 24x32 ve znakov�m a 44x64 v grafick�m re�imu
- zabudovan� BASIC

Prod�val se od roku 1981 za 50 liber, dal��ch 50 st�l nepostradateln� adapt�r 16k.
Je popul�rn� dodnes - v N�mecku existuje ZX-Team, kter� st�le vylep�uje p�vodn� hw, a sou�asn� konfigurace se dostala a� na barevnou grafiku 256x192, RAM 1M, zvuk, disketov� mechanika...

Oba modely byly vybaveny zaj�mavou "touch type" (membr�novou) parodi� na kl�vesnici. Bo�e, co j� se j� naprokl�nal, je�t� coby mal� rob� v DDM... :-) M�la 40 "kl�ves". Oba m�ly samoz�ejm� TV v�stup, a konektor pro p�ipojen� magnetofonu (300 baud�).

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
GalerieNa prvn�m obr�zku GunFight, na druh�m 3D Maze.

Emul�tory
Emul�tory

ZX81
posledn� verze: ?.?? (48 kB) z 14.11.1997
Homepage
O emul�torech ZX81 se toho moc napsat ned� - prost� fungujou... :-)
Tenhle emuluje ZX80 i ZX81, na autorov� str�nce si lze nahr�t i zdrojov� k�d. P�esto�e na sv�ch str�nk�ch nechci p��li� vystavovat ROM image, tentokr�t ud�l�m v�jimku, a tady si m��ete st�hnout 11k arch�v obsahuj�c� 3D Monster Maze, Breakout, Chess, Gunfigt, Tunnel. A� mne zav�ou a� z�ern�m.
Naopak hru Astral Convoy od Vortexu si lze st�hnout zcela leg�ln� se svolen�m autor� - viz. pr�vodn� text�k v archivu.

XTender
posledn� verze: 1.17 (111 kB) z 26.3.1998
Homepage
Tak� v�born� emul�tor, podporuje ZX80/81 a TS1000. Archiv neobsahuje manu�l, do toho je t�eba nahl�dnout online na webu. Moment�ln� tam lze tak� st�hnout novou verzi XTender2, nov� (expiruj�c�) beta je tam co p�r m�s�c�. IMHO se s n� ale nem� cenu p��li� zab�vat, autor p�episuje program cel� znovu a program se stal velmi nestabiln�.

Timex TS1000 Emulator
posledn� verze: 2.1 (19 kB) z 23.10.1994
Homepage

Wiz-81
posledn� verze: 0.03 (278 kB) z 1.9.1999
Homepage

Odkazy
Odkazy
NVG - tradi�n� sinclairistick� ba�ta, najde se tu v t� spoust� softwaru i n�co pro Z80/81
ZX81 Home Page - vynikaj�c� zdroj informac�, tady lze o ZX81 nal�zt v�echno
ZX81 FAQ - FAQ v HTML form�tu, nejzaj�mav�j�� na tomhle linku je to, �e jsem ho na�el a� pot�, co u� jsem tuhle str�nku m�l hotovou. J� idiot.
Matthew's ZX81 Homepage - aktualizovan� str�nka ZX81 fanatika
ZX-Team - je a� skoro neuv��iteln�, jak se d� ZX81 vylep�ovat... Zvl�t� pro mne, technick�ho antitalenta.

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000