Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
28.3.1999, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Emerson Arcadia 2001
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emerson Arcadia 2001je hern� konzole, vyr�b�n� spole�nost� Emerson Radio Corporation od roku 1982. Technologicky byla na �rovni konkuren�n�ch stroj� t� doby - Atari 2600, Intellivision �i Odyssey 2. Narozd�l od nich se ale nedo�kala zaznamenateln�ho komer�n�ho �sp�chu - konzole se vyr�b�la asi dva roky, prod�vala se jen minim�ln� a zcela zanikla p�i velk�m krachu trhu s videohrami v roce 1984. Za tu dobu pro ni vznikla necel� �ty�ic�tka her - vesm�s konverz� zn�m�ch hit� t� doby pod hlavi�kou firmy Emerson (Invaders, Jungler, Raiders, Breakout).
U� dnes ma Arcadia p�edev��m sb�ratelskou hodnotu - za p�r let, stejn� jako dal�� rare konzole prvn� generace (Fairchild Channel F, RCA Studio II, Entex Adventurevision), m��e ov�em p�in�st sv�mu majiteli mal� jm�n�... ;)

Hardware
Hardware
Srdcem syst�mu byl 8mi bitov� procesor Signetic 2650, RAM: 28kb, dal�� info se mi zat�m z�skat nezda�ilo. Zaj�mavost� je, �e krom origin�ln�ho 12V DC adapt�ru se mohla pou��t i autobaterie.

Emul�tory
Emul�tory

Emerson Arcadia Emulator
posledn� verze: Release 1 (27 kB) z 30.7.1998
Homepage
Afaik jedin� existuj�c� emul�tor, nav�c se objevil a� v �ervenci 1998 - patrn� v d�sledku opravdu mal�ho roz���en� konzole. Origin�ln� archiv emul�toru p�vodn� obsahoval image 12 her, od verze Beta4 ov�em nejsou ���eny spolu s emul�torem. V�echny hry si ov�em m��ete st�hnout zde. Zat�m emul�tor nem� zvuk, barevn� paleta nen� tak� p��li� ok a pln� hrateln� jsou asi jen �ty�i hry...

Odkazy
Odkazy
Classic Gold - tady se d� je�t� Arcadia st�le koupit, v�etn� her
Emerson Museum

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000