Emulators CZ - Logo vytvoøil Zdenìk Musil

Poslední update:
2.7.2003SNES - Super Nintendo Entertainment System
  Novinky

  Arcade emulátory

  Domácí poèítaèe

  Konzole

  Handheldy

  Ostatní

  Kontakt
    ICQ #2562871
   
  Vyhledávání

Nic v menu nevidíte?  
Kliknìte SEM!


Galerie
Galerie

Emulátory
Emulátory

SNES9x
poslední DOS verze: 1.26 (510 kB) z 10.12.1999
poslední W9x verze: 1.39 (766 kB) z 20.9.2001
Homepage
U SNESe je tìžké øíci, který emulátor je nejlepší, nicménì je velmi snadné urèit které dva jsou nejlepší - SNES9x a ZSNES. SNES9x je starší z obou, a takøka dokonalou emulaci zvládal už v dobách, kdy ZSNES ještì neexistoval. To, že kompatibilita dosud není stoprocentní, je pouze dùsledkem existence rùzných herních kartridgí se speciálním chipem, mnohdy použitým jen pro jedinou hru. Z množství takovýchto chipù jsou zatím emulovány jen tøi, a SNES9x umí jeden - 3D chip FX, použitý tøeba ve Starfoxu.
K plné rychlosti se zvukem budete potøebovat poèítaè od P200 výše, libovolnou VESA kompatibilní grafiku, libovolnou SB kompatibilní kartu.

ZSNES
poslední DOS verze: 1.36 (477 kB) z 15.7.2002
poslední W9x verze: 1.36 (465 kB) z 15.7.2002
Homepage
Nejprve si pøeètìte popis SNES9x výše. K nìmu lze dodat už jen tolik, že ZSNES navíc emuluje i C4 chip, použitý tøeba v serii Rockman, a DSP1 použitý v Mario Kart. Je o nìco málo rychlejší, takže pobìží i na o nìco slabších pentiích (DOS verze). Mezi mnoha zajímavými možnostmi je nutno vypíchnout tøebas ukládání movie z prùbìhu hry, èi možnost síové hry... Zdrojový kód programu je k nalezení na SourceForge.

SNEeSe
poslední DOS verze: 0.80 (464 kB) z 17.5.2003
poslední W32 verze: 0.80 (545 kB) z 17.5.2003
Homepage
Díky technologické pøevaze SNES9x a ZSNES byl vývoj vìtšiny ostatních emulátorù zastaven. Jedním z mála pøeživších je SNEeSe, který je aktualizován co pár mìsícù. Nedosahuje ani zdaleka kvalit obou výše jmenovaných, je pøedevším o dost pomalejší (ovšem máte-li nìjaký v dnešní dobì obvyklý stroj na úrovni PII, je to jedno), s horší kompatibilitou, a prostì tak nìjak všeobecnì není dùvod ho spouštìt... :-)

| Evilmind |


Nahoru
© Emulators CZ - založeno v øíjnu 1997. Grafický design - © Petrex Webdesign
Tyto stránky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000