Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
11.6.2000, 18:30

P��stupy
od 11.6.1999:

Atari Lynx
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Atari Lynx Logo (5210 bytes)

V roce 1987 dva pracovn�ci firmy Epyx (D.Needle a R.J.Mical, oba pozd�ji spolupracovali na v�voji Amigy) sestrojili prototyp prvn�ho barevn�ho handheldu na sv�t�. ��kali mu prost� "Handy". Epyx nem�l ale s�m prost�edky na n�kladn� rozjet� seriov� v�roby a nastartov�n� reklamn� kampan�, a tak prodal pr�va tehdy je�t� mocn�mu Atari... Prodej byl zah�jen v roce 1989 za cenu t�sn� pod 100 dolar� (125 dolar� v bundlu s jednou hrou).

Lynx-Comparison.jpg (17019 bytes)Z�kladn� syst�m byl ve v�rob� brzo nahrazen modelem "Lynx II", kter� reagoval na nejpal�iv�j�� p�ipom�nky u�ivatel�. Spot�eba bateri� nepatrn� (�dajn� o 15 procent) poklesla, p�ibyla mo�nost vypnout podsv�cen� displaye ve chv�li zapauzov�n� hry, nov� power LED signalizovana doch�zej�c� baterie. V�stup na sluch�tka pov��il z mono na stereo (dokonce n�kter� hry stereo vyu��vaj� - Roadblasters). V�e doplnil nov� design.

T�i�t�m �sp�chu Lynxe (pochopiteln� relativn�ho, proti GBC nem�l �anci) jsou mysl�m p�edev��m velmi dobr� hry. N�kter� konverze ark�d jsou opravdu skv�le provedeny - Toki, Raiden, Xybots, Klax - ale najdeme tu i hry p�vodem z dom�c�ch po��ta�� - Shadow of the Beast, Eye of Beholder, Desert Strike. Celkem pro Lynxe vznikla necel� stovka her, a opravdu jen o malokter� se d� ��ci, �e je vylo�en� hrozn�.

lynx-marblefree.jpg (28505 bytes)Zaj�mavost� je, �e pro Lynx je�t� st�le nov� hry vznikaj� . Firma Songbird Production si vytkla za �kol zajistit p�e�it� Lynxe a Jaguara i do p��t�ho tis�cilet�, a tak produkuje n�kolik nov�ch titul� ro�n� za nad�en�ho j�s�n� p��znivc� Lynxe, a naprost�ho nez�jmu zbytku sv�ta. N�kolik vesm�s IMHO nezaj�mav�ch titul� u� vy�lo v lo�sk�m roce (Lexis, Ponx), dal�� se chystaj�. A samoz�ejm� jako pro ka�d� "mrtv�" vznikaj� i free hry, vytv��en� nad�enci s program�torsk�m talentem - jednu z nich si m��ete st�hnout zde - klasiku Marble Maddness.

V�hody Lynxe proti GBC:
- multiplayer. Technicky umo��uje Lynx hru a� 18 hr��� z�rove�. V praxi ov�em hry podporuj� max. 8 hr���, ale i to je dokonce i na dne�n� dobu hodn� (podpora 4 hr��� je jedn�m z trumf� GBA, kter� se objev� v roce 2000, o 11 let po Lynxu...).
- podsv�cen� display. Kdo m� GBC, v� jak je nepou�iteln� pokud nen� nabl�zku zdroj dostate�n� ostr�ho sv�tla. Na druhou stranu tahle vlastnost nakonec st�la za ne�sp�chem Lynxe - podsv�cen� �ere baterie neuv��iteln�m tempem. Nintendo se z chyby Atari pou�ilo, a v ��dn� ze sv�ch handheld� podsv�cen� nepou�ilo, a zat�m se zd� �e ani v budoucnu nepou�ije.
- mo�nost propojen� s Atari Jaguar. Dnes b�n� vlastnost handheld�, p�ed deseti lety kuriozita. Nav�c ani afaik nikdy neexistoval ��dn� software, kter� by t�to mo�nosti vyu�il, tak�e kuriozitou i z�stane.

Hardware
CPU: M65C02 na 3.6MHz
barvy: 16 z palety 4096
zvuk: 4 kan�ly mono (u verze II stereo)
display: podsv�cen� LCD s rozli�en�m 160x102
pam�t: 64kb
media: cartridge s max kapacitou 8MBit
nap�jen�: 6 AA bateri� vydr�� pouh� 4 hodiny, dob�jec� baterie �dajn� jen necel� dv� hodiny

Kde ho vz�t
Lynx se u� nevyr�b�. I p�esto se d� je�t� st�le koupit i nov� p��stroj, cena ale nen� p��li� p��zn�v� - kolem 75 dolar� bez p��slu�enstv� (t�eba zde). Hry stoj� od 30 do 50 dolar�, ale v r�zn�ch bazarech a online aukc�ch (eBay) se daj� koupit i za zlomek ceny, stejn� jako komplet handheld s p��slu�enstv�m.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galeriee

lynx-xybots.jpg (19429 bytes) lynx-zarlormercenary.jpg (23339 bytes)
Xybots a Zarlor Mercenary

lynx-xenophobe02.jpg (21640 bytes) lynx-malibu.jpg (25743 bytes)
Xenophobe a Malibu Bikini Volleyball

Hry
Hry

Emul�tory
Emul�tory

Handy
posledn� verze: 0.90 (610 kB) z 18.6.2001
Homepage

Nejlep��, neb v podstat� jedin� emul�tor, ostatn� emula�n� pokusy opravdu nestoj� za �e� (MetaLynx). Dosahuje skoro stoprocentn� kompatibility, emuluje zvuk, umo��uje ovl�dan� joystickem nebo p�edefinovatelnou kl�vesnic�, be�� v n�kolika velikostech okna nebo ve fullscreenu. Fajn volba je automatick� detekce orientace hry (horizont�ln�/vertik�ln�), ale pochopiteln� lze obrazem ot��et i ru�n�. Od verze 0.73 b�� v pln� rychlosti i na slab��ch penti�ch. Tak�e chcete-li zkusit Lynx hry, nen� moment�ln� jin� volba.
Sou��st� archivu je i fake bios, se kter�m nelze program spustit, a mus�te ho nahradit skute�n�m dumpem origin�ln�ho biosu. T�mhle.

Odkazy
Odkazy
The Lynx Domain
Atari Lynx
Atari Lynx Lagoon - mj. cca 80 her k downloadu
Atari Lynx Reviews - review mnoha her
Emuviews - ROM page s 80 hrama
Lynxworld
Digital Relicts - minireview v�ech Lynx her

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000