Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 22.10.2000:

NES - Nintendo Entertainment System
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emul�tory
Emul�tory

Z n�jak�ho nep��li� jasn�ho d�vodu existuje t�m�� ��dov� v�ce emul�toru NESe, ne� emul�tor� libovoln�ho jin�ho syst�mu. P�itom dokonal� emulace NESe ani zdaleka nen� trivi�ln� z�le�itost�, p�edev��m kv�li mo�nosti nestandardn�ho zach�zen� s pam�t�. A tak se na tyto str�nky dostalo opravdu jen n�kolik nejlep��ch program� z v�ce ne� t�iceti, kter� mi pro�ly po��ta�em...

NESticle
posledn� DOS verze: x.xx (197 kB) z 19.8.1998
posledn� W9x verze: 0.42 (337 kB) z 22.9.1997
Homepage
ڞasn� emul�tor z d�lny Bloodlustu. Emuloval tak�ka dokonale NES v dob�, kdy konkurence zoufale z�pasila s prvn�m mappery. Klasick� GUI obsahuje v�echny obvykl� vymo�enosti, zn�m� z jin�ch Bloodlust emul�tor�: dokonal� zvuk, mnoho mapper�, joystick, cheat kody, movie record, v�e plynul� u� od 486ek.

fwNES
posledn� verze: 0.302 (887 kB) z 16.11.1998
Homepage
Mnoh�mi pova�ovan� za nejlep�� program z dne�n� nab�dky. Bez diskuse podporuje nejv�t�� mno�stv� mapper�, v�born� emuluje zvuk, rychle b�� na b�n�ch penti�ch.

FCE Ultra
posledn� DOS verze: 0.81 (190 kB) z 18.8.2002
posledn� W9x verze: 0.81 (156 kB) z 18.8.2002
Homepage
Rozhodn� jeden z lep��ch emul�tor�. Podporuje velk� mno�stv� mapper�, v�etn� VS her. Je velmi rychl�, slab�� pentium v�m posta��.

Famtasia
posledn� verze: 5.10 (215 kB) z 1.4.2000
Homepage
Tento emul�tor se sem probojoval proto, �e krom klasick�ch .NES dump� podporuje tak� japonsk� form�ty .FAM a .FDS. Je sice nepravd�podobn�, �e byste u� dnes n�jakou hru nesehnali jako .NES, nicm�n� co kdyby...

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000