Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Sony Playstation (PSX)
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Galerie
Galerie

Emul�tory
Emul�tory

PSEmu Pro
posledn� verze: 1.0.21b (372 kB) z 3.2.1999
tento patch si m��ete ale nainstalovat pouze pokud u� m�te verzi 1.0.20 (1077 kB) Homepage

Win verze v�bec prvn�ho existuj�c�ho PSX emul�toru (DOS - PSEmu). Jeho pou�it� je pom�rn� komplikovan�, proto�e mnoh� hry funguj� a� po pou��t� t�ch spr�vn�ch plugin�, vhodn�ch pro v� hardware. Seznam existuj�c�ch (a p�esto�e samotn� emul�tor je dva roky star�, st�le aktualizovan�ch) plugin� najdete zde.
Ke spu�t�n� programu budete pot�ebovat tak� kopii PSX biosu.

Bleem!
posledn� verze: 1.5a z 10.11.1999
Homepage

Prvn� opravdov� emul�tor, ve kter�m bylo mo�n� hr�t bez probl�m� mnoho PSX her. Bohu�el od za��tku koncipovan� jako komer�n� projekt, moment�ln� (09/2000) prod�van� za cenu necel�ch 30 americk�ch dolar�. Na homepage si m��ete st�hnout demoverzi, kter� m� ov�em mnoho omezen�: vypnut� emulace zvuku, ve�ker�ho 3D hardware, pam�ov�ch karet...

Virtual Game Station (VGS)
posledn� verze: 1.4 z 16.8.2000
Homepage

Druh� komer�n� emul�tor na trhu. Emulaci PSX si firma Connectix nejprve �sp�n� vyzkou�ela ve verzi pro Macintosh, a a� v polovin� roku 2000 p�isla s Win verz�. Cena je v t�to chv�li (09/2000) 49 americk�ch dolar�, a za ni dostanete o n�co v�t�� kompatibilitu ne� u Bleemu, p�esto�e to t�eba nevypad� tak p�kn�. Program nepodporuje ��dn� 3D karty, tak�e k jeho pou��t� pot�ebujete opravdu hodn� siln� PC.

ePSXe
posledn� verze: 1.5.2 (278 kB) z 6.5.2002
Homepage

Jednozna�n� nejlep�� sou�asn� freeware PSX emul�tor, a dost mo�n� nejlep�� v�bec. Je kompatibiln� s pluginy z PSEmuPro. Origin�ln� archiv obsahuje v�echny pot�ebn� pluginy. Program dosahuje docela slu�n� kompatibility, o �em� se nejl�pe m��ete p�esv�d�it zde - sami auto�i ud�vaj� velmi slu�n�ch 60 procent.
V t�to distribuci nejsou ��dn� pluginy, vyberte si ty vhodn� pro va�i konfiguraci t�eba na webu PSXEmu. Ke sv�mu provozu pot�ebuje tak� PSX bios - tento bal�k v�m umo�n� vybrat si libovoln� (1.5mb).

Psyke
posledn� verze: 0.20f (354 kB) z 16.9.1998
Homepage

Prvn� emul�tor, kter� p�i�el s pou�it�m tzv. dynamick� rekompilace. D�ky n� se rychlost emulace znateln� zv��ila. Bohu�el u� n�jak� �as se na programu z�ejm� nepracuje, a tak opravdu uboh� kompatibilita (n�kolik dem a ��ste�n� i komer�n�ch her) asi majitele Bleemu �i VGS neuspokoj�...

Odkazy
Odkazy
PSXEmu - novinky PSX emulace
Aldo Vargas PSX Tools
ePSX compatibility list

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000