Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
2.7.2003SNES - Super Nintendo Entertainment System
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Galerie
Galerie

Emul�tory
Emul�tory

SNES9x
posledn� DOS verze: 1.26 (510 kB) z 10.12.1999
posledn� W9x verze: 1.39 (766 kB) z 20.9.2001
Homepage
U SNESe je t�k� ��ci, kter� emul�tor je nejlep��, nicm�n� je velmi snadn� ur�it kter� dva jsou nejlep�� - SNES9x a ZSNES. SNES9x je star�� z obou, a tak�ka dokonalou emulaci zvl�dal u� v dob�ch, kdy ZSNES je�t� neexistoval. To, �e kompatibilita dosud nen� stoprocentn�, je pouze d�sledkem existence r�zn�ch hern�ch kartridg� se speci�ln�m chipem, mnohdy pou�it�m jen pro jedinou hru. Z mno�stv� takov�chto chip� jsou zat�m emulov�ny jen t�i, a SNES9x um� jeden - 3D chip FX, pou�it� t�eba ve Starfoxu.
K pln� rychlosti se zvukem budete pot�ebovat po��ta� od P200 v��e, libovolnou VESA kompatibiln� grafiku, libovolnou SB kompatibiln� kartu.

ZSNES
posledn� DOS verze: 1.36 (477 kB) z 15.7.2002
posledn� W9x verze: 1.36 (465 kB) z 15.7.2002
Homepage
Nejprve si p�e�t�te popis SNES9x v��e. K n�mu lze dodat u� jen tolik, �e ZSNES nav�c emuluje i C4 chip, pou�it� t�eba v serii Rockman, a DSP1 pou�it� v Mario Kart. Je o n�co m�lo rychlej��, tak�e pob�� i na o n�co slab��ch penti�ch (DOS verze). Mezi mnoha zaj�mav�mi mo�nostmi je nutno vyp�chnout t�ebas ukl�d�n� movie z pr�b�hu hry, �i mo�nost s�ov� hry... Zdrojov� k�d programu je k nalezen� na SourceForge.

SNEeSe
posledn� DOS verze: 0.80 (464 kB) z 17.5.2003
posledn� W32 verze: 0.80 (545 kB) z 17.5.2003
Homepage
D�ky technologick� p�evaze SNES9x a ZSNES byl v�voj v�t�iny ostatn�ch emul�tor� zastaven. Jedn�m z m�la p�e�iv��ch je SNEeSe, kter� je aktualizov�n co p�r m�s�c�. Nedosahuje ani zdaleka kvalit obou v��e jmenovan�ch, je p�edev��m o dost pomalej�� (ov�em m�te-li n�jak� v dne�n� dob� obvykl� stroj na �rovni PII, je to jedno), s hor�� kompatibilitou, a prost� tak n�jak v�eobecn� nen� d�vod ho spou�t�t... :-)

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000