Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
2.11.1998, 18:30

P��stupy
od 2.11.1998:

Commodore Amiga
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Commodore AMIGA. Co v�c ��ct na �vod ? Tyhle dv� slova, si myslim, naprosto sta�ej a tomu kdo minul�ch p�r let ne�il n�kde v mimoprostoru �eknou naprosto v�echno. Commodore AMIGA je legenda sama. Byl (te� se zarputil� Amigisti asi trochu roz��lili, �e jsem pou�il minul�ho �asu) to fantastick� po��ta� a kdo v�, t�eba je�t� neni v�em dn�m konec a jednoho dne se vrat� a bude siln�j�� ne� kdy jindy p�edt�m ...

V�echno to za�alo u� n�kdy okolo roku 1982. Skupina designer� po��ta�� si dala za �kol ud�lat nejlep�� hern� po��ta� (konzole). Byli to Jay Miner (d�lal u� v Atari na VCS syst�mech), Dave Morse (z Tonka Toys) a RJ Mical. Pojmenovali se Hi-Torro. Hodn� syst�mu v t� dob� m�lo stejn� chipy, proto kdy� cht�li p�ij�t s n��im opravdu nov�m a super, museli za��t �pln� od za��tku. Za�lo se tedy pracovat. B�hem prac� na nov�m syst�mu se dodr�ovali nejvy��� mo�n� zp�soby utajen�, samy n�vrh��i, kdy� se o syst�mu bavili do telefonu pou��vali k�dov�ho ozna�en�. Pro syst�m byl vymy�len n�zev Lorraine, ale uvnit� firmy se mu �ikalo AMIGA. �pan�lsky AMIGA znamen� p��telkyn� (girlfriend). A pracovalo se. V�sledkem byli t�i samostatn� chipy pojmenovan� Paula, Agnus a Denise. Ten, kdo zn� trochu Amigu, u� v� o co jde. Pro ty ostatn�, kte�� nev�, aspo� ve zkratce. Jde o jak�si "coprocesory", kte�� zpracov�vali grafiku, zvuk a dal�� bez z�sahu CPU, tud� ho nezam�stn�vali, co� celkov� hodn� zvy�ovalo v�kon. CPU byl pak, dalo by se ��ct, jen takov� "organiz�tor". "Killer game machine" byla skoro hotov�, nem�la ��dnou kl�vesnici a dal�� "zbyte�nosti" okolo.
Ale pracovalo se d�l. Nejd��ve sice byl tento syst�m zam��len jen jako hern� po��ta� (konzole), ale pr�v� pr�ce na Opera�n�m Syst�mu AmigaDOS byli prvn�m krokem od tohoto z�m�ru sm�rem k osobm�mu po��ta�i. A d�ky firm� Metacomco, kter� doladila hardware, z�skala Amiga unik�tn� s�lu a v�born� multi-task. U� to nebyla ani zdaleka jen n�jak� hern� konzole, ale za��nal se r�sovat v�born� v�estrann� po��ta�.
Lorraine (Amiga - p��telkyn�) u� m�la bl�zko k dokon�en�, ale nastali finan�n� probl�my a bylo zapot�eb� je�t� nem�lo finan�n�ch prost�edk� pro realizaci projektu. Trio n�vrh��� se tedy obr�tilo na pr�mysl. Byla oslovena firma Atari, ale byla nerozhodn� a do toho vstoupila firma Commodore se svoj� bohatou nab�dkou a okam�it�m jedn�n�m. Bylo jasno, Amiga m�la finan�n� zaji�t�n�. Z�rove� firma Commodore definitivn� rozhodla, �e Amiga nebude jen hern� konzole, ale �e se bude d�le vyv�jet jako osobn� po��ta�. Commodore tak� ud�lal na Amize je�t� mnoho dobr�ch vylep�en�.

Commodore tedy ud�lal sv�j prvn� 16-ti bit, po��ta� Commodore AMIGA 1000. P�edstavil ho op�t na Consumer Electronics Show (CES) a bylo to v roce 1985. A1000 m�la vzhled jako klasick� PC, tedy samostatn� case, odd�lenou klavesnici, my� a charakter sp�e pracovn� stanice. Byla to babka v�ech Amiga syst�m�. Prod�vala se dob�e.

Amiga 1000 - prvn� 16-ti bit od Commodore
Commodore AMIGA 1000

Pak firma Atari v roce 1987 vypustila sv�j model ST a vyvinula tak tlak na firmu Commodore, aby u� taky vypustila 16-ti bitov� klasick� dom�c� po��ta�, jestli�e nechce b�t a� druh�. Mezi t�mito firmami byla v�dycky obrovsk� konkurence, kter� chv�lema dosahovala a� k nen�visti. Proto firma Commodore ud�lala dvojici Amiga 500/Amiga 2000. Amiga 500 byl klasick� "home computer". Vzhled klasick� "dom�c� placky". Nastalo n�kolik vylep�en� oproti A1000, zv�t�ila se pam�, ud�lala se nov� verze OS - KickStart 1.3. A2000 byla toto�n� s A500, m�la ale vzhled jako klasick� PC a n�jak� v�ci nav�c (sada expansion Zorro slots, SCSI interface a HD byl standartn� v dod�vce), 1MB RAM a op�t charakter sp�e pracovn� stanice ne� dom�c�ho po��ta�e.

O po��ta�e Amiga (hlavn� teda Amigu 500) byl nev�dan� z�jem. Za celou dobu se jich prodalo n�kolik milion� kus� a stali se legendou. M�li fantastick� zpracov�n� obrazu a zvuku, kter� bylo na tehdej�� dobu nev�dan�. S�m sem Amigu 500 m�l a byl to skv�l� po��ta�. Nyn� jsem p�esedlal u� na PC-Micro$oft-Intel sestavu, ale i tak r�d ob�as nastartuju emul�tor Amigy a zavzpom�n�m u Beasta nebo Turricana. A to co um�l Amiga WorkBench ... Bill Gates by se m�l u�it. No nic, u� je to v�echno pry�, i kdy�, podle posledn�ch zpr�v tak� t�eba ne. Mo�na, �e Amiga vyraz� s nov�m modelem, lep��m a siln�j��m ne� kdy p�edt�m ...

Commodore Amiga 500 - dom�c� 16-ti bit
Commodore AMIGA 500

Commodore Amiga 2000 - na svoj� dobu velice v�konn� po��ta�
Commodore AMIGA 2000

Hardware
Hardware

Commodore AMIGA 1000
Pam� RAM 256KB roz�i�iteln� 8MB
Pam� ROM 256KB
CPU Motorola 68000
Frekvence CPU 7.15 MHz
Grafick� chip Agnus
Grafika 320x200, 320x512
640x256, 640x512
Barvy 2, 4, 8, 16, 32, 64 barev
HAM mode - 4096 barev
Zvukov� chip Paula
Zvuk 4 hlasy stereo
8-bit sampling
OS Kickstart 1.0 - 1.2
Kl�vesnice Norm�ln�


Commodore AMIGA 500/2000
Pam� RAM 512KB roz�i�iteln� 8MB
Pam� ROM 512KB
CPU Motorola 68000
Frekvence CPU 7.15 MHz
Grafick� chip Agnus
Grafika 320x200, 320x512
640x256, 640x512
Barvy 2, 4, 8, 16, 32, 64 barev
HAM mode - 4096 barev
Zvukov� chip Paula
Zvuk 4 hlasy stereo
8-bit sampling
OS Kickstart 1.3
Kl�vesnice Norm�ln�
RS232 Ano

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

Battle Squadron Intro of cracking group
Lotus 2 Battle Squadron
Turrican 3 Deliverance

Emul�tory
Emul�tory

WinUAE
posledn� verze: 0.8.22 R2 (980 kB) z 19.11.2002
Homepage

Fellow
posledn� DOS verze: 0.3.6R1 (206 kB) z 9.3.2000
posledn� W9x verze: 0.4.2 build 1 (228 kB) z 18.2.2000
Homepage

K provozu emul�tor� budete pot�ebovat ur�it� tak�:
KickStart 1.3, KickStart 2.0, KickStart 3.0, KickStart 3.1.

Odkazy
Odkazy

Zdaleka nejjist�j��m zp�sobem, jak se dostat k hr�m, je IRC. V�e pot�ebn� o jeho pou��v�n� se dozv�te zde.

AMIGA Inc - aktu�ln� informace o Amiga technology, st�le se vyv�j�.
Back to the Roots - nejlep�� Amig�ck� page na netu, nav�c v�echny hry jsou zde um�st�ny ke sta�en� leg�ln�
ADF Files search - searcher pro ADF soubory.

(C) 1998 , Update 2


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000