Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
6.4.1999, 18:30

P��stupy
od 11.4.1999:

Commodore C64
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Kdo nev� nebo nikdy nesly�el o po��ta�i Commodore 64 ? ... co�e ? ... vy ? To neni mo�n�, tomu nev��im ! Commodore 64 je jedn�m z nejv�ce proslaven�ch a masov�ch 8-mi bitov�ch po��ta�� a dalo by se ��ci, �e jde o "kultovn�" v�c. Dodnes existuj� party nad�enc�, kte�� st�le je�t� programuj� na C64, vylep�uj� sv� "komod�ry", po��daj� demo party a necht�j� sv� mil��ky p�edat minulosti.

V�echno to za�alo v lednu 1982. Na Consumer Electronics Show (CES) byl firmou Commodore p�edstaven a o chv�li pozd�ji uveden na trh, n�stupce Commodore VIC20, Commodore C64. A firma Commodore asi ani tehd� netu�ila, co tim odstartovala.

P�vodn� Commodore C64 m�l sv�tlonce hn�dou barvu, kl�vesy m�l tmav� hn�d�, b�le popsan�, funk�n� kl�vesy byli hn�d�. M�l dva sloty na joysticky, ale jinak v celku vypadal stejn� jako VIC20. Ale jen do t� doby, ne� ste se pod�vali dovnit�. Zde bylo vid�t dal�� pokrok firmy Commodore. Vylep�ila se grafika, v�ce ne� dvakr�t, p�ibyl fantastick� a dodnes op�vovan� zvukov� chip SID. Tento 3-hlas� re�ln� synthesit�rov� chip m�l n�kolik filtr�, modulac�, synchronizac� a produkoval zvuk, kter� je dodnes velice unik�tn�. D�le p�ibyla mo�nost hardwareov�ch sprite�, co� hodn� uleh�ilo programov�n� her.

Commodore C64 - II
Commodore C64 II - v nov�j��m kab�t�

N�kdy za��tkem roku 1986 se Commodore C64 do�kal nov�ho vzhledu. Ofici�ln� n�zev pro tento model byl C64 C, ale uchytil se sp�e n�zev C64 - II. Jedin� co se zm�nilo byl case a v n�m jin�, vy��� kl�vesy. A prod�valo se d�l. V prosinci 1986 bylo jen v N�mecku prod�no 1.000.000 kus�. Na po�est byla ud�lan� limitovan� s�rie Golden C64. T�kalo se to kus� se seriov�m ��slem 1.000.000 a� 1.000.199.

Golden C64 - milion kus� jen v N�mecku
Golden C64 - limitovan� zlat� s�rie

A z�jem o C64 neopad�val. V srpnu v roce 1987, vlastn� 5 let po uveden� na trh, prob�h� dal�� inovace. Vznik� Commodore C64 G neboli C64 - III. Nejenom, �e do�lo op�t ke zm�n�m caseu, vr�tilo se ke star�mu p�vodn�mu vzhledu, kl�vesnice se ov�em ponechala novej�� z modelu C64 - II, ale nastali i zm�ny boardu. Nov� board byl velice dob�e kompatibiln� se star��mi. Tento board m�l nov� chip SID, kter� m�l n�jak� rozd�ly ve filtrech. D�le tento nov� board m�l p�imo vestav�n� SMON's TRACE p��kazy a tak� user port se do�kal n�jak�ch zm�n. V�eobecn� se v�ak v� velmi m�lo o tomto posledn�m boardu, ale zm�ny nebyli nijak z�vratn�.

Commodore C64 - III
Commodore C64 III - zm�ny v boardu

Commodore C64 se p�estal vyr�b�t neuv��iteln�ch deset let po sv�m uveden� na trh, n�kdy koncem roku 1992. Za celou dobu se ho po sv�t� prodalo p�es 17 mili�n� kus�(!).
N�kter� party nad�enc� v�ak vylep�uj� a �perkuj� sv� "c�� �edes�t�ty�ky" dodnes. Poda�ilo se jim ze sv�ch stroj� vyl�mat neuv��iteln�ch 640x400, vyladili RS232, kter� normaln� be�� na 300 bps, na 9600 bps a zvukov� chip SID, kter� to normaln� neum�, p�inutili hr�t 8-bit PCM samply. Commodore C64 nen� ani zdaleka u� jen v�c� minulosti.

Hardware
Hardware

Commodore 64
Pam� RAM 64KB
Pam� ROM 20KB
CPU MOS 6510A pozd�ji 8502
Frekvence CPU cca 1 MHz
Grafick� chip VIC II (6567/69,8562/65 podle roku)
Grafika 320x200
Barvy 16 barev
Zvukov� chip SID 6581
Zvuk 3 hlasy mono
Basic v2.0, 38KB free
Kl�vesnice Norm�ln�
RS232 Ano

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

Iron Lord Neuromancer
Phobia Last Ninja 3
Turrican 2 - intro of cracking group Turrican 2

Iron Lord, Neuromancer, Phobia, Last Ninja 3, a dvakr�t Turrican 2

Emul�tory
Emul�tory

VICE
posledn� DOS verze: 1.11 (3332 kB) z 24.1.2003
posledn� W9x verze: 1.11 (2734 kB) z 24.1.2003
Homepage

CCS64
posledn� DOS verze: 2.00b (356 kB) z 6.7.2001
posledn� W9x verze: 2.00b (301 kB) z 3.2.2002
Homepage

Come Back 64
posledn� verze: 0.9h (183 kB) z 26.6.2000
Homepage

Frodo
posledn� verze: 4.1 (884 kB) z 21.8.1998
Homepage

Odkazy
Odkazy
C64S emul�tor - skv�l� emul�tor, bohu�el komer�n� software, shareware verze m� �asov� omezen� na 10 minut pou�it�. I kdy� zku�en� serfa� si s tim porad� ;-)
CCS64 emul�tor - asi nejlep�� emul�tor, shareware, mo�no st�hnout z lok�ln�ho downloadu
Frodo - C64 emul�tor pro WIN32 - dal�� emul�tor, p��mo pro Windows, tak� lok�ln� k dispozici
PC64 emul�tor - aby toho nebylo m�lo, tak je�t� jeden emul�tor, tentokr�t od t�pk� z Austr�lie
Abecedn� seznam her - obrovsk� mno�stv� her k downloadu
FTP server s C64 gamesama - kolem 500 mega C64 her
ftp.funet.fi archiv - dal�� archiv, obsahuje hry, programy, dema a dal��
C64 Games - velk� archiv her
C64 Game Guide - preview snad v�ech her co byli kdy na C64 ud�l�ny
SID homepage - chcete v�d�t v�c o zvukov�m chipu SID
Projekt 64 - obrovsk� mno�stv� informac� o a pro C64

(C) 1998 , Update 2


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000