Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
25.4.1999, 18:30

P��stupy
od 25.4.1999:

Nintendo Gameboy
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


N�sleduj�c� popis GB jsem �mysln� ponechal v nostalgick�m p�vodn�m zn�n� z poloviny roku 1998, i kdy� �as se na n�m ji� ��dn� podepsal, zejm�na na ��sti o p�ipravovan�m GBC... V t� dob� jsem ani s�m GB je�t� nem�l, stejn� jako GBX. Tato str�nka ji� nebude aktualizov�na ve sv� emul�torov� ��sti, v�e pot�ebn� ale lze naj�t ve vedlej�� sekci Game Boy Color, a v�echny tamn� emul�tory tak� podporuj� i p�vodn� GB.

reklamni foto GB (9517 bytes) Za�al se prod�vat v roce 1989. Oproti sv�m nejv�t��m konkurent�m, Atari Lynx a Sega GameGear, m� jednu nev�hodu - mono LCD display (4 stupn� �edi), kter� je ale z�rove� i jeho nejv�t�� p�ednost�. Na �ty�i tu�kov� baterie toti� vydr�� fungovat 6x d�le, ne� jeho konkurenti se �esti bateriemi. Nav�c jsou body na jeho LCD displayi o n�co men��, tak�e i bez barev v�sledn� obraz vypad� mnohdy l�pe. Dal�� v�hodou je jeho velikost - pohodln� se vejde do kapsy, co� je u p�enosn� konzole IMHO dost d�le�it� vlastnost.
Je to, pokud vim, jedna z m�la 8mi bitov�ch konzol�, ktere se je�t� st�le prod�vaj�, a co v�c, na kter� st�le vych�zej� nov� hry! Sice je jich opravdu velmi m�lo (cca 2-5 m�s��n�), ale i tak... GB, kter� se prod�va dnes pod n�zvem Game Boy Pocket, se od p�vodn�ho v detailech li�� - m� jin� barevn� kombinace a o n�co v�t�� display. P�edev��m je v�ak samo��ejm� zcela kompatibiln�, a lze si na n�m tud� zahr�t v�ech cca 1500 her, kter� pro GB dodnes vy�ly...
U n�s se d� p�vodn� GB celkem b�n� sehnat v bazarech s elektronikou za ceny n�co m�lo p�es 1000.-K�, jednotliv� cartridge s hrami stoj� okolo 300.-K�.

Tv�rcem designu GB byl Gumpei Yokoi, o n�m� se lze v�ce dozv�d�t v druh�m d�le m�ho seri�lu Who Is Who...

Game Copiers
za��zen�, slou��c� k p�eta�en� dat z hern�ch cartridg� na n�jake 'kompatibiln�j��' ;-) medium. Pro GB existuje SmartCard Copier, umo��uj�c� st�hnout data na PC p�es paraleln� port a ulo�en� a� 4 her na 4MBit flash-RAM cartridge. �dajn� take existuj� GameBoy adapt�ry pro dal�� zn�m� kop�rky - MultiGameDoctor II, MultiGameHunter, SuperWildCard, SuperComPro... V Japonsku se potom prod�v� za��zen�, umo��uj�c� zkop�rovat hry na magnetick� karty vzhledu kreditek. Bohu�el, u n�s se patrn� nic z toho sehnat ned� - kdyby snad n�hodou n�kdo v�del o mo�nosti, jak se k v��e zm�n�n�m za��zen�m dostat, byl bych velmi r�d kdyby mi napsal...
Okrajov� pozn�mka, t�kaj�c� se legality takov�chto za��zen� - domn�v�m se, �e samotn� vlastnictv� kop�rky nen� v rozporu s ��dn�m z�konem, dokonce i akt zkop�rov�n� cartridge, kterou vlastn�m, je zcela jist� v mez�ch autorsk�ho z�kona. Nicm�n� firma Nintendo je pon�kud jin�ho n�zoru, a vede n�kolik soudn�ch spor� proti vyrobc�m kop�rek (i kdy� ne na GB, ale na N64).

Klony
Nejv�ce klon� GB se vyr�b�lo v Asii - v�t�inou se li�ily pouze n�pisem na krabi�ce a jej� barvou - WonderBoy, Sunny apod. V Rusku se prod�val dal�� klon - Bitman2000. Bli��� informace o n�m bohu�el nem�m, tak�e ani nev�m je-li to klon, nebo neco prod�van�ho v licenci Nintenda...
Zaj�mav�m kusem hardware je tak� Super Game Boy - p��davn� hardware pro SNES umo��uj�c� hr�t GB hry, obsahuje i n�kter� roz���en� pro podporu kolorov�n� her...

Color
Nintendo m�lo sv�ho �asu �dajn� v �myslu na p��n� mnoha hr��� za��t prod�vat Super Game Boye, kter� by byl zp�tn� kompatibiln� a predev��m barevn�. Ob�as se tahle informace znovu vyno��, ale na ofici�ln�m webu Nintenda nic takov�ho nen�, a p�ed ned�vnem zmizelo i to m�lo informac�, kter� tam o projektu byly. My, kte�� hrajeme hry v GB emul�torech, m�me tud� proti realtime hr���m jednu v�hodu - v�t�ina n�e uveden�ch emul�tor� um� grafiku hry primitivn�m zp�sobem obarvit. Nezn�m algoritmus, podle kter�ho to d�laj�, ale m�sty to vypad� docela slu�n� (asi jako hor�� hry na Speccym). Zvl�t�, pokud se pou�ij� tyto p�ipraven� barevn� konfigurace. Jsou pro VirtualGB, ale daji se zkonvertit i pro Gameboy97.

Novinka, 9.3.1998: Tak nakonec patrn� bude Nintendo p�ece jen prod�vat GameBoye s barevn�m LCD displayem. Na trhu by se m�l objevit v ��jnu 1998 pod origin�ln�m n�zvem Color Game Boy za cenu cca 70$. No, tak za tu cenu bych si ho snad koupil tak�, zvl�t� bude-li (jako �e bude) zp�tn� kompatibiln�...

Hardware
Hardware
Barvy najednou
Paleta barev
CPU
RAM
VideoRAM
Obrazovka
Audio
ROM Cart
Nap�jen�
S�
4
4
8mi bitov� skoro Z80 na 1.05MHz
8kb
8kb
160x144 LCD, uhlop��cka 2,6 palc�
4 stereo kan�ly
256kBit, 512kBit, 1MBit, 2MBit, 4MBit a 8MBit cartridge
4 AA baterie, kter� vydr�� a� 35 hodin provozu
intern� seriov� port rychlosti 8kb/s

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
GalerieNa prvn�m obr�zku je dungeon Sword of Hope 2, na druh�m tituln� screen Godzilly, a na posledn�m Kirby 2 v SGB verzi.

Emul�tory
Emul�tory

Gameboy97
posledn� verze: 2.937 (xxx kB) z 1.7.1997
Homepage
Tenhle emul�tor vzniknul v dob�, kdy o GBC je�t� nikdo nic nev�d�l. Ve sv� dob� pat�il k nejlep��m a i dnes se neztrat�, pokud �lov�k nevy�aduje podporu GBC. Je naps�n v 32bit ASM, a b�� bez progl�m� plnou rychlost� na slab��ch penti�ch.

no$gmb
posledn� verze: 2.5 (145 kB) z 24.7.2000
Homepage
Jeden z nejlep��ch a p�edev��m nejrychlej��ch emul�tor�, kompletn� v ASM, b��c� bez problem� i na 386k�ch. Bohu�el, a� jeho n�zev nazna�uje n�co jin�ho, je to shareware.

Odkazy
Odkazy
Ofici�ln� str�nka Nintenda
Beercan's Pub GameBoy - z�kladn� info o emul�torech, n�kolik ROMek
Gameboy Backups - spousta ROMek
GameBoy Gamez - n�kolik her

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000