Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Atari 5200
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Atari 5200 logo

Emul�tory
Emul�tory

Jum's A5200 Emulator
posledn� verze: 0.60 (367 kB) z 16.3.2002
Homepage

Akceptovateln� rychlost na pomal�ch penti�ch, cca 90% kompatibilita, a p�edev��m - st�le vych�zej� nov� verze.
Program vy�aduje Atari 5200 bios.

Virtual Super System
posledn� verze: 0.77 (257 kB) z 13.4.1998
Homepage

Z�ejm� nejlep�� volba sou�asnosti. Program funguje i na 486k�ch, emuluje ve�ker� standardn� hardware, zvuk p�es SB, kompatibilita cca 90% (men�� probl�my maj� jen nov� hry z roku 2000).
Program vy�aduje Atari 5200 bios.

Rainbow 95
posledn� verze: 1.36 (257 kB) z 20.2.1997
Homepage

V��e zm�n�n� VSS je nejlep�� jen z jedin�ho d�vodu - Rainbow nen� free. Bohu�el, tento emul�tor, podporuj�c� krom A5200 tak� Atari 400/800, 800XL a 130XE, je crippleware. Plnou verzi m��ete z�skat za 33 dolar�, a teprve potom budete moci zapnout zvuk, zv�t�it obrazovku, pou��t v�ce pam�ti p�i emulaci 800XL a 130XE , ukl�dat vytvo�en� disk image a spoustu dal��ch mo�nost�. �koda, �e se Rainbow nestal free p�esto�e se na n�m zjevn� u� v�bec nepracuje... :-(
Program vy�aduje Direct X a Atari 5200 bios (sou��st� bal�ku jsou i p��slu�n� soubory pro dal�� osmibitov� Atari stroje).

Atari 800 Emulator
posledn� verze DOS: 1.0.5 (442 kB) z 6.10.2000
Homepage
posledn� verze W95: 2.6c (211 kB) z 13.7.2000
Homepage

Z�ejm� nejlep�� Atari 8bit emul�tor. Podporuje Atari 800, 800XL, 130XE, konzoli 5200. Krom standardn�ch cartridg� se�ere i OSS Super Cartridge. Rychlost op�t v�born� na slab�ch penti�ch, emulace zvuku atd. Pokud chcete jen A5200, asi v�m VSS bude sta�it, m�te-li z�jem i o ostatn� Atari 8bity, tohle je ta spr�vn� volba.
Programy vy�aduj� Atari 5200 bios (sou��st� bal�ku jsou i p��slu�n� soubory pro dal�� osmibitov� Atari stroje). Je t�eba je spr�vn� vlo�it do atari800.cfg, ne pouze nahrat do aktu�ln�ho adres��e.

Odkazy
Odkazy

Atari Gaming Headquarters - nejlep�� zdroj informac� na inetu, novinky, screenshoty, review her i hardware...

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000