Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
17.12.2000, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Nintendo GameBoy Color
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Game Boy Color (5603 bytes) Game Boy Color (GBC) je zat�m nejnov�j��m v�robkem firmy Nintendo (rok 1999). P�ece jen p�vodn� GB, a� historicky nejprod�van�j�� syst�m v�bec, byl u� 10 let star� a tlak ve�ejnosti na vypu�t�n� barevn� verze byl velk�. Zm�ny proveden� v hw sice nejsou zase a� tak podstatn�, nicm�n� imho umo�n� Nintendu udr�et si drtiv� pod�l na trhu handheld� s vcelku minim�ln�mi n�klady.
GBC se za�al prod�vat v listopadu 1998 za 79.95$. Je to tud� st�le �iv� syst�m, na kter� v pom�rn� hojn�m po�tu vznikaj� nov� hry. Krom novinek je mo�n� si ov�em zahr�t i hry star�� - GBC je zp�tn� kompatiblin� s GB, a p��stup k cca 1500 hr�m nen� do za��tku jist� k zahozen�. Nav�c tyto hry lze voliteln� pou�t�t obarven� pomoci technologie podez�ele p�ipom�naj�c� tu, kterou n�kter� emul�tory pou��vaj� ji� n�kolik let.
Od p�vodn�ho monochromatick�ho GB se GBC li�� tak m�lo, �e modifikace emul�toru podporuj�c� barevnou verzi se objevily b�hem n�kolika m�lo dn�, k mal� radosti firmy Nintendo. Viz n�e.
Od roku 2000 se d� koupit bez probl�m� GBC v�etn� nov�ch her i u n�s, a to d�ky firm� Conquest, zastupuj�c� Nintendo v �ech�ch.

Hardware
Hardware
Nem� smysl opisovat znovu to, co je u� jednou uvedeno na GameBoy str�nce, tak�e jen stru�n� hlavn� rozd�ly (GBC je ve druh�m sloupci). Krom n�e uveden�ho m� GBC infra port umo��uj�c� propojen� bez kabelu (rychlost seriov�ho portu se ov�em zv��ila cca 50x, tak�e je to velmi pou�iteln�). Rychlost CPU je sice dvojn�sobn�, co� vyu��vaj� p�edev��m GBC only hry. LCD display by m� mnohem ost�ej�� obraz i na mono GB hr�ch.
Barvy najednou
Paleta barev
CPU
RAM
VideoRAM
ROM Cart
4
4
1.05MHz
8kb
8kb
max 8MBit
56
32768
2.1MHz
32kb
16kb
max 64MBit
Z nab�dky hardware, kter� pro GBC existuje, se d� u n�s koupit: propojovac� kabel GameLink, bra�na (je to hardware? :-)), Light Max 2 (lupa s osv�tlen�m) a WormLight (osv�tlen�). Dal�� zaj�mav� p��slu�enstv�, jako t�eba r�zn� cheatovac� syst�my, vibra�n� za��zen�, antireflexn� vylep�en� �i ochrann� obaly je zat�m t�eba objedn�vat v zahrani��.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

alfred3.jpg (18603 bytes) alfred4.jpg (10381 bytes) alfred5.jpg (15575 bytes)
Alfred's Adventure - na prvn�m obr�zku je vid�t jak vypad� statick� hi-color na GBC

allstar2000.jpg (13571 bytes) asterix.jpg (21299 bytes) Burai_Fighter_JAP-MNC.jpg (15384 bytes)
All Stars Baseball, Asterix, Burai Fighter

chasehq2.jpg (15437 bytes) b-a-m4_3.jpg (26717 bytes) mariogolf2.jpg (22156 bytes)
Chase HQ, Bust a Move 4 a Mario Golf

mayalogo.jpg (7398 bytes) Rtype_dx-USA-EUR_NFL.jpg (21491 bytes) spyvsspy2.jpg (21397 bytes)
Maya the Bee, R-Type DX a Spy vs Spy

Track_and_Field-JAP-GBC-NIL.jpg (17841 bytes) vrally99.jpg (16886 bytes) World_Soccer_GB_2-JAP-GBC-NIL.jpg (24864 bytes)
Track and Field, V-Rally 99 a World Soccer 2

Emul�tory
Emul�tory

DBoy
posledn� verze: 0.75a (165 kB) z 20.5.2001
Homepage
Jeden z nejlep��ch a nejrychlej��ch GBC emul�tor� se skv�lou kompatibilitou. V sou�asn� dob� skoro jedin�, s ��m si neporad�, je hi-color, a n�kter� speci�ln� anima�n� techniky. Favorit pro majitel� pomal�ch PC s MSDOSem. Jeho v�voj je bohu�el v sou�asn� dob� ji� ukon�en.

no$gmb
posledn� verze: 2.5 (145 kB) z 24.7.2000
Homepage
Jeden z nejlep��ch a p�edev��m nejrychlej��ch emul�tor�, kompletn� v ASM, b��c� bez problem� i na 386k�ch. Bohu�el, a� jeho n�zev nazna�uje n�co jin�ho, je to shareware. Je obl�ben� coby n�stroj GB program�tor�, nebo� obsahuje tak� v�born� debugger. Doporu�uji si p�e��st dokumentaci a zejm�na FAQ, kter� prozrazuje autor�m opravdu nev�edn� smysl pro humor...
BTW zaj�mav� je, �e do verze 2.4 autor netu�il, �e jeho program pravideln� vych�z� registrova� ve warezu. Objevil a� tenhle release:
200- /0day/0321/No-cash-Gmb.V2.4.WIN9xNT.cracked-UTOPiA (3F/0.1M/1d 12h)
Forma boje proti pir�tstv�, kterou pak zvolil, je velmi neobvykl�. Za ka�dou n�sleduj�c� cracknutou public verzi se datum vypu�t�n� opozd� o 4 m�s�ce, p�i�em� tohle "pen�le" se s��t�. Co� v podstat� znamen�, �e u� ��dn� dal�� no$gmb hned tak nebude. T� grup� je to pochopiteln� naprosto jedno, jedin� co se po��t� je release, a velmi pochybuji, �e v�bec program kdy pou�ili.
Z UTOPIA.NFO by si Martin rad�ji m�l v�it pochvaly: ;-)
Best GBC Emulator around even you need a fast CPU for this Windows version! The protection on this one was quite tricky and unique, but we succeeded.

REW
posledn� verze: 12STX (113 kB) z 18.3.2000
Homepage
Podle mnoh�ch v�bec nejlep�� wokenn� GBC emul�tor. Skv�l� kompatibilita, akceptovateln� rychlost od P200, bezprogl�mov� hi-color, savestates, v�echny druhy GB.

Prototype-D
posledn� verze: 0.1LP (49 kB) z 18.7.2000
Homepage

Visual Boy
posledn� verze: 1.4.12 (155 kB) z 18.9.2001
Homepage
O n�co pomalej�� ne� REW, ale st�le skv�l� volba. Hi-color, savestates, otev�r� zaipovan� romky, frameskip, joypad, m� speci�ln� re�im zjasn�n�ch barev, asi nejv�t�� mo�nosti v nastaven� v�bec, podporu GameShark cheat� atd...

TGBDual
posledn� english verze: Vol.5 build 1900 (213 kB) z 20.4.2001
posledn� japan verze: Vol.7 build 2053 (168 kB) z 22.9.2001
Homepage
Hlavn� p�ednost� tohoto jinak celkem pr�m�rn�ho programu je podpora game linku. Jako jedin� windoze emul�tor umo��uje spojit i dva r�zn� GBC programy - �ili nap��klad dv� r�zn� verze Pok�monu. Program s�m i dokumentace je kompletn� japonsky, nicm�n� funguje pod libovolnou jazykovou verz� W9x a metodou pokus omyl se snadno dopracujete k ��douc�mu v�sledku. Ostatn� nebudete pot�ebovat v�c, ne� v prvn�m menu zleva si zvolit dv� hry (pozor na spr�vn� pojmenovan� SAV�), a v druh�m menu zprava omrknout ovl�d�n�. Emulaci lze v obou oknech ovl�dat zcela nez�visle, p�esto�e na prvn� pohled se zd� �e aktivn� je jen jedno okno. Pro plynul� b�h dvou GBC najednou budete pot�ebovat alespo� n�jak� st�edn� rychl� Celeron.
Od verze Vol.3 podporuje TGBDual i spojen� dvou program� p�es TCP/IP. Verze, kter� jse zde vystavena k downloadu, je english hack jinak �ist� japonsk�ho programu.

Virtual Gameboy
posledn� verze: 1.5 (228 kB) z 9.3.1999
Homepage
Jeden z nejstar��ch emul�tor� GB. Za jeho v�vojem stoj� Marat Fayzullin, jedna z nejzn�m�j��ch postav emul�torov� sc�ny, mj. udr�ovatel GB FAQu, technick� dokumentace a v�bec �lov�k, bez n�ho� by patrn� mnoho nov�ch emul�tor� v�bec neexistovalo. Bohu�el nem� r�d windoze, tud� v�echny porty jeho emul�toru jsou free, pouze Win verze je shareware, a ne zrovna lacin� - 35$.
V sou�asn� dob� VGB trochu ujel vlak, a mnoho nov�ch her v n�m bohu�el nefunguje.

HelloGB
posledn� verze: 110309 (160 kB) z 9.3.1999
Homepage
Emul�tor napsan� v Delphi, vy�aduje DirectX 5.2+, tj. nefunguje ve WinNT. Nen� �patn�, ale mnoho testovan�ch her mi s n�m nefungovalo. Rychlost emulace nen� tak� nijak sv�toborn�. V p��t� verzi by se m�l �dajn� objevit multiplayer.

SMYGB
posledn� verze: 0.2 (45 kB) z 2.1.1999
Homepage
Ur�it� nadpr�m�rn� produkt se skv�l�m zvukem a vysokou kompatibilitou. Zejm�na majitel� skute�n�ch GB, kter�m se zvuk linouc� se z emul�tor� n�jak nepozd�v�, by ho m�li vyzkou�et.

Odkazy
Odkazy
www.nintendo.com - ofici�ln� str�nka Nintenda
IGN Pocket - jasn� nejlep�� str�nka s informacemi nejen o GBC, a s f�rov�mi recenzemi nov�ch her
GBStation - dal�� slu�n� str�nka zam��en� na novinky a recenze GBC her
CGB Archive - zde naleznete ke sta�en� V�ECHNY existuj�c� GBC hry

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000