Emulators CZ

Posledn� update:
9.11.2000, 15:30

P��stupy
od 23.10.2000:

M.A.M.E.
Multiple Arcade Machine Emulator
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Nejrozs�hlej�� emul�torov� projekt v�ech dob. Ob�� dokumenta�n� projekt, kter� za�al vznikat v roce 1997. Tehdy jako jeden z mnoha multi arcade emul�tor�, podporuj�c�ch vesm�s n�kolik des�tek star�ch ark�d zalo�en�ch na Z80, tedy ji� tehdy dob�e dokumentovan�m a emulovan�m procesoru.

Postupem �asu dok�zal autor projektu, Nicola Salmoria, chyt�e definovat univerz�ln� form�t hardware driver�, t�m rozlo�it pr�ci na v�c lid�, a zformovat pracovit� MAME Team. Neust�l�m p�id�v�n�m nov�ch her v doslova masov�m mno�stv� nakonec v�t�inu ostatn�ch projekt� v podstat� zlikvidoval. C�l MAME definoval jako co nejp�esn�j�� dokumenta�n� projekt, budovan� z c�lem zabr�nit ztr�t� star�ch ark�d. Proto MAME nikdy nepat�ilo a ani nepat�� k n�jak zvl᚝ dob�e optimalizovan�m program�m, a k jeho provozov�n� (zejm�na her s procesorem 68000) v�m oby�ejn� pentium rozhodn� sta�it nebude.

V sou�asn� dob� emuluje MAME v�ce ne� 3000 her. Od nejstar��ch kus� z poloviny sedmdes�t�ch let, a� po relativn� novinky z poloviny let devades�t�ch.

Galerie
Galerie

Dal�� obr�zky naleznete v pravideln�ch �l�nc�ch MAME v obraze, ve kter�ch se v�dy dozv�te, kter� hry nov� betaverze stoj� ur�it� za vyzkou�en�:
MAME 0.37b16 v obraze
MAME 0.37b15 v obraze
MAME 0.37b14 v obraze
MAME 0.37b13 v obraze
MAME 0.37b12 v obraze
MAME 0.37b11 v obraze
MAME 0.37b10 v obraze
MAME 0.37b9 v obraze


astyanax.jpg (13431 bytes) ataxx.jpg (13995 bytes)
Astyanax, Ataxx

biom0004.jpg (17289 bytes) biom0015.jpg (18264 bytes)
Biomechanical Toy

cisc0000.jpg (13095 bytes) Combatribes02.jpg (22842 bytes)
Cisco Heat, Combatribes

donpachi.jpg (13008 bytes) lgtn0001.jpg (25590 bytes) macross01.jpg (17281 bytes)
Donpachi, Lighting Fighters, Macross

Emul�tory
Emul�tory

MAME last beta
posledn� DOS verze: 0.70 (5240 kB) z 25.6.2003
posledn� W32 verze: 0.70 (4920 kB) z 25.6.2003
posledn� MAME32 verze: 0.62 (3200 kB) z 13.11.2002
Homepage

Krom t�chto ofici�ln�ch verz� vych�z� velk� mno�stv� modifikac�, vych�zej�c�ch z pravideln� na z�klad� ofici�ln�ho zdrojov�ho k�du. Od optimalizace pro r�zn� procesory, podpory autofire, �pravy nastaven�, a� po ne tak �pln� autory v�tan� odstra�ov�n� jejich hl�ek, zap�nan� podpory testdriver� �i p�id�v�n� vy�azen�ch her - �k�la modifikac� je �irok�. N�kter� z t�ch nejzaj�mav�j��ch a pravideln� aktualizovan�ch jsou nap��klad:
AdvanceMAME
- vylep�en� podpora zobrazovac�ch za��zen� o r�zn� speci�ln� monitory a TV
- lep�� podpora r�zn�ch grafick�ch karet, spousta driver� "na m�ru"
EMU+
- nastaven� rychlosti emulovan�ch CPU
- mo�nost zobrazen� FAQ/NFO p��mo v GUI
- extern� drivery
- autofire
- savestate pro NeoGeo hry
- podpora nestandardn�ch videore�im�
- podpora nestandardn�ch joystick�
NeoMAME
- podpora pouze NeoGeo romset�
PMAME
- optimalizovan� verze MAME pro �irokou �k�lu procesor�
Unofficial MAME32 with autofire
- autofire
Stretch MAME32
- automaticky rozt�hne obraz tak, aby v�dy vyplnil celou obrazovku. Nefunguje pouze u multiobrazovkov�ch her.

Odkazy
Odkazy

Nejlep��m zdrojem MAME romset� je IRC. Jak je z n�j dostat se dozv�te v tomto �l�nku.

MAME - ofici�ln� str�nka
MAME Testers - str�nka kde se soust�e�uje hl�en� chyb a nedostatk� posledn� betaverze
MAME CZ - �esk� MAME str�nka s p�ekladem v�eho, co je na mame.net
mame.dk - nejlep�� zdroj MAME romset� na webu

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000