Emulators CZ

Posledn� update:
8.11.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Sega C2-System Emulator
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Multiarc�de emul�tor podporuj�c� hardware, kter� dosud (��jen 2000) ��dn� jin� program emulovat neum� - Sega System C2 boardy. Tyto desky jsou strukturou velice podobn� Genesis/Megadrive, a proto se o jejich emulaci mluv� u� dlouho. Nejprve byly v pl�nu autora zastaven�ho projektu System16, nejnov�ji jsou v hled��ku MAME t�mu, ale v�echny nakonec p�edb�hl Charles MacDonald, kter� je zn�m� coby autor �sp�n�ch emulac� SMS a MD. Podporov�no je v�ech 12 existuj�c�ch C2 her, plus n�kolik variant/bootleg�. Slovo podporov�no ov�em nelze br�t tak �pln� doslova - v�t�ina her m� zni�enou grafiku �i �patn� barvy, r�zn� zamrz� ihned po nahr�n� apod., nicm�n� s ka�dou dal�� verz� je situace lep��. Pokud nezapnete zvuk, pln� rychlosti lze dos�hnout u� na slab��ch penti�ch (ostatn� u MD like hw by to m�lo b�t samoz�ejm�). Na homepage projektu je tak� st�le k dispozici aktu�ln� zdrojov� k�d, a proto krom ofici�ln� DOS verze vych�z� v�dy s nepatrn�m spo�d�n�m i windoze port.

Bohu�el po��tkem listopadu 2000 byl cel� tento projekt ukon�en - 7.11. toti� vy�la MAME 0.37b9, kter� emulovala C2 hardware o mnoho l�pe. Autor se proto rozhodl v dal��m v�voji nepokra�ovat. Chcete-li zkusit C2, doporu�uji v�m opravdu rad�ji s�hnout po nejnov�j�� verzi MAME.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

puyopuy2-2.jpg (17171 bytes) puyopuy2-4.jpg (13762 bytes) puyopuy2-6.jpg (19493 bytes)

Emul�tory
Emul�tory

Sega System C2 Emulator
posledn� verze: 0.2b (484 kB) z 15.9.2000
Homepage

System C2 WinEMU
posledn� verze: 0.2b (357 kB) z 17.9.2000
Homepage

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000