Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
11.4.1999, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Turbo Grafx 16 / PC Engine
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


PCE logo (4521 bytes)

PCE - takov� norm�ln� verze :-) (3722 bytes) Dle m�ho n�zoru jedna z nejlep��ch konzol�, kter� se kdy vyr�b�ly - mo�n� to lehce souvis� s t�m, �e je zcela jist� nejl�pe emulovanou konzol� sou�asn� doby...
Za�ala se prod�vat v roce 1988 v Japonsku jako PCE, v zim� dorazila i do USA pod n�zvem TG16. Bylo to ve stejn� dob�, kdy na trh p�i�la Sega se sv�m Genesis. TG16 m�lo lep�� a rychlej�� grafiku, Genesis mnohem lep�� zvuk, a potom p�edev��m... marketing. Jako u� tradi�n� v USA, lep�� v�robek se neprosadil :-((, ostatn� o mdl�m rozumu americk� populace bychom si mohli pov�dat hodnou chv�li. Ale zp�t ku pr�ci. Oproti USA v Japonsku prod�van� PCE dos�hlo obrovsk�ho obchodn�ho �sp�chu, vznikalo pro n�j velk� mno�stv� origin�ln�ch japonsk�ch her - p�edev��m st��le�ek, a alespo� na kr�tkou dobu se NECu poda�ilo b�t �sp�n�j�� ne� 'big N'.
PCE s CD mechanikou (4010 bytes) PCE se vyr�b�lo v mnoha modifikac�ch - s CD mechanikou, sloty na p��davnou pam�, r�zn�m p��davn�m hardwarem atd. T�m�� v�dy se NEC pokou�el znovu o pr�nik na US trh, ale nebylo jim souzeno... Krom v��e uveden�ch d�vod� to bylo tak� d�ky cen� - 400$ za CD verzi bylo opravdu hodn�, i p�esto �e CD mechaniky byly v t� dob� je�t� horkou novinkou.
Turbo Express (9012 bytes) Skv�l�m po�inem byl t�eba Turbo Express - p�enosn� verze PCE, zcela zp�tn� kompatibiln�, aktivn�m barevn�m LCD displayem, TV tunerem (!). To v�e na 6 tu�kov�ch baterek �lapalo 3 hodinky. P�esto�e st�l 300$ (tj. dvojn�sobek ceny libovoln� konkuren�n� konzole od Nintenda, Atari �i Segy), ve�ker� v�roba se bleskem vyprodala, a na dal�� dod�vky se st�ly v Japonsku stejn� fronty jako u n�s v t�e dob� na ban�ny...
Dal��m v �ad� "inovac�" byl Core Grafx - u� se p�e rok 1990, design je mnohem lep��, a tak� cena n�m pon�kud poklesla - 175$.
V t�m�e roce se objevuje PCE Shuttle. Design je opravdu n�dhern�, jen odlet�t... :-) Na zadn� stran� m�l slot pro p��davn� pam�ov� karty - podot�k�m �e jsme st�le zp�tn� kompatibiln� s p�vodn�m PCE. Chv�lyhodn� to po�in, ve sv�te po��ta�ov� z�bavy tehdy zcela nev�dan�.

pcecore.jpg (6988 bytes) pceshutt.jpg (6030 bytes) suprgrfx.jpg (7591 bytes)

Kon�il rok 1990, a NEC vyd�vaj� dal�� modifikaci - Super Grafx. A tentokr�t nespo��vaj� v�echny zm�ny jen v designu. Je�t� st�le je to 8mi bit, ale zv�t�ila se paleta barev (4096), maxim�ln� po�et sprajt� (128), zvuk z�stal stejn�. CD nebylo sou��st� syst�mu, ale dalo se p�ipojit do jednoho ze dvou expansion slot�. IMHO vcelku p�ekvapiv� se pro n�j p�ed�lalo dost her, a pov�t�inou tak vznikly nejlep�� verze klasick�ch ark�d - 1941, Ghouls'n Ghosts. Je�t� ale nen� konec... ;-))
pceduo.jpg (3271 bytes)Jsme v roce 1992, a NEC nesp�. Na trh p��ch�z� Duo. Zcela nov� design, konzole je skoro dvakr�t v�t�� ne� p�vodn� PCE - d�vodem byla op�t snaha proniknout na americk� trh, vznikl� prostor v bedn� zab�r� jak�si z�hadn� za��zen�, zabra�uj�c� interferenc�m s TV a radio p�ij�ma�i. Bo�e, ta Amerika, zem� zasl�ben�, na co tam nep�ijdou... Nejsmutn�j�� na tom je, �e to op�t bylo k ni�emu - Sega p�ich�z� ve stejn� dob� se svou SegaCD, historie se opakuje, a Duo se st�v� majetkem pouze nemnoha ��astlivc�, kte�� za sv�ch 300$ dolar� mohou dnes hr�t v�echny PCE hry (jist�, Duo je st�le zp�tn� kompatibiln� i s nejstar��mi HuCardy pro TG16).
duo-r.jpg (6095 bytes)NEC je�t� za��tkem roku 1993 vymontoval z Dua v�echen americk� antiinterferen�n� shit, a pod n�zvem Duo-r a s nov�m designem kas�roval videoherchtiv� japonce... Tato labut� p�se� NECu v symbolick� b�l� barv� se do�kala je�t� jednoho, opravdu u� posledn�ho updatu, kdy pod n�zvem Duo-rx, vybavena 6-ti tla��tkov�m gamepadem, byla prod�v�na jako speci�ln� konzole pro milovn�ky bojov�ch her ala Street Fighter II.

Ve v��e uveden�m v��tu je�t� chyb� alespo� letm� zm�nka o druhe generaci Core Grafx II - op�t pouze nov� design, o PC Engine LCD TV, a n�kolika dal��ch, ale dost u� bylo �e�� - o jeden PgDwn n�e u� �ek� pro ty nejv�t�� nadr�ence, kte�� se textem prokousali a� sem, to, o co tu jde p�edev��m - emul�tor a ROMky...

Hardware
Hardware
Barvy najednou
CPU
RAM
VideoRAM
Obrazovka
Audio
Media
512
NEC 6820 na 7.16MHz (8bit)
-
-
256x216 (SuperGrfx 320x224)
6 stereo kan�l�
HuCardy r�zn�ch velikost�

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

tg16gl01.jpg (6802 bytes) tg16gl02.jpg (5602 bytes) tg16gl03.jpg (9926 bytes)

Obr�zky jsou z her: Parodius, File Match, PC Kid.

Emul�tory
Emul�tory

Magic Engine
posledn� verze: 0.99b5 (448 kB) z 23.6.2002
posledn� DOS verze (u� nejsou aktualizov�ny): 0.91, 0.90, 0.80
Homepage
Po dlouh� l�ta jasn� nejlep�� emul�tor, p�esto�e nebyl n�kolik let v�bec aktualizov�n. Emulace je t�m�� dokonal�. B�� slu�n� u� na P100, podporuje i CD verze her, GUSe, multiplayer a� do 5ti hr���, redefinovateln� kl�vesnice atd... Bohu�el nen� zdarma - shareware distribuce m�la sv� opodstatn�n� v dob�ch, kdy jin� PCE emul�tor prost� nebyl, ale dnes u� ME m� n�kolik vyrovnan�ch konkurent� a tak omezen� shareware verze (bez zvuku, 5 minut) za��n� b�t hodn� na obt�...

Hu-Go
posledn� DOS verze: 2.00 (782 kB) z 31.1.2001
posledn� W9x verze: 2.09 (393 kB) z 30.7.2002
Homepage
Emulace o n�co pomalej�� ne� u ME, nicm�n� je zdarma i se zvukem. Emulaci CD verzi her m� mnohem propracovan�j��, krom standardn�ch ISO soubor� podporuje i n�kolik vlastn�ch form�t�, v�t�inou lstiv� kombinuj�c�ch datovou a audio ��st ISO dumpu. Rozhodn� stoj� za pokus.

HU6280
posledn� DOS verze: 1.89 (333 kB) z 23.1.1999
posledn� W9x verze: 1.89b3 (96 kB) z 13.5.1999
Homepage
Prvn� v�n�j�� konkurent ME, jeho� existence vlastn� donutila ME autora za��t na sv�m programu op�t pracovat. Jeho nejv�t�� slabinou je rychlost - pro plynul� chod se zvukem je t�eba PII, tedy o ��d siln�j�� po��ta� ne� u ME.

Odkazy
Odkazy
Turbo List Homepage - mailing list TG16, plus spousta zaj�mav�ch informac�, �zkostliv� se vyh�baj� v�emu neleg�ln�mu
TG16 Hacking - informace a programy pro kop�rov�n� TG16 CD
The Dump - ji� tradi�n� zdroj ROMek, pro TG16 je jich k dispozici cca 240.

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000