Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
13.7.1998, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Commodore C128
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Commodore C128 - 3 in 1 computer

Firma Commodore se nikdy neb�la experimentovat a p�ich�zet s nov�mi v�cmi. Jednoho dne j� dokonce napadlo ud�lat po��ta�, kter� by v sob� skr�val v�ce po��ta��. Schovala do jeha nitra tedy v�ce procesor� a nazvala ho Commodore 128. A z�kazn�k, kter� si tento po��ta� koupil mohl vychutn�vat nov� vlastnosti a mo�nosti C128, nebo se mohl rozhodnout a "degradovat" svoji C128 na C64 a mohl si "zapa�it" hry, kter�ch bylo na C64 bohat�. A nebo, pokud m�l chu�, se mohl zab�vat u� v�n�j��m a seri�zn�j��m opera�n�m syst�mem CP/M a zkou�et do n�ho pronikat. V�echno se to zd�lo fantastick�, ty nov� mo�nosti. . .

Commodore C128 byl p�edstaven v roce 1985 a bylo to op�t na Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas. Byl to velice zvl�tn� po��ta�. Byl to tak zvan� "3-in-1 computer", co� znamen�, �e m�l v sob� t�i m�dy, do kter�ch bylo mo�n� po��ta� po zapnut� nabootovat.
* Prvn� m�d, vlastn� C128 mode, bylo n�co jako vylep�en� C64 s v�ce pam�t� (128 KB s mo�nost� dal��ho roz���en� a� do 512KB), s lep�� grafikou (vyu��vala sv�j extra grafick� chip, 640x400), s nov�m Basicem (verze 7.0 kone�n� s re�ln�mi grafick�mi, zvukov�mi atd p��kazy) a s asi 10 rychlej��m disketov�m p��stupem.
* Druh� m�d byl C64 emulation mode. Kdy� se nabootovalo do tohoto m�du, jednoduch�m povelem "GO 64", le�el p�ed v�mi vlastn� Commodore C64. Byla to 100% emulace a naprosto v�echno chodilo.
* A pak tu byl je�t� t�et� m�d - CP/M mode. P�i nabootov�n� do tohoto m�du se nastartoval extra procesor ZX80A a bylo mo�no normaln� spou�t�t a provozovat CP/M aplikace. Samoz�ejm�, �e bylo zapot�eb� m�t CP/M boot disk, ale ten byl dod�v�n s po��ta�em.

Co se t��e vzhledu, Commodore C128 vypadal podobn� jako C64 - II, pouze o n�co v�t��, nebo u� skoro jako Commodore Amiga 500. O n�co pozd�ji byl vyr�b�n je�t� model Commodore C128 D. Ten m�l vzhled jako klasick� PC. To znamen� case a odd�lenou samostatnou kl�vesnici. Hardware byl jinak naprosto toto�n�.

Commodore C128 D - vzhled jako PC
Commodore C128 D

My�lenka v�ce po��ta�� v jednom neni z hlediska marketingu �patn�. Z�kazn�k m� vlastn� za cenu jednoho po��ta�e jakoby v�ce po��ta��, m��e zkou�et provozovat v�ce opera�n�ch syst�mu atd. Ale u C128 bylo toto i z�rove� hlavn� chybou. Nebyl, nebo opravdu hodn� m�lo, ��dn� software p��mo na C128. A bylo to pr�v� zap�i�in�no mo�nost� nabootovat C128 jako C64, co� vedlo k tomu, �e softwareov� firmy nevyv�jely speci�ln� verze pro C128. Taky pro�, kdy� bylo mo�no tak velice rychle a snadno p�em�nit C128 na C64. Pro� ps�t dva programy ? N�sledkem toho, ka�d� kdo m�l C128, j� prakticky vyu��val jen jako C64. Velice m�lo bylo program� a her napsan�ch a vyu��vaj�c�ch pln� mo�nost� C128. A byla to �koda. Commodore C128 se p�estal vyr�b�t v roce 1986 a byl to posledn� 8-mi bitov� po��ta� z d�lny firmy CBM (Commodore Business Machines).

Hardware
Hardware

Commodore 128
Pam� RAM 128KB
Pam� ROM 64KB
CPU MOS 8502 a Z80A
Frekvence CPU 2MHz a 4 Mhz
Grafick� chip VIC II 6569, MOS 8563 pro 640x400
Grafika 320x200, 640x400
Barvy 16 barev
Zvukov� chip SID 6581
Zvuk 3 hlasy mono
Basic v7.0, 122KB free
Kl�vesnice Norm�ln�
RS232 Ano

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

TopDesk128 V3.2 TopDesk128 V3.2 - help

Emul�tory
Emul�tory

PC128
posledn� verze: 3.0 (170 kB) z 2.12.1998
Homepage
Shareware. Nezaregistrovan� verze nem��e p�ipojit C128 drive p�es kabel a naloadovan� programy se po 30 minut�ch vymazaj� s pam�ti. ROM image jsou sou��st� archivu.

Odkazy
Odkazy
Tady se dozv�te jak programovat Z80 v C128.
Commodore 128 I/O Page - Commodore 128 I/O Mapa, rozd�li mezi C64 a C128 I/O.
Interesting Magazine Articles - zaj�mav� �l�nky o hardwareu C128, obr�zky a parametry p��slu�enstv� a mnoho dal��ho.
Zde si m��ete st�hnout n�jak� CP/M aplikace.
Hop sem, kdo si chce objednat nov� software na C128.

(C) 1998 , Update 1


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000