" + close_message + "

"); window_for_picture.document.close(); } function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i

Emulators CZ

Posledn� update:
1.6.2001, 23:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Final Burn
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Vynikaj�c� multiarcade emul�tor, zam��en� na double a triple 68000 Sega boardy z poloviny devades�t�ch let. P�vodn� emuloval pouze After Burner (a podle toho se i jmenoval), b�hem pom�rn� bou�liv�ho v�voje bylo do n�j p�id�no n�kolik dal��ch her. P�esto�e emulovan� hardware je docela n�ro�n�, pln� rychlosti lze bez probl�m� dos�hnout od nejslab��ch Celeron�, s jist�m sebezap�en�m lze hr�t i na P200 - a to pros�m v�etn� zvuku. Od verze 0.60 podporuje Final Burn tak� CPS1 a dokonce CPS2 hardware - CPS2 jako v�bec prvn� emul�tor v historii.

K ovl�d�n� lze pou��t joystick/joypad, program umo��uje hr�t ve full screenu a tak� v prokl�dan�m re�imu.

Podporovan� hry: AfterBurner I a II, Power Drift (+jap), Galaxy Force II (+jap), Rail Chase, a cel� �k�la postupn� p�id�van�ch CPS2 her.

Bohu�el verze 0.114 je tak� verz� posledn�, v�voj emul�toru byl v dubnu 2001 ofici�ln� ukon�en.

Galerie
Galerie

pwrdrft1.jpg (23875 bytes) pwrdrft2.jpg (22934 bytes)
Power Drift

aburn2-01.jpg (21903 bytes) aburn2-02.jpg (15357 bytes)
After Burner IIRally Chase


Street Fighter 2 Turbo (CPS1)Street Fighter Zero (CPS2)
Vampire Savior - kliknut�m na obr�zek ho zv�t��te v samostatn�m okn� (cca 60kb).
Marvel Super Heroes - kliknut�m na obr�zek ho zv�t��te v samostatn�m okn� (cca 60kb).
Super Street Fighter 2 - kliknut�m na obr�zek ho zv�t��te v samostatn�m okn� (cca 60kb).

Dungeons & Dragons: Tower of Doom - kliknut�m na obr�zek ho zv�t��te v samostatn�m okn� (cca 90kb).
Alien vs. Predator - kliknut�m na obr�zek ho zv�t��te v samostatn�m okn� (cca 90kb).

Emul�tory
Emul�tory

Final Burn
posledn� alfa verze: 0.2.6 (418 kB) z 29.3.2002
posledn� officialni verze: 0.138a (309 kB) z 10.10.2001
Homepage

Odkazy
Odkazy
Zdaleka nejjist�j��m zp�sobem, jak se dostat k romset�m, je IRC. V�e pot�ebn� k jeho pou��v�n� se dozv�te zde.
GeoShock - v jejich downloadech naleznete tak� v�echny Final Burn romsety
CPS2 Shock - program�torsk� skupina, kter� obe�la kodovan� CPS2 romset�, bez jejich pr�ce by emulace CPS2 nebyla mo�n�
CPS2 roms - v�t�ina existuj�c�ch CPS2 romset�
mame.dk - CPS2 romsety z MAME a FB maj� stejn� form�t, tak�e si je m��ete st�hnout i z tohoto nejlep��ho MAME zdroje...
SFZ FAQ - pro z�jemce o fatality a jinou hav�t, link vede na SYS2064

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000