Emulators CZ

Posledn� update:
24.6.2001, 11:30

P��stupy
od 26.2.1999:

Raine
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


rainelogo.gif (10164 bytes)

Skv�l� multiarcade emul�tor. P�vodn� za��nal v roce 1997 pouze s emulac� Rainbow Islands (odtud take poch�z� jeho jm�no), ale u� v prvn� public verzi bylo 14 her (i kdy� ani jedna hrateln�) a neust�le p�ib�valy dal��. Zajimavost�, jinde nev�danou, bylo, �e auto�i nev�hali nikdy vyradit v nov� verzi hry ji� d��ve podporovan�, jen proto �e se tyto objevily emulov�ny jinde... (nap� v�echny DataEast hry a Bionic Commando).
Moment�ln� jsou jeho vlajkovou lod� p�edev��m jinde neemulovan� ark�dy be��c� na Taito a Jaleco boardech.

�rove� emulace je skv�l�. K optim�ln� rychlosti sta�� b�n� pentium (co� je super vzhledem k tomu, �e v�echny emulovan� boardy jsou vybaveny CPU M68000 nebo M68020), program podporuje velk� mno�stv� VESA mod� i pro velmi vysok� rozli�en�. Intern� zip support umo��uje m�t romsety p�kn� zabaleny na CD. Drtiv� v�t�ina her je u� nyn� emulov�na v�etn� zvuku (ty bez zvuku jsou uvedeny ve FAQ).

Bohu�el po��tkem roku 2000 byl v�voj emul�toru ukon�en, a byl uvoln�n zdrojov� k�d - posledn� ofici�ln� verz� byla 0.28f, kde byla najednou zapnuta podpora cca 50 d��ve "VIP" her (kter� ov�em ne v�dy funguj�). Chv�li bylo Raine vyv�jeno na zdroj�c�ch 0.28h t�mem lid� kolem serveru EmuStatus, ov�em po n�kolika m�s�c�ch auto�i zm�nili sv�j n�zor, a k dal�� pr�ci na Raine se vr�tili.

V aktu�ln� verzi je podporov�no v�ce ne� 350 her v�etn� klon� a bootleg�.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

knucklebash2.jpg (16677 bytes) bloodbros.jpg (11558 bytes)
Knuckle Bash, Blood Bros

combatribes02.jpg (22704 bytes) puzzlebobble2x02.jpg (22136 bytes)
Combatribes (btw ja jsem ten uprost�ed co dvoum jinejm sr�� makovice ;-)) a Puzzle Bobble 2x

Rastan001.jpg (26358 bytes)
Warrior Blade

wblade003.jpg (32479 bytes)
Znovu Warror Blade - takov�ch kr�sn�ch boss� je ve h�e spousta...

darius2.jpg (22545 bytes)
Darius 2 - v origin�le se hraje na t�ech obrazovk�ch najednou...

dariusg02.jpg (14414 bytes)
Darius Gaiden - tahle ryba je jeden z boss� prvn� �rovn�, a ty �lut� �upiny co pou�t� jsou jedn�m z jejich �tok�. P�kn�, �e?

Hry
Hry

Emul�tory
Emul�tory

Raine
posledn� DOS verze: 0.37.3 (1517 kB) z 31.1.2003
posledn� W32 verze: 0.37.3 (1675 kB) z 31.1.2003
Homepage
Dokumentace se od verze 0.32 ���� samostatn�, ve form�tech txt a lyx ji najdete zde (80 kB). Na homepage emul�toru je krom toho ke sta�en� i bal�k snapshot� z her, kter� um� pou��vat GUI, ve dvou r�zn�ch rozli�en�ch.

Odkazy
Odkazy

Nejlep��m zdrojem Raine romset� je IRC. Jak je z n�j dostat se dozv�te v tomto �l�nku.

Taito Japan - historie Taito her
Unofficial Raine Page - pr�v� odsud poch�zej� neofici�ln� WIP verze
Raine Forest
Raine Message Board

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000