Emulators CZ - Logo vytvo�il fob


Editorial
Evilmind
  Novinky

  Ostatn�

  Handheldy

  Arcade emul�tory

  Dom�c� po��ta�e

  Konzole

  Kontakt
   
   
  Vyhled�v�n�


Prohledej WWW
prohledej emulators.cz

Nic v menu nevid�te?  
Klikn�te SEM!

 

Motto: V�dy� kdo si um� hr�t, ten st�rnout nem� �as, a kdo by necht�l ��t...

   Tato str�nka je v�nov�na emulaci a emul�tor�m hern�ch konzol�, dom�c�ch po��ta�� (samoz�ejm� t�ch, na kter� existovaly hry), coinop�, problematice legality romek/emul�tor� a emul�torov� sc�n� obecn�, re�ln�m hern�m konzol�m star�m i nov�m (a handheld�m zvl�t�), historii videoher, retrogamingu a v�bec v�emu souvisej�c�mu... Rozhodn� to tedy zde nen� pouze o emulaci, jak by se mo�n� mohlo zd�t z n�zvu - nebo� emulace je pro mne pouze prost�edkem, nikoliv c�lem.
   Pokud se v�m tento web l�b� �i nel�b� z n�jak�ho konkr�tn�ho d�vodu, napi�te. Pokud si mysl�te. �e zde n�co chyb� �i p�eb�v�, napi�te. Pokud byste si to, co tady chyb�, troufli doplnit sami - napi�te o to rychleji, a m��ete zde dostat vlastn� rubriku. Je mnoho v�c�, o kter�ch nic nev�m, kter� jsou stranou m�ho z�jmu, a proto o nich nep�u, jakkoliv t�maticky by sem zapadly - emulace highend konzol�, bastlen� hern�ho hardware, demotvorba pro retroplatformy, nep��telsk� po��ta�e Atari a Commodore ;-), reporty nov�ch download� na ROM sajt�ch, emulace na nonWIntel platform�ch... Voln�ch t�mat je dost pro ka�d�ho. Odm�nou v�m bude nehynouc� sl�va a vd�k ostatn�ch �ten���, vlastn� cool ikona u ka�d� zpr�vy, a pokud budete dob��, t�eba se proboxujete do n�jak�ho pap�rov�ho �asopisu...
;-)    
   Technick� p�ipom�nka: v�echny str�nky jsou optimalizov�ny pro rozli�en� 800x600, posledn� verzi IE a povolen� CSS a Javascript.

 
Naposled aktualizov�no

Nejnov�j�� downloady

Nejnov�j�� MP3

Nejnov�j�� �l�nky
Nic v tabulk�ch nevid�te? Klikn�te SEM!

Aktualni akce:


!!! ByteFest, 5-6. unora 2005, Praha !!!�asto kladen� dotazy - FAQ v1.0
evilmind a pepak | 2. 7. 2003 | 19:00

Ne� se na cokoliv zept�te mailem/icq, pro�t�te si nejprve tento FAQ. S velkou pravd�podobnost� tu najdete odpov�d na v� objevn� dotaz, neb se p�ed v�mi ptalo u� des�tky jin�ch... Na dotaz, na kter� je odpov�d zde, nebudu odpov�dat, a jen v�s ti�e (ale mocn�) prokleju.

Obecn� dotazy o emulators.cz

Q: Kam zmizela �vodn� str�nka s novinkami?
A: Um�ela, a u� nen� a nebude. Str�nky jednotliv�ch emul�tor� nebo syst�m� jsou pr�b�n� aktualizov�ny jak si j� (nebo n�kdo jin� aktivn� kdo mi aktualizaci po�le mailem) ud�l� zrovna �as. Co� je nepravideln�, pakli�e v�bec.

Q: Cht�l bych p�isp�vat na emulators.cz. Co m�m pro to ud�lat.
A: Nic slo�it�ho. Sta�� emailem poslat sv�j p��sp�vek evilmindovi (kontakt na tituln� stran�). Emulators.cz bohu�el nemaj� ��dn� online redak�n� syst�m, tak�e nen� mo�n� p��sp�vky p�id�vat p��mo.

Q: A dostanu zaplaceno, kdy� budu na emulators.cz ps�t �l�nky?
A: Ne. Ostatn� j� taky nic nedost�v�m... :-)

Q: Zaujal mne popis za��zen� GBX, a cht�l bych si n�co podobn�ho tak� po��dit. Je to mo�n� p�es v�s?
A: Nen�. Riziko n�kupu p�es internet si ka�d� mus� n�st s�m.

Q: Nem��u tady naj�t ��dn� emul�tory pro m�j po��ta� Macintosh?
A: emulators.cz se v�nuje jen emulaci pro PC. Dobr� zdroj informac� o emul�torech pro Mac najdete t�eba na www.emulation.net.

Q: Na�el jsem nov�j�� verzi emul�toru ne� m�te tady ke sta�en�, tak�e v�m ji pos�l�m v p��loze mailu.
A: �patn� postup. Pouh� upozorn�n� a odkaz v textu posta��, maily s velk�mi p��lohami z nezn�m�ch adres ma�u automaticky bez �ten� u� na mailserveru.

Q: Kliknul jsem na odkaz na download emul�toru v archivu novinek, a on nefunguje!
A: Odkazy v archivu jsou bez z�ruky, v�t�inou nefunguj� proto, �e nab�zen� emul�tor je u� na webu v nov�j�� verzi. Emulators.cz skladuj� v�dy jen posledn� verzi ka�d�ho programu.

Q: Jeden z animovan�ch gif� v lev�m horn�m rohu je ze hry, kterou sh�n�m, ale nev�m jak se jmenuje. Nemohli byste mi ��ct jej� jm�no?
A: Sm�la, ty sprajty jsou z tu��m ji� zanikl� sajty Rips'R'Us, a opravdu mne tehdy nenapadlo, �e bych si p�i vyb�r�n� ze stovek gif� m�l n�kam zapsat, kter� je odkud.

Q: M�m bezvadnou ot�zku, kter� by ur�it� m�la b�t ve FAQ!
A: Tak , lakoto...

Obecn� dotazy k emulaci

Q: Co je to vlastn� emul�tor?
A: Emul�tor je program, kter� napodobuje funkci n�jak�ho hardware na jin�m hardware, tak�e je mo�n� pou��t software pro emulovan� hardware. Tato moje definice vyhr�la sout� mezi mnoha ostatn�mi podobn� nep�esn�mi, tak se j� pros�m neposm�vejte...

Q: Aha, a jak teda do emul�toru ten software dostanu, kdyz ho m�m t�eba na kazet�?
A: Software emul�tory zpravidla vy�aduj� v n�jak�m obrazu p�vodn�ho m�dia. Ten se ozna�uje slovem rom nebo romset, kter� z p�vodn�ho v�znamu image n�jak�ho chipu (ROM - read only memory) dnes zahrnuje i image kazet, disket, cartridg�, LD, hardisk�, CD �i jin�ch m�di�. Emul�tor m��e fungovat i s origin�ln�mi datov�mi nosi�i, samoz�ejm� jen pokud je PC vybaveno �te�kou tohoto nosi�e, co� je v praxi v podstat� jen CD nebo Laserdisk.

Q: Jak siln� procesor pot�ebuju k provozov�n� emul�tor�?
A: To z�le�� na tom, co chcete emulovat. Obecn� pro nep�esnou emulaci pot�ebujete asi o ��d v�t�� hrub� v�po�etn� v�kon, ale u komplikovan�j��ho hardware to m��e b�t i o dva �� v�ce ��d� (tj. stokr�t rychlej�� PC). Z�le�� samoz�ejm� i na tom, jak dob�e je emul�tor napsan�. Ov�em vzhledem k vlastnostem sou�asn�ch pr�m�rn�ch PC se t�m nemus�te p��li� tr�pit, s v�jimkou emulace hodn� nov�ho hardware v�m pob�� plynule v�echno.

Q: Je emulace leg�ln�?
A: Emulace i emul�tory jsou leg�ln�. Hor�� je to u� s vlastnictv�m romset�, kde se pravd�podobn� pohybujete po tenk� a nejasn� linii autorsk�ho z�kona, ov�em pokud nebudete romsety prod�vat, pravd�podobn� se o legalitu va�eho po��n�n� nikdo zaj�mat nebude.

Dotazy k emulaci konkr�tn�ho hardware

Q: Po spust�n� programu XXXXX mi to spadne s chybou, �e nem�m n�jak� "dos4gw.exe".
A: DOSov� emul�tory v�t�inou vy�aduj� pro sv�j b�h n�jak� memory extender - dos4gw, cwsdpmi nebo dos32. V�echny je najdete ke sta�en� na na�� str�nce s downloady.

Q: Jak� je nejlep�� emul�tor pro XXXXX?
A: Ka�d�mu vyhovuje n�co jin�ho. Na zdej��ch str�nk�ch, v�novan�ch jednotliv�m platform�m, se obvykle dozv�te n�jak� doporu�en�, ale nejlep�� je ud�lat si n�zor s�m a zkusit program� v�cero.

Q: Jak m�m rozchodit emul�tor XXXXX?
A: P�e�t�te si dokumentaci. Pokud je z dotazu zjevn�, �e jste se v�bec nenam�hali do p�ilo�en�ho readme.txt nahl�dnout, ��dn� pomoci se v�m odsud nedostane.

Q: St�hnul jsem si MAME, a klik�m na n�zvy her a nic se mi nespou�t�!
A: P�ekvapiv� je nutn� st�hnout si je�t� i ty emulovan� hry. Nejl�pe na www.mame.dk (je nutn� se zaregistrovat).

Q: Tak jo, st�hnul jsem si hru, ale v�bec nev�m kam ji m�m nahr�t.
A: MAME i jin� emul�tory obsahuj� takzvanou dokumentaci, kterou je dobr� si p�e��st ne� se pokus�te program spustit - minim�ln� ��sti o ulo�en� romset� a o ovl�d�n� programu.

Q: No jo, jen�e j� neum�m anglicky a tak dokumentaci nerozumim...
A: Za to ale j� nem��u, �e. V�t�ina manu�l� je stru�n� a snadno pochopiteln� i s minim�ln� znalost� angli�tiny. A konkr�tn� u MAME existuje sice neaktualizovan�, ale po��d dobr� �esk� p�eklad FAQu od Jana Tleska�e na adrese mame.webz.cz.

Q: Kliknul jsem na ikonku MAME, problikla mi �ern� obrazovka, ale jinak se nic nestalo. Co d�l�m �patn�?
A: Pokud jste l�n� si ��st dokumentaci, nebo pokud nech�pete princip fungov�n� consolov�ch commandline aplikac�, st�hn�te si MAME32. Je pomalej��, ale obsahuje grafick� menu, kde si m��ete v�echno vesele naklikat.

Q: M�m doma krabici kazet k Didaktiku, a cht�l bych je n�jak p�ekop�rovat do PC. Jde to?
A: Nen� celkem ��dn� probl�m p�ipojit kaze��k na vstup zvukov� karty, a obsah kazet ulo�it do WAVu. Dokonce n�kter� emul�tory takov� soubor dok�ou p��mo otev��t, �i dokonce br�t si data i rovnou ze vstupu zvukovky (t�eba RealSpectrum). Nicm�n� pokud to nejsou n�jak� va�e vlastn� programy, tak u� je docela ur�it� p�evedl n�kdo p�ed v�mi, tak�e nem� cenu se nam�hat.

Q: Pro� tu nen� nic o emulaci XXXXX4654XX, m�ho obl�ben�ho po��ta�e z ml�d�?
A: Proto�e o n�m nikdo je�t� nic nenapsal. Napi�te, po�lete, vystav�me.

Dotazy k emulaci highend hardware

Q: M�m novou grafickou kartu GF4 a procesor 2GHz, tak�e po��ta� x-kr�t rychlej�� ne� PS2. Jak� emul�tor m�m pou��t aby mi PS2 b�elo na plnou rychlost?
A: Sou�asn� existuj�c� "emul�tory PS2" v�t�inou emuluj� jen tak malou ��st syst�mu, aby v nich b�ela jednoduch� dema napsan� pr�v� pro tento ��el. Emulace PS2 bude mo�n�, a� b�n� PC budou konzoli p�evy�ovat rychlost ��dov� (pesimist� tvrd� ide�ln� o dva ��dy). To jest tak od 10GHz v��e. Zeptejte se znovu v roce 2005. Tot� plat� i pro Gamecube nebo XBox.

Q: Ale j� jsem na�el web kde se d� PS2 em�lator, ve kter�m funguj� hry, st�hnout!
A: Ano, pokud chcete n�komu na po��ta� propa�ovat trojsk�ho kon�, nic nefunguje tak dob�e jako vyd�vat ho za neexistuj�c� emul�tor... :-)

Dotazy k romset�m a hr�m

Q: Nem��u na emulators.cz naj�t ��dn� odkazy na hry!
A: To bude z�ejm� souviset s t�m, �e tu ��dn� hry ke sta�en� nejsou.

Q: Na str�nce se ale p�e "dal�� obr�zky najdete v sekci Hry"!
A: Tajupln� sekce hry vypad� jen tak, �e v jednom odstavci, ozna�en�m "Hry", jsou screenshoty z nich. Bohu�el na n�kter�ch konkr�tn�ch str�nk�ch emul�tor� nikdy nevznikla, le� odkaz na ni tam z�stal. Ka�dop�dn� by tam ale byly pouze obr�zky...

Q: Chtel bych si u v�s tedy objednat vyp�len� CD s...
A: Necht�l. V��te tomu �e necht�l.

Q: Nemohli byste mi poslat mailem hru...
A: Nemohli.

Q: Nem�te n�jak� FTP, kde bych...
A: NE.

Q: Nebo �e bychom se se�li t�eba na V�clav�ku u kon�...
A: N���!!!

Q: Kde m�m tedy vz�t popisovan� hry do emul�tor�?
A: Cokoliv najdete obecn� na IRC, pro arcade romsety do MAME je jednodu��� zaj�t na www.mame.dk.

Q: Ten �l�nek o IRC je ale hrozn� dlouh�!
A: Ten jsme napsali s Pepakem proto, abychom nemuseli po��d dokola jednotlivc�m vysv�tlovat, jak se dostat p�es IRC k romset�m. Nen� dlouh�, jen jsou lid�, kte�� jsou p��li� l�n�, a cht�li by "jen n�kam kliknout". Hodn� �t�st�.

Q: Na mame.dk je naps�no, �e tam ��dn� romsety nejsou.
A: Naps�no to tam je, ale kdy� se zaregistrujete (je to zdarma), m��ete norm�ln� stahovat.

Q: Zaseknul jsem se ve h�e, a nev�m jak v prvn�m levelu-
A: www.gamefaqs.com


Nahoru
© Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - © Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000