Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
1.7.1998, 18:30

P��stupy
od 1.7.1998:

Commodore PLUS4 (C16/C116)
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Commodore PLUS4 - na tehdej�� dobu skv�l� design

Commodore Plus4 byl vyroben v roce 1984 a byl to nejlep�� 8 bit jakej byl kdy vyroben. ;) Hehe, te� sly�im ty nad�vky v�ech t�ch dr�itel� ostatn�ch 8-mi bit�, �iv� si p�edstavuju jejich zatnut� p�sti a jejich smrteln� pohledy. Nojo no, pro ka�d�ho byl a z�stane nejlep�� ten 8-mi bit, kter�ho kdysi m�l, na kter�m hr�l prvn� hry, u�il se prvn� z�klady programovac�ho jazyka Basic a podobn�. V�em se n�m do na�ich mysl� tyto stroje vryli jako nem�nn� archetypy, n�co jako prvn� holka s kterou sme se vyspali. Nikdy na n� nezapomeneme, i kdy� t�eba nebyla nejlep��.

V listopadu v roce 1983 byl ve firm� Commodore nastartov�n projekt s n�zvem TED. My�lenkou projektu bylo n�co jako ALL-IN-ONE levn� po��ta�. Projekt m�l tak� uv�ct na trh konkuren�n� po��ta� pro Sinclair (odtu� asi ta membr�nov� kl�vesnice u Commodore C116) a tak� dobr�ho n�stupce Commodore VIC20. Bylo stav�no na hromad� dobr�ch v�c� z Commodore C64, p�idali se barvy, odstranila pot�eba speci�ln�ch SRAM, p�idali se nov� vlastnosti, vylep�il se BASIC a dal��. Bohu�el ale tak� do�lo k o�ezan� zvuku (nevim z jak�ho d�vodu se vyhodil vynikaj�c� zvukov� chip SID, asi neni tak pot�ebn� pro "pracovn�" po��ta� ;( ).

TED syst�my m�li n�kolik vylep�en� oproti C64. Byl to nov� BASIC 3.5, kter� m�l kone�n� re�ln� grafick� p��kazi (ne jako C64, kde se kru�nice kreslila p�es p��kazy POKE), pou�il se nov� Dynamic ROM Banking, d�ky n�mu bylo dosa�eno lep��ho pom�ru celkov� pam� / pam�t k dispozici pro BASIC (toto se pozd�ji pou�ilo i v C128 - p��m� n�stupce C64), a dal��. Prvn�m v�sledkem TED projektu byl Commodore C116 s membr�novou kl�vesnic�.

Commodore C116 - membr�nov� kl�vesnice tehd� 'let�la'
Commodore C116

O chv�li pozd�ji byl vyroben model Commodore C16. Tento model ji� nem�l membr�novou kl�vesnici a m�l vzhled jako Commodore VIC20 nebo p�vodn� C64. Hardware byl v�ak zcela toto�n� s C116.

Commodore C16 - m�l jen 16kB pam�ti
Commodore C16

A pracovalo se d�l. V l�t� v roce 1984 byl ud�l�n dal�� z �ady TED projektu, Commodore PLUS4. O byla to bomba. Na tehdej�� dobu m�l velice p�kn� vzhled. Nav�c m�l p��mo vestav�n� Assembler a Monitor strojov�ho k�du, co� umo��ovalo i naprost�m nov��k�m nau�it se z�klad�m assembleru a debugingu. Commodore Plus4 m�l tak� vestav�n� softwarov� bal�k nazvan� 3-PLUS-1, kter� obsahoval mal� word processor, spreadsheet, grafick� bal�k (pro grafy atd...) a file manager. D�le m�l p�knou grafiku s 128 barvami a jak sem ji� zmi�oval, neuv��iteln�ch 60671 bajt� pro Basic. Basic verze 3.5 byl velice kompaktn�, m�l v�born� grafick� povely, p��kazy pro zvuk, joystick a drive, p��kazy pro RS232(!) a bitmapov� operace. C +4 mohl najednou plnit obrazovku textem i grafikou, m�l v�born� zpracov�ni spriteu a scrollingu.

Commodore PLUS4 - v�born� BASIC 3.5 + vestav�n� Assembler/Monitor
Commodore Plus4

Ale byl tu jeden h��ek. I kdy� tento nov� 8-mi bitov� Commodore PLUS4 zdaleka ve v�ech v�cech (vyjma zvuku) p�edhonil Commodore 64, nikdy ho vlastn� netrufnul a diky C64 z�stal v zapom�n�. Co tomu bylo p���inou se dnes ji� m��eme jen dohadovat. M��eme spekulovat zda to bylo �patn�m marketingem firmy, nebo jistou lenost� program�tor�, kte�� se nechteli p�eorientov�vat na C+4 z C64, kter� byla ji� n�jakej ten p�tek rozjet�, mo�n� ... dalo by se naj�t mnoho d�vod�, ale to u� je v�echno stejn� pry�. Ka�dop�dn�, ten nebo co p�edb�hne dobu a u Commodore PLUS4 tomu nen� ani nejmen��ch pochyb, zpravidla neb�v� pochopen a upad� do zapom�n�. A� �asem se to pochop� ....
COMMODORE PLUS4 JE MRTV�, A� �IJE COMMODORE PLUS4 !!!

Hardware
Hardware

Commodore PLUS4 Commodore C116 / C16
Pam� RAM 64KB 16KB
Pam� ROM 32KB 32KB
CPU MOS 8501 MOS 8501
Frekvence CPU 1,76 MHz 1,69 MHz
Grafick� chip TED 7360 TED 7360
Grafika 320x200 320x200
Barvy 128 (16 barev, 8 �rovn�) 128 (16 barev, 8 �rovn�)
Zvukov� chip TED 7360 TED 7360
Zvuk 3 hlasy (2 tonov�, 1 ruchov�) 3 hlasy (2 tonov�, 1 ruchov�)
Basic v3.5, 60KB free v3.5, 12KB free
Kl�vesnice Norm�ln� Membr�nov� / Norm�ln�
Assembler/Monitor Ano Ano
3-PLUS-1 bal�k Ano Ne
RS232 Ano Ano

Commodore Plus4, C16 a C116 byli vz�jemn� pln� kompatibiln�
D�le m�li v�ichni DIN-5 serial, DIN-8 video, Reset Button, Cassette & Joy porty a Custom CART slot.

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

Treasure Island Bongo
FireAnt Exorcist
Future Knight KickStart

Emul�tory
Emul�tory

Minus/4
posledn� verze: 1.6 (240 kB) z 26.6.1998
Homepage
Program vy�aduje tyto kopie syst�mov�ch romek.

WinEMU
posledn� verze: 0.45 (268 kB) z 17.4.1999
Homepage

YAPE
posledn� verze: 0.38 (261 kB) z 16.4.2002
Homepage

Artifex
posledn� verze: 0.28 (406 kB) z 30.3.2001
Homepage

Odkazy
Odkazy
Mike Dailly's PLUS4 emulator - zatim asi nejlep�� emul�tor Minus4 + ROM image, z�rove� homepage C +4 a hromada v�c� okolo
Dal�� emul�tor, tentokr�t by Lidovski V. - nepoda�ilo se mi zjistit www page
Nov� emul�tor by Prievara Zsolt - ma�arsk� odpov�� na vznikaj�c� emul�tory
Rozs�hl� archiv her, aplikac� atd... - klidn� si zahrajte gamesu, kterou ste pa�ili jako mal� caparti
Gods Of The Universe Homepage - i nyn� je�t� vznikaj� nov� v�ci na C +4
Podrobn� technick� informace - kdo chce v�d�t v�c o hardwaru, tak sem
8-bit Nirvana: Commodore - informace o v�ech 8-mi bitov�ch Commodorech, bohu�el v n�m�in�

(C) 1998 , Update 4


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000