Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Sega Megadrive / Genesis / Nomad
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Sega logo

Na konci roku 1987 byl trh hern�ch konzol� rozd�len v podstat� jen mezi Nintendo a Segu. Nintendo ov�em se sv�m NESem vlastnilo o pozn�n� v�t�� kol��, ne� Sega se SMS. Oba osmibitov� stroje u� ale pomalu za��naly b�t zastaral� - 16ti bitov� dom�ci po��ta�e Amiga �i Atari ST za�aly b�t pro u�ivatele zaj�mav�, neb kvalita zejm�na visu�ln� str�nky her se s konzolemi opravdu nedala srovnat. Nintendo ale nikam nesp�chalo - jeho design��i pomalu vytv��eli budouc� Super Famicon, v�domi si faktu �e nen� kam sp�chat. A tak se na pole 16ti bitov�ch konzol� vrhla jako prvn� Sega, kter� u� m�la s technologi� dostatek zku�enost� ze sv�cho nov�ch coinop�, a hodlala tentokr�t Nintendu notn� vyp�lit rybn�k.
V�sledek tohoto sna�en�, prvn� Sega Megadrive, byla uvedena na japonsk� trh 29. ��jna 1988. O rok pozd�ji, v z��� roku 1989, se za�al p��stroj prod�vat i v USA - zde pod n�zvem Sega Genesis. V t� dob� to byl jasn� nejlep�� hern� hardware na trhu, a tak nen� divu, �e jeho popularita st�le rostla. Popularita Genesis nakonec donutila Nintendo usp�it v�voj SNESu, a neb�t exkluzivn�ch smluv s mnoha hern�mi v�voj��i, kter� byly v platnosti je�t� z doby NESu, Genesis by se z�ejm� stalo nej�sp�n�j�� 16bit konzol� v�bec. Nakonec to tak �pln� nevy�lo - cca 29 milion� prodan�ch kus� proti 48 milion� SNES - ale p�esto je Genesis z�ejm� nejv�t��m �sp�chem Segy v cel� jej� historii.
K tomu zaj�st� p�isp�lo i mno�stv� dobr�ch her. Celkem pro Genesis vzniklo v�ce ne� 1000 titul�. Prodejn�mi trh�ky byly zvl�t� hry s je�kem Sonicem v hlavn� roli - to co pro Nintendo znamenal Mario, to byl pro Segu Sonic. Sonic the Hedgehog, prvn� hra pro kterou je�ka nakreslil v�tvarn�k Maoto Oshima, se objevil v �ervenci 1991, a jeho popularita byla takov�, �e mnoh� (nejen zl�) jazyky tvrd�, �e pouze d�ky n�mu dok�zala Sega tak dlouho vzdorovat Nintendu - p�edev��m na nejaponsk�ch trz�ch. Vlastn� a� v roce 1996, po �ty�ech letech existence SNESu, z�skalo Nintendo v�t�inu trhu s konzolemi - ale to u� byla doba n�stupu 32bitov�ch konzol�, a Sega p�est�vala podporovat Genesis sama... Ofici�ln� byla v�roba ukon�ena v roce 1998.

Hardware
Hardware
CPU Motorola 68000 na 8 MHz
Zvuk Z80 na 4 MHz, 8KB sound ram, 6 kan�l� stereo, TI 76489, Yamaha YM 2612
Grafika 320 x 224, 3 pl�ny, 80 sprit�
Barvy 64 z 512
ROM a� 1 MB
RAM 64 KB
Cartridge nejsou kompatibiln� mezi Japonskem/USA/Evropou. Omezen� se d� obej�t pomoc� speci�ln�ch konverzn�ch cartridg� nebo �pravou hardware. Nav�c je mo�no v MD pou��t i hry ze SMS - k tomu je t�eba tzv. PowerBase converteru.

Prvn� na trh uveden� model vydr�el v nezm�n�n�m tvaru a� do roku 1995. Tehdy byl nahrazen druhou verz� - to je tak, se kterou se pov�t�inou setk�te dodnes. Na krabici je jasn� naps�no Sega Megadrive II, a od p�vodn� verze se li�� nejen tvarem (v�ce hranat�), ale tak� absenc� v�stupu na sluch�tka a regul�toru hlasitosti. I n�kter� dal�� konektory vypadaj� trochu jinak. Na sam�m sklonku �ry Genesisu (1998) je�t� Majesco prod�valo "zmodernizovanou" (tj. stejnou ale men�� a l�pe vypadaj�c�) verzi Genesis III. �spor ve velikosti bylo bohu�el dosa�eno odstran�n�m expansion portu, tak�e k tomuto modelu nelze p�ipojit Sega CD.
Jak jsem u� zm�nil v��e, jm�no pro americk� trh, na rozd�l od cel�ho zbytku sv�ta, se z Megadrive zm�nilo na Genesis. Krom jm�na jsou rozd�ly opravdu nepodstatn� - drobnosti v designu case a tak� kartridg�.

Po vzoru SNK a jeho NeoGeo tak� Sega sv�j �sp�n� hardware p�etavila do coinop verze. Pod n�zvem MegaPlay se tak m��ete v hern�ch setkat s boxem, kde si m��ete vybrat z Thunder Force 2, Tetris, Altered Beast, Last Battle, Space Harrier 2 a Golden Axe, v pozd�j�� verzi tak� Sonic the Hedgehog.

Velmi zaj�mavou verz� je tak� Sega Nomad. Handheld, vybaven� barevn�m LCD o �hlop���ce 3 palce, podobn�ho vzhledu jako Game Gear, takt� p�ipojiteln� k TV, na 6 AA bateri�, tak�ka stoprocentn� kompatibiln� s Genesi - se bohu�el nikdy neprod�val v Evrop�, a ani evropsk� verze neexistuje... :-( Japonci se krom Nomadu mohli setkat i s tzv. MegaJet - v podstat� Nomadu bez LCD, kter� byl k dispozici pro pot�chu cestuj�c�ch v letadlech spole�nosti Japan Air Lines, kde se p�ipojoval k TV zabudovan� v sedadlech (pochopiteln� v nab�dce her op�t nechyb�l Sonic).
Nomad se kupodivu d� sehnat dodnes, a ani cena se v�t�inou od t� p�vodn� (150 dolar�) p��li� neli��...

To cena Segy TeraDrive je o pozn�n� vy��� - 3000 americk�ch dolar�, a to je nejsp� d�vod, pro� jich existuje relativn� m�lo, a mysl�m �e dnes byste ji z lacin�ji ur�it� nesehnali. Sp� naopak. P�itom samotn� hardware je vysloven� k sm�chu - AMD 386SX-25 PC kompatibiln�! Genesis je v syst�mu ve form� karty do ISA slotu, a komplet dopl�uj� r�zn� v�voj��sk� n�stroje a dokumentace.

V�echny verze Genesis jsou schopn� spou�t�t v�echny existuj�c� hry - s v�jimkou asi 3 titul�, kter� nezvl�dne Nomad (tituly obsahuj�c� v kartridge vlastn� hardware, jako t�eba Phantasy Star). Mnoho verz� m� ov�em aktivn� region lock, tak�e bez hardwarov�ch �prav �i speci�ln� pr�choz� cartridge dovol� spustit pouze p��slu�n� japonsk�, americk� �i evropsk� verze.
PowerBase Converter, kter� umo��uje spustis v�echny SMS hry (nikoliv ov�em GameGear hry), nefunguje pouze na Nomadu. Tenhle hardware toti� je toti� opravdu pouze to, co napov�d� n�zev - p�evodn�k umo��uj�c� pou��t jin� format cartridge, pro samotn� spu�t�n� je vyu��v�na emulace SMS p��mo v syst�mu ka�d� Genesis - kter� ov�em v Nomadu chyb�. Prom origin�ln�ho PBC lze pou��t i v�ce m�n� pir�tsk� za��zen� Mega Master, kter� d�l� tot� a vyr�b�l ho anglick� (!) Datel.

Rozhodn� nen� mo�no se nezm�tit tak� o roz�i�uj�c�m hardware pro Genesis. T�m prvn�m byl Sega CD (v Japonsku Mega CD) - v podstat� CD drive, p�ipojiteln� k expansion portu. Verze 1 byla um�st�na pod konzol� (�upl�k), verze 2 byla vedle konzole (poklop). Umo��ovala p�ehr�vat i hudebn� CD. Pouze pro Sega CD vzniklo asi 250 her.
P�idan� hardware:
CPU Motorola 68000 na 12,5 MHz
CD single speed
Sound 16bit DA


Dal��m roz�i�uj�c�m za��zen�m je Genesis 32x z roku 1994 (v Japonsku Super 32x, v Evrop� Mega 32x). Zapojovalo se do cartridge portu Megadrive, a zlep�ovalo jak jej� grafick�, tak zvukov� schopnosti. Pro 32x vzniklo asi 90 her. V�ce o hr�ch a emul�torech 32x se dozv�te na zdej�� 32x str�nce
P�idan� hardware:
CPU 2x RISC Hitachi SH2 na 23MHz
Palette 32768 color
RAM 512 KB
Sound Digital stereo PCM, mixovan� s Megadrive Sound

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galeriee

shining_force_2.jpg (7458 bytes) streets_of_rage_3.jpg (12864 bytes)
Shining Force 2, Streets of Rage 3
xenon2.jpg (10863 bytes) mulan.jpg (8826 bytes)
Xenon 2, Mulan
2_crude_guys.jpg (12862 bytes) populous2.jpg (13058 bytes)
2 Crude Guys, Populous 2
2nd_samurai.jpg (12120 bytes)
The Second Samurai

Emul�tory
Emul�tory

WGens
posledn� verze: 1.91 (403 kB) z 23.4.2002
Homepage
V sou�asnosti jasn� nejlep�� dostupn� Genesis emul�tor. P�esto�e pod wokna, na rychlej��ch penti�ch vklidu dosahuje 50fps, a to v�etn� dokonale emulovan�ho zvuku. Moment�ln� nejv�ce aktualizovan� emul�tor, od verze 0.88 dosahuje skv�l� kompatibility p�es 97 procent. Podporuje v�cejazy�n� menu, redefinici ovl�d�n�, full screen, gamegenie kody, save states, scanlines...

Genecyst
posledn� verze: x.x (434 kB) z 19.8.1998
Homepage
Po dlouh� l�ta jasn� nejlep��, a p�edev��m nejrychlej�� emul�toru Genesis. Jeho autorem jsou geni�ln� program�to�i z t�mu Bloodlust, auto�i n�kolik skv�l�ch her a tak� dodnes nejlep��ho emul�toru NES - Nesticle. V�voj emul�toru byl ji� d�vno ukon�en - proto to crazy ��slo verze, opravdu je to x.xx - ale p�esto pokud ��dn� emul�tor nem�te, zkuste nejprve Genecyst. Bude v�m k tomu sta�it libovoln� pentium, libovoln� zvukovka, VESA kompatibiln� karta.

KGen
posledn� DOS verze: 0.34 (275 kB) z 22.10.1997
posledn� W9x verze: 0.4 (320 kB) z 9.6.1998
Homepage
Pokud se v�m n�co nezd� na Genecystu, m��ete zkusit KGen. Je kompletn� v assembleru a je tud� skoro stejn� rychl� (skoro proto, �e narozd�l od Bloodlustu program�tor KGenu nebyl g�nius ;-) ), m� skoro stejnou 100 procent�m se bl��c� kompatibilitu, a zejm�na W9x verze m� v�echny obvykl� vymo�enosti modern�ch emul�tor�.
Program u� z�ejm� nen� d�le vyv�jen.

DGen
posledn� verze: 1.21 (269 kB) z 30.1.2000
Homepage
Jednozna�n� hor�� program ne� oba v��e zm�n�n�, le� n�kolik v�hod m�. P�edev��m se na n�m st�le pracuje, a tak je tu jist� nad�je na 100% kompatibilitu (zat�m je na tom tak stejne jako Genecyst/KGen, tj. n�co m�lo mu chyb�). Tro�ku hor�� je to s rychlost� - majitel� slab�ch penti� se ani nemusej� nam�hat ho zkou�et. Zaj�mav� vlastnosti kter� konkurence nem� - prokl�dan� re��m, logov�n� hudby do GYM soubor�.

Megasis
posledn� verze: 0.06 (184 kB) z 18.4.2001
Homepage
Existuj� asi dv� des�tky Genesis emul�tor�. Krom �ty� v��e zm�n�n�ch, kter� jsou jasn� nejlep��, se zbytek pl�c� na zhruba stejn� �rovn�, st��dav� vznik� a zan�k�, a sledovat je nem� cenu. Megasis je typick�m p�edstavitelem takov�ho emul�toru - je relativn� pomal� (doporu�eno PII), ale docela komplexn�, a nav�c emuluje n�kolik her, se kter�mi si ostatn� neporad�...

Krom t�chto program� lze pou��t i emul�tory Sega 32x - kter� v�t�inou emuluj� Genesis �ist� jako vedlej�� produkt...
Zaj�mavou volbou je takt� Sega Smash Pack. Ofici�ln� prod�van� kompilace osmi her spolu s upravenou verz� emul�toru KGen je tak trochu raritou. P�edev��m se v�bec poprv� stalo, �e by se firma vyr�b�j�c� emulovan� hardware dohodla s autorem free emul�toru, a jeho program od n�j koupila a komer�n� vyu�ila. Sice nikde nen� na prvn� pohled vid�t, �e jde opravdu o KGen, ale hexaeditorem lze naj�t n�kter� spole�n� textov� �et�zce, a nav�c autor emul�toru, Steve Snake, pozd�ji s�m p�iznal �e se opravdu se Segou dohodl.

Odkazy
Odkazy

Zdaleka nejjist�j��m zp�sobem, jak se dostat k hr�m, je IRC. V�e pot�ebn� o jeho pou��v�n� se dozv�te zde.

| Evilmind & Jindroush |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000