Emulators CZ - Logo vytvo�il fob

Posledn� update:
2.7.2003Nintendo N64
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Galerie
Galerie

Emul�tory
Emul�tory

Project64
posledn� verze: 1.4 (882 kB) z 2.1.2002
plus si stahnete: 1.5 SP1 (843 kB) z 3.3.2003
Homepage
Sou�asn� �pi�ka mezi N64 emul�tory, o p�r ��dk� n�e najdete, co si o n�m mysl� n�kolik �ten��� emulators.cz. Bohu�el verz� 1.5 byl v�voj emul�toru ukon�en.

Hovo�� Legolas:
Autori nov�ho emul�toru nazvan�ho Project 64 nie s� na sc�ne nov��ikovia. Zilmar je autorom Zilmar's plugin specification ktor� moment�lne podporuj� takmer v�etky s��astn� emul�tory a Jabo je autorom ve�mi kvalitn�ho grafick�ho pluginu. Na novom emul�tore v tichosti pracovali nieko�ko rokov a odviedli naozaj kvalitn� pr�cu. Autori sa sna�ili e�te pred spr�stupnen�m prvej verzii verejnosti doladi� v�etky detaily, preto emul�tor obsahuje preh�adn� GUI s mo�nos�ou konfigur�cie v�etk�ch svoj�ch �ast�.
V emul�tore je pou�it�ch nieko�ko nezvy�ajn�ch rie�en� ako je napr�klad "middle-level" emul�cia zvuku tj. nie�o medzi High-level UltraHLE a low-level, pr�padne mo�nos� vybra� si medzi statick�m (kompatibilnej��m av�ak pomal��m) a dynamick�m (r�chlej��m) jadrom emul�tora.
�plne geni�lne je vyrie�en� mo�nos� ukladan� poz�ci� kedy okrem klasick�ho ukladania v hre (�no podporuje aj FlashRam tj. Zelda 2 beh� fantasticky:-), umo�nuje uklada� aj okam�it� stav emul�tora a to pre ka�d� hru a� do 10 r�znych slotov medzi ktor�mi sa prep�na pomocou ��sel na kl�vesnici. (BTW v readme.txt nie je o prepinani slotov ani slovo :-)

Hovo�� Jirka Pan��ek:
Emul�tor Project64 je v�ce hardwarov� n�ro�n�j�� ne� Ultra HLE (doporu�en je procesor PIII 600 MHz). V nastaven� je mo�n� nastavit dv� mo�n� API a to OpenGL plugin a D3D plugin, p�i�em� OpenGL plugin vykazoval mnoho chyb v zobrazen� (prol�n�n� polygonu, chyb�j�c� textury atd.). Zobrazen� pod D3D bylo vcelku bezprobl�mov�. Ve h�e Th� Legend of Zelda OOT pod D3D (pod OpenGL se hra v�bec nerozjede nebo� ROMka pou��v� n�jak� jin� microcode) byl u defaultniho nastaven� probl�m se zobrazen�m textur. Po p�epnut� extern�ho zpracov�n� na intern� - p��mo v nastaven� grafick�ho zobrazen� v m�nu hry byl probl�m odstran�n. Ve srovn�n� s Ultra HLE si nebylo mo�n� nev�imnout, �e Project64 m�l kvalitn�j�� obraz - nap�. u� hned v �vodu hry, kdy se zobraz� logo Nitenda bylo toto logo n�dhern� barevn�. P��mo ve h�e pod 32bitov�m zobrazen�m jsem si hned v�iml, �e ka�d� "sk��tek" m�l jinak zbarvenou "sv�tlu�ku", p�i�em� pod Ultra HLE m�li v�ichni sv�tlu�ky stejn� zbarven�. Nav�c sv�tlu�ka pod Project 64 vrh� coronu. UltraHLE m� zase lep�� mapov�n� textur.
Co se t��e ozvu�en� - zvuk se �asto trh�. P�ehr�v�n� zvuku nen� souvisl�. Zde Ultra HLE naprosto v�t�zi. Pokusil jsem se pou��t i audio plugin, na kter� byl odkaz v souvislosti s emul�torem Deadalus na emulators.cz a Project64 tento plugin podporoval a subjektivn� se mi zd�lo, �e zvuk m�n� zadrh�val. Samoz�ejm� se uk�zalo jako nejlep��, nastavit buffer na maximum.
Savovani m� Project64 ud�lan� naprosto perfektn�. Nap�. i po aktivaci polo�ky SAVE v menu programu se v samotn� h�e dostaneme do savovaciho menu, co� u Ultra HLE v�bec nefungovalo. Obnoven� hry bylo tak� bez probl�mu.
Nastaven� gamepadu je tak� velmi dob�e proveden�. Mo�n� nejlep�� jak� jsem vid�l u emul�toru pro Nitendo64.
Dob�e jsou tak� provedena nastaven� pro jednotliv� hry, kter� Project64 podporuje. V adres��i je soubor project64.ini jsou defaultni doporu�en� nastaven�, kter� se v�dy automaticky p�episuj� do nastaven� ve volb�ch (nap�. velikost pam�ti, zp�sob pou�it� pam�ti atd.).
Mo�n� probl�my : Pod D3D se mi stalo, �e po chybn�m nastaven� mi hra zatuhl� a nepoda�ilo se mi ji� program spustit s inicializaci D3D. Nepomohl ani restart. Po chv�li hled�n� jsem v registrech vyhledal odkazy na N64 a vymazal pat�i�n� grafick� nastaven�. Pak ji� bylo v�e v po��dku.
Celkov� resum� - Celkov� dojem je velmi kladn�. �koda jen toho m�rn�ho trh�n� p�i p�ehr�v�n� zvuku. Po grafick� str�nce je dojem lep�� ne� u UltraHLE, ale z pohledu na celkov� dojem v�etn� zvuku je UltraHLE s OpenGL wrapperem a s aktivovan�m fullscrean antialiasingem 2x st�le lep��.


UltraHLE
posledn� verze: 1.0 (176 kB) z 28.1.1999
Homepage
V�bec prvn� opravdick� N64 emul�tor, kter� byl schopen spustit komer�n� hry. Emuluje i zvuk, vy�aduje k akceptovateln� rychlosti libovoln� PII. Funguje ov�em pouze p�es Glide (tj. 3D VooDoo karty), tak�e pro jeho provozov�n� na jin� 3D kart� mus�te pou��t Glide wrappery. P�esto�e p�vodn� verze podporovala jen 17 her, pomoc� pouh�ch modifikac� defaultn�ho INI souboru r�zn� koum�ci vyt�hli podporu a� na sou�asn�ch cca 60 pln� hrateln�ch. Jin� ne� �vodn� verze programu toti� je�t� nevy�la - rozruch, kter� se po jej�m vyd�n� tehdy rozpoutal, toti� zap���il zru�en� cel�ho projektu po n�kolika m�lo hodin�ch... V sou�asnosti, kdy u� N64 emuluje v�ce programu, se �dajn� na programu za�alo znovu pracovat.
Dal�� download:
UltraINI - ini s podporou spousty her
UltraHLP 2.4 - u�ite�n� utilita, umo��uje definov�n� ovl�d�n�, hru dvou hr���...

Corn
posledn� verze (patch only): 0.30 (98 kB) z 11.5.2000
posledn� verze: 0.2 (571 kB) z 9.4.2000
Homepage
Z�ejm� nejrychlej�� N64 emul�tor, i kdy� jeho n�roky jsou opravdu jen o m�lo men�� ne� UHLE. Podporuje n�kolik des�tek komer�n�ch her, pov�t�inou stejn�ch jako UHLE. Vy�aduje DirectX, tak�e je to dobr� volba pokud nem�te VooDoo kartu a nechcete pou��vat wrapper.

UltraHLE 2064
posledn� verze: v1.0.5 (645 kB) z 30.6.2003
Homepage
V sou�asnosti (l�to 2003) v podstat� jedin� emul�tor, kter� je je�t� st�le vyv�jen.

NEmu64
posledn� verze: 0.8 (4978 kB) z 23.3.2003
Homepage
Emul�tor podporuj�c� nejv�t�� mno�stv� her. Bohu�el cenou za to jsou zdaleka nejvy��� hw n�roky - aby se vyrovnal rychlosti obou v��e zm�n�n�m, mus�te pou��t minim�ln� PII/500MHz. Stejn� jako u UHLE je updatov�n p�edev��m pomoc� nov�ch INI soubor�, kter� jsou k dispozici na homepage. Jeho posledn� verzi 3.8 si m��ete st�hnout i zde.

Daedalus
posledn� verze: 0.07b (271 kB) z 4.6.2001
Homepage
Nejnov�j�� N64 emul�tor. M� n�kter� zaj�mav� vlastnosti:
* docela zaj�mav� debugger, a d�ky st�le aktivn� konzoli je v�t�inou jasn� vid�t, pro� hra nefunguje
* podporuje v�echny obvykl� form�ty N64 dump�, i uvnit� ZIPu
* podporuje standardn� hardware pluginy, zat�m jen audio
* p�edefinovateln� ovl�d�n� (zat�m jen jeden gamepad)
* save states
Podle compatiblity listu v n�m b�� uspokojiv� 36 her z 89 testovan�ch - pravd�podobn� to ale bude v�c, proto�e 89 vyzkou�en�ch je opravdu mal� ��slo. Hranice hratelnosti je ov�em k�ehk�. V rychlosti jsem z IRC stahnul Wave Race, Super Smash Brothers a Harvest Moon, a rozhodn� bych ani jednu za "playable" neozna�il. Nav�c ani framerate na PIII/600MHz nebylo nijak oslniv�, odhadem tak 20fps. Verdikt - zat�m ��dn� z�zrak, ale vyplat� se nepou�t�t ho z o��.

TRWin
posledn� verze: 2.36 (121 kB) z 15.7.2000
Homepage
Z velk�ho mno�stv� dal��ch N64 emula�n�ch projekt�, kter� se sna�� vyrovnat t�m v��e uveden�m, jsem vybral TRWin. P�edev��m proto, �e je aktualizov�n relativn� �asto. B�� v n�m v pohod� n�kolik nejsladn�ji emulovateln�ch her (Mario64 apod).

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000