Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
25.4.1999, 18:30

P��stupy
od 25.4.1999:

Sega Master System (SMS) / Game Gear (GG)
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


smss.gif (15707 bytes)SMS byla ve sve dob� (1985) odpov��� na 8bitovou hern� konzoli nejv�t��ho konkurenta Segy - NES od Nintenda. Dnes je u� mo�no ��ci, �e to byla odpov�� nep��li� �sp�n�, SMS se nikdy nepoda�ilo z�skat ani popularitu, ani �lenskou z�kladnu NESu na nejd�le�it�j��m trhu - v USA. Ve sv� dobe m�l NES cca 90% trhu, a o zbyl�ch 10% se SMS jeste d�lil s Atari 7200. D�vodem ne�sp�chu byla zejm�na agresivn� obchodn� strategie Nintenda - firmy vyr�b�j�c� hry pro NES byly zav�z�ny po 4 roky nekonvertovat hru pro jin� form�t - neuv��iteln� vazalstv�, kter� se u� s jistotou nebude nikdy opakovat... Americk� antimonopoln� ��ad pozd�ji donutil Nintendo svou politiku zm�nit, ale v t� dobe u� bylo o trhu 8mi bitov�ch konzol� rozhodnuto. Dal��mi d�vody ne�sp�chu bylo i spo�d�n� zah�jen� prodeje, nedostatek dobr�ho softwaru, a mizern� management - v roce 1987 byla v�hradn� pr�va v USA prod�ny hra�k��ske firm� Tonka Toys, kter� zcela nevhodn�m v�b�rem her pro distribuci (necht�li prod�vat bo�sk� Gauntlet, barba�i!) definitivn� SMS odrovnala. Kdyz Sega uvedla na trh svou novou 16ti bitovou konzoli Genesis/Megadrive, z�skala pr�va na SMS zp�t, a za�ala prod�vat nejv�t�� evropsk� hern� hity, ale v t� dob� u� cel� Amerika hr�la na NESech. V Evrop� byl SMS mnohem �sp�n�j��, velk� popularity dos�hl zejm�na ve Velk� Brit�nii. P�ece jen, v�t�inu technick�ch parametr� m�l SMS lep�� ne� NES...
V Japonsku se prod�val tak� Gamboy - SMS klon vyr�b�n� v licenci Samsungu.

Hardware
Hardware
Barvy
CPU
RAM
ROM
VideoRAM
Rozli�en�
Audio
Media
64 z palety 256
8mi bitovy Z80 na 3.6MHz
64kBits
1024kBits
128kBits
256x192
mono
cartridge a� do 4MBit
Periferie sv�teln� pero, pistole (Light Phaser), Sports Pad, 3-D bryle (AFAIK na SMS se objevily v�bec poprv�), r�zn� joysticky, Rapid Fire Unit, Infrared Control Pad...
Kompatibilita: hry, prod�van� v Evrope, USA, a Japonsku jsou vz�jemn� kompatibiln�.

P�edch�dci a p��buzn� konzole:
SG-1000

V�bec prvn� syst�m, kter� Sega vyr�b�la. Prod�val se pouze v Japonsku a v ��n� asi od roku 1983 za cca 15000 yen�.

SC-3000/SC-3000H
Za�al se prod�vat na konci roku 1983 v Japonsku, ��n�, Austr�lii a Evrop�. St�l asi 29000 yen�/690000 lir (H verze 33800/790000).
CPU: NEC 780C (klon Z80A) na 4 MHz
RAM: 16Kb / 32Kb (SC-3000H)
Video RAM: 16Kb
ROM: 18k
Rozli�en�: 256x192 (16 barev)
Klavesnice m�la 64 kl�ves - tak�e zjevn� ne zas tak �pln� hern�... ;-) Ostatn� se k n�mu prod�vala cartridge s Basicem, po nainstalov�n� zb�valo �dajn� na samotn� program cel�ch 515 bajt� :-))))))
Dala se k n�mu p�ipojit tisk�rna, kartridge, kaze��k, 2 joysticky. V�echny prod�van� hry byly vytvo�eny firmou Sega. Syst�m zanikl s p��chodem hitu sve doby - MSX.

Sega Mark III
Prod�vala se od roku 1984 pouze v Japonsku, v podstate �lo o prvn� verzi SMS s odli�n�m designem.

Sega Master System II
Druh� generace SMS (SMS II) se za�ala prod�vat v roce 1990 - m�la vylep�en� design, tla��tko pause, a n�kolik dal��ch nepodstatn�ch vylep�en�, ale v t� dob� ji� sv�t ovl�daly mnohem lep�� 16ti bitov� konzole...
V podstat� �lo o pokus p�ece jen uloupnout Nintendu kousek americk�ho trhu pot�, co Sega z�skala zp�t pr�va na SMS od Tonka Corporation. Prod�valo se za 49.99$.

Sega Master System III
Prod�val a prod�v� se dodnes (!) pouze v Braz�lii. Technicky tot� co SMS, pouze op�t jin� design. Za existenci vd��� p�edev��m zvl�tn�m brazilsk�m z�kon�m zakazuj�c�m import informa�n�ch technologi�...

Master System Super Compact
Prod�val se op�t pouze v Braz�lii, op�t kompatibilni se SMS, r��ov� :), s d�lkov�m ovl�d�n�m (!!!). V balen� bylo 5 her.


Hry pro SMS si lze zahr�t (krom origin�ln� konzole nebo emul�toru) tak� na Genesisu - za��zen�, kter� je k tomu t�eba, se prod�valo pod n�zvem Power Base Converter, a na Game Gearu - tady je t�eba m�t za��zen� zvan� Master Gear, co� je ale vzhledem k velk� podobnosti GG a SMS v podstat� pouze propojovac� kabel... Hardwarov� podobnost SMS a GG je ostatn� i p���inou toho, �e n�e uveden� emul�tory podporuj� jak SMS, tak GG.
Game Gear je vlastn� handheld verze SMS, nejv�t��m rozd�lem je vylep�en� paleta barev (nutnost, n�kter� hry by na LCD ve sv�ch origin�ln�ch barv�ch byly nehrateln�). Byl to velmi chytr� tah Segy, kdy uvedla na trh handheld s p��stupem k velk�mu mno�stv� her na SMS. A�koliv GG nikdy nedos�hl obliby Atari Lynx/Nintendo GameBoy, sv�j mal� pod�l na trhu si z�skal...

Emul�tory
Emul�tory

BrSMS
posledn� verze: 1.21 (111 kB) z 24.5.1999
Homepage
V�born� a pom�rn� �asto aktualizovan� emul�tor. Zdaleka nejrychlej�� ze v�ech. Pon�kud otravn� je to, �e na webu je nov� verze k dispozici v�dy a� cca 14 dn� po jej� distribuci registrovan�m u�ivatel�m. Registrace je ov�em free a slou�� pouze pro jakousi evidenci autora - ka�dop�dn� vopruz...
Umo��uje s�ovou hru na v�ce PC.
Od verze 1.20 emuluje i Collecovision.

MEKA
posledn� verze DOS: 0.62b (595 kB) z 16.3.2002
posledn� verze W32: 0.62c (724 kB) z 30.3.2002
Homepage
Nejnov�j��, nejkomplexn�j��, a zat�m zd� se i nejkompatibiln�j��. Od verze 0.12 odstran�ny velk� probl�my se zvukem. Rychlost je uspokojiv� na lep��ch pentii�ch. Od verze 0.12 je program s t�denn�m p�edstihem distribuov�n registrovan�m u�ivatel�m - co� je asi p�t jedin�, kte�� autor�m zaslali skute�n� SMS cartridge...
Program m� opravdu skv�l� GUI, doporu�uji se aspo� od�vat.

Calypso
posledn� verze: Beta build 0.11 (797 kB) z 31.12.2000
Homepage

Massage
posledn� verze: 1.0 (265 kB) z 2.3.2001
Homepage
Dlouhou dobu nejlep�� emul�tor SMS. Osobn� ho po��d m�m nainstalov�n, i kdy� nov� v�ci u� v�t�inou zkou��m v BrMSM/Meka. Na homepage je k dispozici i zdrojov� k�d star��ch verz�. Posledn� verze 1.0 m� b�t opravdu posledn�, a z�ejm� to tak i bude, nebo� jedinou zm�nou oproti 3 roky star� 0.80f je nov� dokumentace...

Odkazy
Odkazy
Kedrix's Sega Master/Game Gear Review Page - kr�tk� recenze na hry, s hodnocen�m, obr�zky...
Secrets of the Sages - jedna z nejlep��ch hern�ch sajt, ma samoz�ejm� i SMS/GG sekci
Guild of Sega Masters

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000