Emulators CZ

Posledn� update:
10.10.2000, 18:30

P��stupy
od 26.2.1999:

Callus
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Capcom logo (1375 bytes)

Callus je emul�tor arcade automat� s boardem Capcom System-1 (kur�a, jak �esky p�elo�it coin-op machine...?). Srdcem CPS1 je CPU Motorola 68000, zvuk obstar�v� Yamaha YM2151, na monitoru se zjevuje a� 2048 barev z�rove� v rozli�en� 384x224.

Automaty s touhle deskou se vyr�b�ly v letech 1988-1992, a v�t�ina her m� svou vlastn� konverzi pro PC, nicm�n� pro� to ne��ci otev�en� - arcade verze jsou v�t�inou mnohem lep��, a to jak graficky tak hratelnost�. Douf�m, �e s p�ipojen�ch obr�zk� v tabulce podporovan�ch her je to jasn� vid�t...

Prvn� hrou pro Capcom-1 byl Forgotten World v roce 1988, kter� hra byla vyd�na jako posledn� mi nen� p�esn� zn�mo, ale stalo se tak n�kdy v roce 1993, kdy se za�al vyr�b�t Capcom System-2.

Emul�tor existuje ve dvou verz�ch - DOS/DirectX. Osobn� preferuji verzi DOSovou, je mnohem star�� (Win port se objevil a� ve verzi 0.40), stabiln�j��, a v�bec. Autorem emul�toru je zn�m� program�torsk� skupina Bloodlust - mj. auto�i Genecystu a Nesticle - z toho u� tak� vypl�v�, �e je freeware. Pro dobr� pocit z hran� doporu�uji alespon P133 a 32MB pam�ti.

K dokonalosti emulace u� nyn� zb�v� v podstat� jen podpora n�kolika m�lo rare her, �prava GUI aby se ve vertik�ln�ch hr�ch tak� neot��elo, aby GUI zcela nemizelo v hicolor DOS modech, a n�jak� z�sadn� vylep�en� zat�m nep��li� funk�n� s�ov� hry (i kdy� to u� s emulac� nem� nic spole�n�ho, a je to jaksi "nav�c"). Dal�� v�voj emul�toru se patrn� logicky bude ub�rat k n�sleduj�c�m generac�m Capscom board� - CPS2. Zat�m je k dispozici alespo� QSound Player, kter� dok�e p�ehr�t hudbu a zvuky ze zat�m v�ech dumpnut�ch CPS2 ROMek. V�ele doporu�uji, neb n�kter� skladby jsou opravdu ��asn�. Jedin�m probl�mem (zejm�na pro majitele dialup p��stupu) z�stav� velikost CPS2 ROMek, pohybuj�c� se kolem 20MB zipped.

Bohu�el emul�tor u� pom�rn� dlouhou dobu vypad� neaktualizov�n - p�ece jen v samotn� emulaci CPS1 u� toho zase tolik ud�lat nezb�v�, a encrypted ROMky CPS2 se zat�m nikomu rozkodovat nepoda�ilo... Bloodlust u� nepodporuj� ��dn� ze sv�ch emul�torov�ch projekt�, a tak b�hem posledn�ch dvou let se jedin�ho updatu dost�v� Callusu ve form� neofici�ln�ch patch�.
Ty pravideln� vyd�v� skupina autor� kolem serveru CPS2Shock, pokou�ej�c� se dekodovat kryptovan� CPS2 romsety. Jejich patche p�id�vaj� nov� DIP switch nastaven�, opravy chyb �i grafick�ch nedostatk�, bootleg/language varianty her, a dokonce i hry zcela nov�, kter� v �asech vyd�n� posledn� ofici�ln� verze nebyly je�t� dumpnuty. To v�e formou hack� origin�ln�ho programu bez p��stupu ke zdrojov�m k�d�m - obdivuhodn�. K 53 hr�m podporovan�m ve verzi 0.42 u� tak bylo p�id�no dal��ch 27 nov�ch her �i klon� pomoc� patche.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie
B�val� �esk� str�nka Emulatromania m�la skv�lou ��st s minireview na v�t�inu Callus her. Po jej�m zru�en� mi autor str�nek, Birdman, dovolil tuto pas� zde vystavit. Pozor str�nka obsahuje mnoho obr�zk�, celkov� velikost p�esahuje 1MB. Callus Game Reviews. Str�nka zachov�v� p�vodn� design, s v�jimkou �vodn�ho loga a odstran�n�ch direct odkaz� na soubory (nen� to fair a stejn� jich u� v�t�ina nefungovala).

3wonder2.gif (19033 bytes) cc1.gif (31519 bytes)
Three Wonders a Captain Commando

ff5.gif (27317 bytes) willow3.gif (19065 bytes)
Final Fight a Willow

kotr1.gif (32848 bytes) msword4.gif (25739 bytes)
Knights of the Round a Magic Sword

punish1.gif (32346 bytes) rockman2.gif (28422 bytes)
Punisher a Rockman

sf2.gif (26778 bytes) strider2.gif (20027 bytes)
Street Fighter 2 a Strider

Emul�tory
Emul�tory

Callus
posledn� DOS verze: 0.42 (333 kB) z 24.6.1998
posledn� W9x verze: 0.42 (205 kB) z 24.6.1998
Homepage

Callus 95 patch
posledn� verze: 2.4 (187 kB) z 22.11.2000
Homepage
Aplikuje se na posledn� ofici�ln� Callus verzi 0.40. Pozor na to, �e ve chv�li nainstalov�n� p�estanou n�kter� romsety fungovat - n�zvy soubor� jsou toti� zm�n�ny tak, aby odpov�daly n�zv�m v MAME. Celkem je v t�to verzi u� 27 nov�ch her �i klon�.

Odkazy
Odkazy
V�echny ROMky jsou samo��ejm� taky na ROM Archivu
Str�nka s japonsk�mi verzemi her, ob�as obt�n� sehnateln�mi, je zde.
Dal�� docela dobr� str�nka, nav�c si lze st�hnout W95 Callus frontend - http://www.atlantis.it./~avigano/
Tato str�nka m� i sv�j USA mirror - http://www.drw.net/pub/callus/
Net Callus Central - centr�la pro shroma��ov�n� z�jemc� o s�ovou pa�bu
Emulatortronia - str�nka kompletn� ve �pan�l�tin�, nicm�n� obsahuje n�kolik CPS2 ROMek
Callus Player's Society - v�born� str�nka, v�novan� Callus Movies - ulo�en�m filme�k�m, pov�t�inou zobrazuj�c�m jak kompletn� dohr�t hru do konce na jedinou minci. Dost cool. K p�ehr�n� film� je t�eba nejnov�j�� verze Callusu.
EmuX - t�m�r v�echny ROMky

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000