Emulators CZ

Posledn� update:
10.10.2000, 18:30

P��stupy
od 26.2.1999:

System 16 Arcade Emulator
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


S16 je emul�tor p�edev��m System 16 arcade board�, pou��van�ch Segou v coin-op automatech letech 1987-1991. Pro tento hardware existuje n�co kolem pades�ti her (auto�i emul�toru uv�d�ji z jak�hosi d�vodu jen dvacet). Srdcem syst�mu je Motorola 68000, o zvuk se staraj� (dle verze boardu) Z80/YM2151/YM2203/YM3012/YM3438.

Z p�vodn� emulace System 16 se z�b�r emul�toru postupn� roz���il - moment�ln� podporuje krom t�� verz� System 16 i System 18 a dual 68000 syst�my. Do budoucna se po��t� i s podporou dal��ch verz� desek, na kter�ch b�haj� nov� Sega hry.

Emul�tor byl p�vodn� ur�en v�hradn� pro DOS, od verze 0.79 p�ibyla DirectX verze, za kterou u� ale nestoj� Thierry Lescot, ale jak�si Bartman/Abyss.

�rove� emulace je vynikaj�c� - v�t�ina her je zcela plynule hrateln� na slab��ch penti�ch (nic hor��ho jsem ani nezkou�el), pouze u Dual68000 her je t�eba pon�kud lep�� stroj. Na P200 be�� plynule v�echno, Dual68000 hry asi kolem 40-50fps. I p�esto se nelze nezm�nit, �e v�echny podporovan� hry jsou u� moment�ln� emulov�ny i v MAME, tak�e m�te-li rychlej�� po��ta� (MAME je jinak mnohem pomalej��), nen� d�vod m�t emul�tory dva.

Na v��e uveden� homepage je k dispozici i Linux port.

Z podporovan�ch her bych obzvl�t� doporu�il klasiky nejklasi�t�j��, dob�e zn�m� i z na�ich maringotek (a nen� to zase tak d�vno) - Golden Axe, Shadow Dancer, Out Run a zejm�na Altered Beast (do toho jsem nah�zel tolik p�tikorun, �e bych si za to mo�n� dneska ten automat koupil... ;))
Proto�e emulace NEC chip�, pou�it�ch pro ADPCM decoder zat�m neexistuje, k n�kter�m hr�m je t�eba si je�t� st�hnou samply - k samotn� h�e ale pot�eba nejsou, jde pouze o v�elikou hlasovou synt�zu, dokresluj�c� atmosf�ru hry. Zat�m jsou samply k dispozici pro Alien Syndrome, Golden Axe, Shadow Dancer, Shinobi a Wrestle War.

V l�t� 1999 byly bohu�el pr�ce na projektu zastaveny, a byl uvoln� jeho zdrojov� kod. Pom�rn� p�ekvapin� se zat�m dal�� pr�ce na n�m nikdo nechopil, i kdy� jist� nad�je tu je - v dubnu 2000 skupina student� jedn� po��ta�ov� �koly ohl�sila, �e se pokus� v r�mci �koln�ch prac� program d�le vylep�it, s c�lem p�idat podporu her jako Turbo Out Run nebo After Burner.

Po ukon�en� v�voje emul�toru se stala homepage projektu centrem informac�, t�kaj�c�ch se v�eho mo�n�ho okolo hardware �i her samotn�ch. Nav�c se zde chyst� projekt emulace System32, tak�e je ur�it� na co se t�it...

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

goldnaxe.jpg (9889 bytes) alienssyndrome.jpg (10189 bytes)
Passshot.jpg (11078 bytes)

Golden Axe, Alien Syndrome a Passing Shot

Hry
Hry

Emul�tory
Emul�tory

System16
posledn� verze: 0.82 (384 kB) z 1.1.1999
Homepage

System16 DirectX
posledn� verze: 0.80 (271 kB) z 7.5.1999
Homepage

System16 DOS/DirectX FINAL beta
posledn� W9x verze: 0.79 (1270 kB) z 2.6.1999
posledn� DOS verze: 0.8? (593 kB) z 1.6.1999
Tyto dva arch�vy obsahuj� zdrojov� kody (a DOS verze i binary) ze dne, kdy byl v�voj programu ukon�en.

Odkazy
Odkazy
System 16 Homepage - po ukon�en� v�voje emul�toru zde naleznete alespo� mnoho opravdu zaj�mav�ch informac� o emulovan�m hardware, o emulovan�ch hr�ch apod. Emu Views - ROMky

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000