Emulators CZ

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Sega 32x
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


32x logo

Informace o hardware a historii Sega Genesis 32x najdete na samostatn� str�nce, v�novan� Sega Genesis.

Galerie
Galeriee

Emul�tory
Emul�tory

Ages
posledn� verze: 0.29a (275 kB) z 7.5.2002
Homepage
Druh� 32x emul�tor, by� to bylo jen o p�r hodin. Od verze 0.22 emuluje Ages tak� Segu CD. V sou�asnosti v�emi b�n�mi vymo�enostmi vybaven� program, kter� ov�em trp� n�kolika nepochopiteln�mi zkraty. P�edev��m je to v dokumentaci avizovan� nutnost zkonvertovat v�echny hry do raw bin (pomoc� Genesis utility UCON), a p�ejmenovat na .32x. Prvn� verze nevy�adovaly spr�vnou koncovku, ov�en ty posledn� u� se s defaultn�m .BIN nespokoj� - co� vn�m�m jako jasn� �ikanov�n� u�ivatele. Nav�c 32x dumpy se b�n� ���� p�edev��m v SMD (Super Magic Drive) form�tu, tak�e jeho nepodporov�n� se dalo tolerovat v prvn�ch verz�ch emul�toru, ale po v�ce ne� roce u� to za��n� b�t d�vod zamyslet se nad jin�m programem... Rychlost emulace je bohu�el je�t� o znateln� fous hor�� ne� u GENSXu, a to i s vypnut�m zvukem, kter� je mimochodem emulov�n dost �patn�. Autor tvrd�, �e narozd�l od konkurence p�episuje zvukov� driver s�m od sam�ho za��tku, tak�e to bude u� jen lep��. V ka�d�m p��pad� v�m 1GHz stroj na plynulou emulaci nesta��. Kompatibilita sou�asn� verze je zhruba na �rovni GENSXu - alespo� pokud jde o po�et funk�n�ch her. V�t�ina je funk�n� jen ��ste�n� nebo v�bec, jin� zamrzaj� po p�r minut�ch hry, spolehliv� funguje jen n�kolik titul� (Black Thorne - jak naschv�l funguje hra, kter� je na PC �pln� stejna :-) ).
Stejn� jako GENSX pot�ebuje AGES 32x bios, i kdy� m� tak� funkci "bios faking", kterou ov�em zat�m i s�m autor nedoporu�uje p��li� pou��vat. Jm�na dumpu BIOS soubor� jsou pon�kud jin� ne� pro GENSX, tak�e stahujte zde funguj�c� kopii. Pokud chcete vyu��t i emulaci "oby�ejn�" Genesis, budete pot�ebovat je�t� tenhle system rom.

GENSX
posledn� verze: 0.96 (264 kB) z 13.8.2000
Homepage
Historicky prvn� 32x emul�tor - tehdy je�t� pod jm�nem Vegas. Snesiteln� rychl� a� cca od PII/500 a p�im��en�ho mno�stv� RAM. Emuluje dob�e zvuk, v sou�asn� verzi lze spustit cca polovinu existuj�c�ch her, pov�t�inou ov�em s men��mi �i v�t��mi probl�my.
GENSX emuluje tak� Sega Megadrive.
Ke spu�t�n� programu budete pot�ebovat tak� kopii 32x biosu.

Odkazy
Odkazy

Zdaleka nejjist�j��m zp�sobem, jak se dostat k hr�m, je IRC. V�e pot�ebn� o jeho pou��v�n� se dozv�te zde.

Genesis Power - zde byla v�t�ina her pro 32x dumpnuta, a zde je tak� st�le najdete k downloadu...
32x roms palace
Eidolon's Inn

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000