Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
5.11.2000, 23:30

P��stupy
od 21.5.2000:

NeoGeo Pocket / NeoGeo Pocket Color
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


NeoGeo logo

Na podzim roku 1998 se v Japonsku za�al prod�vat NeoGeo Pocket - handheld od tv�rc� velmi obl�ben� konzole NeoGeo, od SNK. P�itom se zd�lo, �e firm� v t� dob� doch�zel dech, a pokus konkurovat Nintendu na j�m tak�ka stoprocentn� ovl�dan� ��sti trhu byl do jist� m�ry p�ekvapiv�. Ov�em tak jako stalo v historii v�cekr�t - lep�� prohr�l. Hardwarov� parametry NGP nedok�zaly nikdy vyv�it v rozhodov�n� hr��� obrovskou nab�dku her pro GB/GBC. Ani uveden� barevn� verze NGP na ja�e 1999 na tom nic nezm�nilo. Do dne�n�ho dne vznikla pouze necel� stovka her, a p�esto�e n�kter� z nich jsou opravdu dobr�, na v�ce ne� 1-3%n� pod�l na trhu to sta�it nemohlo (�daj z po��tku roku 2000).
Mezi hlavn� trh�ky NGPC pat�� konverze �sp�n�ch SNK her z NeoGeo. Metal Slug, Last Blade, King of Fighters, Fatal Fury - tyhle tituly mluv� za v�e, p�edev��m p��znivci bojovek by nem�li v�hat, proto�e na GBC prost� hry tohoto typu nejsou...

Hardware
Hardware

NeoGeo - Stone BlueHardware
CPU: 16-bit TOSHIBA TLCS-900h na 6.144 Mhz, plus Z80 na 3.072 Mhz pro zvuk
rozli�en�: 160x152 bod� (45x48mm)
barvy: 146 z palety 4096
zvuk: 12bit DAC, 6ti kan�lov� PSG, stereo
media: cartridge, max 16MBit
v�stup: seriov�, 19.2kbps
nap�jen�: dv� AA baterie vydr�� �dajn� na 40 hodin hry

Mono i barevn� verze vz�jemn� kompatibiln� t�m�� zcela. Pouze n�kter� nejnov�j�� NGPC hry u� na NGP nefunguj� (Sonic), ostatn� se bez probl�m� spust� i bez barev. Japonsk� i USA verze her lze pou��vat bez omezen�, SNK sice o region locku uva�ovalo, ale v praxi ho nikdy nezavedlo.

Srovn�n� s GBC
Kdyby se �lov�k d�val jen na hardware parametry, nebylo by co �e�it. NGPC m� 16bit procesor, ov�em na hr�ch to p��li� vid�t nen�. Zaj�mav� by bylo rovn�n� port� stejn� hry, bohu�el ale zat�m existuj� jen hry podobn�... V�c u� je zn�t �ist� v�po�etn� p�evaha na zvuku. NGPC m� i nepatrn� v�t�� display, a jeho TFT LCD m� i tro�ku lep�� obraz, i kdy� tak� nen� podsv�cen�. Nav�c obsahuje jako sou��st syst�mu hodiny, bud�k, kalend�� a horoskop. Vydr�� v n�m o moc d�le baterie. Ovl�dac� "minijoystick" je po del��m hran� o moc p��jemn�j�� ne� Directpad u GBC. Mo�nost p�ipojit GBC k N64 vyva�uje NGPC propojen�m s DC, z�ejm� v budoucnu is PS2. Na stran� GBC tak je jenom ji� zmi�ovan� �irok� z�kladna her, ale jeliko� o hry tu jde p�edev��m - volba je jasn�, GBC v�t�z�...

ngp-32m.jpg (4341 bytes)Kde ho vz�t
U n�s se bohu�el NGPC neprod�v�. Na�t�st� nen� t�eba spol�hat na zdej�� tup� dovozce, a je mo�no snadno nakoupit v jednom z mnoha online shop�. Dobr� cena je kolem 60 dolar�, hry stojej cca 30 dolar� za kus. Pokud se to snese s va��m sv�dom�m, m��ete za hry u�et�it n�kupem NGPC Pocket Linkeru, a za 110 dolar� (v�etn� 32MBit cartridge) m�t hry v�echny...

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galeriee

Metal Slug
Samurai Showdown
Metal Slug 1st Mission
Samurai Shodown
Dark Arms
Biomotor Unitron
Dark Arms
Biomotor Unitron
Hry
Hry

Emul�tory
Emul�tory

NGPocket
posledn� verze: 0.0.1213 (90 kB) z 16.12.1999
Homepage

Nejlep�� NGPC emul�tor. Ostatn� tak� jako jedin� vy�el ve v�ce ne� jedn� verzi... :-) Pokud si chcete NGPC hry vyzkou�et, jinou volbu ne� tento program ani nem�te. Je zdaleka nejrychlej�� (k pln� rychlosti bude sta�it i nejpomalej�� Celeron), nastaviteln� NGP/NGPC, b�� ve fullscreenu ve spoust� rozli�en�, lze si zvolit i region (i kdy� netu��m k �emu). Zat�m nelze hry ovl�dat jinak ne� kl�vesnic�.
Ve "full" verzi emuluje i zvuk - program je jak�msi podivn�m zp�sobem shareware, ale jeliko� to nen� p�li� jasn�, a jeliko� neexistuje ��dn� verze z dokumentac�, kter� by licen�n� podm�nky definovala, zde vystaven� verze je ona "full".
Existuje i modifikovan� verze emul�toru pro japonsk� a pro ��nsk� verze windows, samotn� program je ale stejn�.

Rather A Pokemon Emulator (R.A.P.E.)
posledn� verze: 0.1a (32 kb) z 14.1.2000
Homepage

Na to, �e jde o prvn� public verzi, velmi dobr�. Bez probl�m� emuluje v�t�inu her ve snesiteln� rychlosti - tedy minim�ln� se o to pokus�. Bohu�el ob�as (�asto) pad�, neemuluje zvuk, nepodporuje mono verze her, ovl�dat lze pouze p�eddefinovan� na kl�vesnici, a nic, naprosto nic krom velikosti okna se v n�m ned� nastavit.

NeoPocott
posledn� DOS verze: 0.38b (141 kB) z 26.12.2000
posledn� W9x verze: 0.38b (301 kB) z 26.12.2000
Homepage

Po pravd� �e�eno neb�t toho, �e NGPC emul�tory zat�m existuj� jen dva, a budoucnost obou nen� p��li� jasn�, nikdy bych s t�mhle programem neztr�cel �as. Zat�m je ov�em nutn� sledovat ka�dou nad�ji... Oproti ob�ma sv�m konkurent�m zaost�v� Pocott naprosto ve v�em - v rychlosti, kompatibilit�, neemuluje zvuk a probl�my m� s mono NGP.

Odkazy
Odkazy

NGPC Emulation - ke sta�en� v�echny dosud vydan� hry
NGPC Roms
NGPS Shock - seznamy her, aktuality, emul�tory, scany origin�ln�ch obal�
NGPC Zone - novinky, recenze
NeoworM - v�echny NGPC releasy, archiv grafiky, ikon, wallpaper� apod.
Official NPG UK Page
Powerfull Pocket Gaming
NGP Central Msgboard - nejfrekventovan�j�� diskusn� centrum, tady se v�m dostane ur�it� odpov�di na ka�d� dotaz
Kazuya NGPC Site - recenze, novinky, emulace
NeoGeo Pocket Compatibility List - podrobn� test funk�nosti v�ech NGPC her na v�ech emul�torech
NeoGeo Pocket SNK - ofici�ln� japonsk� homepage v�robce (i v angli�tin�)

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000