Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
25.4.2000, 18:30

P��stupy
od 25.4.2000:

Nintendo Virtual Boy
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Virtual BoyVirtual Boy, posledn� v�tvor Gumpei Yokoie pro Nintendo. Na trh byl uveden v roce 1995 a stal se prvn�m, a z�rove� dodnes i posledn�m tot�ln�m propad�kem Nintenda.

32bitov� RiSC syst�m na 10MHz, se speci�ln�mi br�lemi pou��vaj�c� zvl�tn� syst�m �erno-�erven�ho zobrazn� na dvou obrazovk�ch, pro ka�d� oko jedna (Reflection Technologies), ��m� m�lo b�t dosa�eno neb�vale realistick�ho stereoskopick�ho 3D efektu, se m�l st�t nov�m hitem. Bohu�el, syst�m byl na svou dobu patrn� pon�kud p��li� inovativn�, nav�c potenci�ln� z�kazn�ci s velk�m o�ek�v�n�m vzhl�eli p�edev��m k nov�m 32bit konzol�m tradi�n�j��ho zam��en� - N64 a PSX. Neobvykl� 3D pohled byl tak� velmi nam�hav� pro o�i, na krabici n�pisy p��mo zakazovalu hru d�tem mlad��m 6 let a podle popisu vlastn�k� konzole toho m� netr�novan� �lov�k po 15ti minut�ch pln� zuby...

Tak� nab�zen� software z�kazn�ky nezaujal (Miyamoto u� v t� dob� pracoval na N64 hr�ch, stejn� tak jako v�t�ina ostatn�ch zn�m�j��ch tv�rc�) a t�ch p�r v�cem�n� nezaj�mav�ch titul� nemohlo nikoho p�it�hnout. Capcom, Namco, Konami, a dal�� firmy zvu�n�ch jmen se dle dobov�ho materi�lu rozhodly nepodporovat novou platformu, a Hudson, E&T apod. p�i v�� �ct� p��li� kvalitn�ho softu nep�inesly. Postava Maria, tak dob�e prod�vaj�c� ostatn� Nintendo konzole, se objevila jen ve h�e Mario Clash, v�eobecn� po�adovan� za shit i obdivovateli v�eho, co se Maria t�k�...
Celkem existuje pouze cca 20 her (v�etn� japonsk�ch), plus asi 10 dal��ch kter� se nikdy nedostaly do obchod�, a� byly dokon�eny.

A tak se syst�m s po��te�n� cenou 180 dolar� b�hem prvn�ho roku prodeja jak v USA, tak v Japonsku d� koupit pod 40 dolar�, a doma ho maj� jen opravdov� nad�enci...
Ne�sp�ch st�l tehdy m�sto Gumpei Yokoie, p�esto�e pracoval pro Nintendo u� 30 let. Osobn� si mysl�m, �e byla velk� hloupost pou�t�t na trh dva syst�my najednou, a� Virtual Boy byl koncipov�n sp�e jako handheld - co� nebylo ov�em hr��i zcela pochopeno, pro� by si tak� majitel� GameBoye, kter� se d� nosit v kapse, po�izovali n�co, co k sob� pot�ebuje stoj�nek, a� to taky funguje na tu�kov� baterie?

Nov� Virtual Boy se d� koupit i dnes, ned�vno jsem ho vid�l nab�zet na jedn� bazarov� str�nce pro retrogamery za pouh�ch 10$ v�etn� her. U n�s se bohu�el nikdy neprod�val.

Hardware
Hardware
Obrazovka
Barvy najednou
CPU
Audio
Ovl�d�n�
Cartridge
Nap�jen�
S�
2 obrazovky 384x224, podklad 512x512
4 stupn� rud�, plus odrazy :-)
NEC V810, 32bit RiSC, 10MHz
16bit stereo
dva direct pady a 6 tla��tek
512-2048kb
6AA bateri� nebo AC adapter
seriov� kabel, nikdy se nedostal do prodeje

Hry
Hry
Jeliko� her existuje tak m�lo, nen� probl�m je sem napsat vyj�me�n� v�echny... Bez probl�m� se daj� sehnat na n�e uveden�ch odkazech, a nebo pohodln�ji ve dvou VB kompilac�ch do Vertigo - jedna obsahuje v�echny US, a druh� skoro v�echny JAP hry. Nemohu vystavit soubory na serveru, ale alespo� mal� pomoc - filenames jsou vt-vb1.zip a vt-vb2.zip. Bohu�el se mi nepoda�ilo vyt�pat ��dn� slu�n� screenshoty... (yeah, i'm stupid)
Vysv�tlivky: jm�no, USA/JAP, velikost, v�robce, release date, stock number (ten nen� tak �pln� k ni�emu, v n�kter�ch inet obchodech se podle n�j d� spolehliv� nakupovat).

3D-Tetris, USA, 512kb, Nintendo/T&E Soft, 0396, VUE-VPBE-USA
Galactic Pinball, JAP, 1024kb, Nintendo, 0895, VUE-VGPJ-JPN1
Galactic Pinball, USA, 1024kb, Nintendo, 0895, VUE-VGPJ-USA
Golf, USA, 2048kb, Nintendo/T&E Soft, 1195, VUE-VVGE-USA
Insmouse's Mansion, JAP, 512kb, I'Max, 1095, VUE-VIMJ-JPN
Jack Brothers, JAP, 1024kb, Atlus, 1095, VUE-VJBJ-JPN
Jack Brothers, USA, 1024kb, Atlus, 1095, VUE-VJBE-USA
Mario Clash, JAP, 1024kb, Nintendo, 1095, VUE-VMCJ-JPN
Mario Clash, USA, 1024kb, Nintendo, 1095, VUE-VMCJ-USA
Mario Tennis, JPN, 512kb, Nintendo, 0895, VUE-VMTJ-JPN
Mario Tennis, USA, 512kb, Nintendo, 0895, VUE-VMTJ-USA
Nester's Funky Bowling, USA, ??, Nintendo, 0296, VUE-VNFE-USA
Panic Bomber, JAP, 512kb, Nintendo/Hudson, 1295, VUE-VH2J-JPN
Panic Bomber, USA, 512kb, Nintendo/Hudson, 1295, VUE-VH2E-USA
Red Alarm, JAP, 1024kb, Nintendo/T&E Soft, 0895, UE-VREJ-JPN
Red Alarm, USA, 1024kb, Nintendo/T&E Soft, 0895, UE-VREE-USA
SD Gundam Dimension War, JAP, ???, Bandai, 1295, VUE-VSDJ-JPN
Space Invaders: Virtual Collection, JAP, ???, Taito, 0995, VUE-VSPJ-JPN
Space Squash, JAP, 256kb, Coconuts, 0995, VUE-VSSJ-JPN
T&E Virtual Golf, JAP, 2048kb, Nintendo/T&E Soft, 1195, VUE-VVGJ-JPN
Teleroboxer, JAP, 1024kb, Nintendo, 0895, VUE-VTBJ-JPN
Teleroboxer, USA, 1024kb, Nintendo, 0895, VUE-VTBJ-USA
V Tetris, JAP, 256kb, Bulletproof SW, 0895, VUE-VTRJ-JPN
Vertical Force, JAP, 1024kb, Nintendo/Hudson, 1095, VUE-VH3J-JPN
Vertical Force, USA, 1024kb, Nintendo/Hudson, 1095, VUE-VH3E-USA
Virtual Boy Wario Land, JAP, 2048kb, Nintendo, 1195, VUE-VWCJ-JPN
Virtual Boy Wario Land, USA, 2048kb, Nintendo, 1195, VUE-VWCJ-USA
Virtual Bowling, JAP, ???, Athena, ???, VUE-VVBJ-JPN
Virtual Fishing, JAP, 512kb, T*HQ, 1095, VUE-VVFJ-JPN
Virtual Lab, JAP, ???, Jwing, 1295, VUE-VJVJ-JPN
Virtual League Basebal, JAP, 1024kb, Kemco, 0995, VUE-VVPJ-JPN
Virtual League Basebal, USA, 1024kb, Kemco, 0995, VUE-VVPE-USA
Waterworld, USA, 2048kb, Ocean, 1095, VUE-VWEE-USA

Unreleased:
Bound High
D-Hopper (Dragon Hopper)
Devil Busters
Faceball
Goldeneye 007
Mighty Morphin Power Rangers
Polygo Block
Virtual Bomberman
Virtual Mahjong
Worms
Zero Racers (G-Zero)

Emul�tory
Emul�tory

Reality Boy
posledn� verze: 0.65 (192 kB) z 11.4.1999
Homepage
Jedin� opravdu funk�n� emul�tor VB. K pln� rychlosti pot�ebuje P2/300 - ostatn� p�i pohledu na hw specifikace VB v��e na t�to str�nce se nen� �emu divit... Funguje v n�m cca 15 her, pov�t�inou s v�t��mi �i men��mi probl�my. No, pov�t�inou s v�t��mi. Emul�tor nab�z� celkem 6 zp�sob� jak se vyrovnat s p�eveden�m dvou obrazovek na jednu, bohu�el ani jeden se patrn� p��li� nebl�� origin�lu. Nav�c i p�evod origin�ln�ho gamepadu se dv�ma directpady na klavesnici nen� ani zdaleka jednoduchou z�le�itost�. Redefinice kl�ves tu nen�, nicm�n� ve VirtualE je a kdy� jsem s t�m laboroval, skon�il jsem nakonec stejn� u defaultn� volby, kter� je v obou programech stejn�.
Do verze 0.6 byl n�zev emul�toru VBEmu98.

VirtualE
posledn� verze: 0.3b (178 kB) z 18.4.1999
Homepage
Emul�tor v t�to posledn� verzi poprv� umo��uje hr�t n�kolik her, i kdy� po�itek se zat�m p��li� nedostavuje, obzvl᚝ nem�te-li rychlej�� PII.
Program vy�aduje nainstalov� OpenGL.

Odkazy
Odkazy
Ofici�ln� str�nka Nintenda
Virtual Boy Tech Info - info pro p��padn� autory emul�tor� nebo autory nov�ch her... ;-)
Unofficila VBoy Page - �asto aktualizovan� info o v�voji emul�tor�
The Red Area - skv�l� sajta specializovan� pouze na Virtual Boy, jsou zde ke sta�en� i n�kter� ROM image. Jej� staff b�v� k zasti�en� na efnetu na #redarea
Vertigo
VirtualE Projekt - emul�tor VB, a tak� n�kolik program�torsk�ch utilit

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000